Voi­mis­te­lu­val­men­ta­jat

Aino Lai­ti­nen

Jouk­kue: Kia­ra ja Alessia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan:

Kou­lu­tus:

Paras­ta valmentamisessa:

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Jouk­kue: Kiara 

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: 2021

Kou­lu­tus:

Paras­ta valmentamisessa:

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Anna Ran­ta­nen

Jouk­kue: Korennot

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Nykyis­tä tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kuet­ta­ni olen val­men­ta­nut vuo­des­ta 2010 alkaen. Ensim­mäi­nen pes­ti­ni val­men­ta­ja­na oli kui­ten­kin jo 1996 — 2000, kun val­men­sin jouk­kue­voi­mis­te­lua samas­sa seurassa.

Kou­lu­tus: Muun muas­sa Voi­mis­te­lun ohjaa­ja-kou­lu­tus, fyy­si­sen val­men­nuk­sen perus­kou­lu­tus, JV- ja Tan­vo-tuo­ma­ri­kou­lu­tuk­set ja tänä syk­sy­nä uute­na tulos­sa tan­vo-laji­tai­don peruskoulutus. 

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Näh­dä ilo ja innos­tus voi­mis­te­li­jan kas­voil­la, tuot­taa elä­myk­siä liik­keen, sar­jo­jen ja koko­nai­sen koreo­gra­fian kaut­ta sekä lap­sil­le ja nuo­ril­le että kat­so­moi­hin. Voi­mis­te­li­joi­den tai­to­jen ja ilmai­sun sekä koko jouk­ku­een lii­ke­kie­len kehit­ty­mi­nen yhte­näi­sek­si, hen­git­tä­väk­si ja virtaavaksi.

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät: Tanvo-tuomari.

Annii­na Järvinen

Jouk­kue: Lumia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Jos tark­ko­ja ollaan niin aloi­tin ohjaa­mi­sen jo taa­pe­ro­na, kun äiti ohja­si äiti-lap­si jump­paa seu­ras­sam­me. No ehkä sitä ei las­ke­ta, mut­ta heti kun tei­ni­nä (vuon­na 2004) oli mah­dol­lis­ta aloi­tin ensin apuoh­jaa­ja­na ja sii­tä ete­nin omien ryh­mien ohjaa­jik­si ja kis­ajouk­ku­een val­men­ta­jak­si. Elä­män suun­tien vuok­si pidin vuo­sia tau­koa, jon­ka jäl­keen pala­sin ohjaus ja val­men­nus puu­hiin entis­tä tarmokkaammin. 

Kou­lu­tus: Olen käy­nyt mm. jump­pa­kou­lu kou­lu­tuk­sen, voi­mis­te­lu­kou­lu kou­lu­tuk­sen, fyy­si­sen val­men­nuk­sen perus­kou­lu­tuk­sen, avus­ta oikein akro­ba­tia kou­lu­tuk­sen, ja seu­raa­vak­si minul­la on tie­dos­sa tänä syk­sy­nä 2022 Laji­tai­don perus­kou­lu­tus tans­sil­li­ses­sa voi­mis­te­lus­sa. Val­mis­tun pian uuteen ammat­tiin Kisa­kal­lion urhei­luo­pis­tos­ta, joka on Lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­sen ammat­ti­tut­kin­to. Tämä ammat­ti tukee hyvin valmentajana/ohjaajana toimimista.

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: On näh­dä jouk­ku­een, sekä yksi­lön kehit­ty­mi­nen voi­mis­te­li­ja­na. Olen itse jouk­kueur­hei­li­ja hen­keen ja vereen, joten val­men­ta­ja­na ole­mi­ses­sa on myös paras­ta kuu­lua tii­miin ja tukea mui­den­kin harrastamista. 

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät: ain vuon­na 2021 luot­ta­mus­teh­tä­vän toi­mia seu­ran Gymp­pi­nä. Teh­tä­vä­nä oli luot­sa­ta seu­ram­me osal­lis­tu­jat voi­mis­te­lun suur­ta­pah­tu­maan Suo­mi Gym­nae­stra­daan kesäl­lä 2022. Heti perään jat­kan Gymp­pi­nä ole­mis­ta hoi­ta­mal­la seu­ram­me World Gym­nae­stra­da 2023 tapah­tu­maan Ams­ter­da­miin. Lisäk­si val­men­ta­mi­sen ohel­la ohjaan kah­ta las­ten har­ras­te voi­mis­te­lu­kou­lu ‑ryh­mää. 

Arja Puro

Jouk­kue: Lumia ja Rosalia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin voi­mis­te­lun jo 9‑vuotiaana Pyhä­jär­ven Nais­voi­mis­te­li­jois­sa, mis­sä aloi­tin myös ohjaa­jau­ra­ni 14-vuo­ti­aa­na. Sii­tä läh­tien olen ohjan­nut sekä las­ten että aikuis­ten ryh­miä eri seu­rois­sa ja tans­si­kou­luis­sa eri puo­lel­la Suo­mea. Olen ura­ni aika­na ehti­nyt ohja­ta sekä tans­si­tun­te­ja kuten balet­tia ja jazz-tans­sia kuin myös eri­lai­sia kun­to­tun­te­ja, mut­ta lähim­pä­nä sydän­tä­ni ovat nämä tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun val­men­nuk­set. Vih­ti-Gymis­sä aloi­tin val­men­ta­mi­sen syk­syl­lä 2021 sit­ten Lumia ja Rosa­lia ‑jouk­kuei­den valmennustiimissä. 

Kou­lu­tus: Olen kou­lut­tau­tu­nut jo tuol­ta 14-vuo­ti­aas­ta asti eri­lai­sil­la voi­mis­te­lu­lii­ton voi­mis­te­lu­noh­jaa­ja­kurs­seil­la sekä urhei­lu­lii­ton val­men­ta­ja­kurs­seil­la. Siel­tä löy­tyy tyt­tö­oh­jaa­jien kurs­se­ja, tan­huoh­jaa­jan kurs­si ja C- ja B‑tason val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­set. Lisäk­si olen opis­kel­lut myös tans­sin­opet­ta­jak­si. Vii­mei­sim­pä­nä kou­lu­tuk­si­na tule­vat Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun laji­tai­don 1‑taso muu­ta­ma vuo­si sit­ten ja 2‑tason kou­lu­tus, jota suo­ri­tan parhaillani.

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on se miten kau­den aika­na jouk­kue ja sen jäse­net kehit­ty­vät. Pik­ku­hil­jaa aina joku löy­tää oikean tavan teh­dä lii­ke tai sar­ja tai saa ilmai­sun mukaan sar­jaan tai ohjel­maan, miten jouk­kue yhdes­sä kehit­tyy ja saa sar­jat ja ohjel­mat elä­mään — ja näis­tä syn­ty­vät yhtei­set onnis­tu­mi­sen ilot – sitä on iha­na seurata.

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät:

Lovii­san Nais­voi­mis­te­li­joi­den joh­to­kun­nan jäsen 1990–1991 ja puheen­joh­ta­ja v 1992–1994. Jär­ven­pään Nais­voi­mis­te­li­joi­den puheen­joh­ta­ja v 2003–2005 ja 2011–2012, joh­to­kun­nan jäsen v 2006 ja 2009–2010. Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun seu­ra Glow puheen­joh­ta­ja 2020 vuo­des­ta alkaen.
World Gym­nae­stra­da –tapah­tu­ma 2015, Hel­sin­ki: Jär­jes­te­ly­ko­mi­tean jäsen. Vas­tuus­sa Mid­night Sun Special –näy­tök­ses­tä Olym­pias­ta­dio­nil­la (n. 5000 esiin­ty­jää, 100 vapaa­eh­tois­ta työn­te­ki­jää, 20 000 kat­so­jaa) sekä kent­tä­näy­tök­sis­tä sil­loi­sel­la Sonera-stadionilla.

Itse voi­mis­te­len ja kil­pai­len myös edel­leen Tvs Glown Gaia-joukkueessa.

Helen Haa­pa­la

Jouk­kue: Lilette

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Toi­min ihan ensim­mäi­se­nä yhden kau­den apu­val­men­ta­ja­na vuon­na 2011. Tämän jäl­keen ohja­sin kuut­ta eri ikäis­ten har­ras­te­ryh­mää voi­mis­te­lun puo­lel­la. Vuon­na 2015 perus­tim­me Roo­san kans­sa Lileten. 

Kou­lu­tus: Voi­mis­te­lu­lii­ton kou­lu­tuk­sia olen käy­nyt aina 2 ‑tasol­le saak­ka sekä toi­min 3 ‑tason tuo­ma­ri joukkuevoimistelussa.

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä omien val­men­net­ta­vien kehi­tys ja laji­rak­kau­den syn­ty. Myös oma kehit­ty­mi­nen val­men­ta­ja­na rei­lun 10 vuo­den aika­na on tar­jon­nut pal­jon. Iha­naa on myös se, että saa itse pysyä muka­na lajin parissa.

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät: Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nan jäsen sekä jouk­kue­voi­mis­te­lun lajivastaava.

Jani­ka Kuusela

Jouk­kue: Lilette

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin apuoh­jaa­mi­sen har­ras­te­ryh­mis­sä vuon­na 2014 ja vuo­des­ta 2015 olen toi­mi­nut apu­val­men­ta­jan roolissa.

Kou­lu­tus: Voi­mis­te­luoh­jaa­jan start-koulutus

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta on näh­dä omien voi­mis­te­li­joi­den kas­vu ja kehi­tys sekä onnis­tu­mi­sia tree­ni­sa­lil­la että kilpailuissa!

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Jila Mart­ti­nen

Jouk­kue: Rosalia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin apu­val­men­ta­maan syk­syl­lä 2021, kun tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun esi­val­men­nus­ryh­mä Rosa­lia perustettiin. 

Kou­lu­tus:

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: On näh­dä las­ten ilo uut­ta oppiessa.

Muu: Itse olen aloit­ta­nut Vih­ti-Gymis­sä per­he­lii­kun­nas­sa 4‑vuotiaana vuon­na 2011. Sen jäl­keen olen har­ras­ta­nut ryt­mis­tä- sekä jouk­kue­voi­mis­te­lua ja nyt vii­mei­sim­mät vuo­det tans­si­lis­ta voi­mis­te­lua Lumiassa.

Kris­tii­na Järvinen

Jouk­kue: Lumia ja Alegria

Mil­loin aloi­tit valmentamaan:

Kou­lu­tus:

Paras­ta valmentamisessa:

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Roo­sa Järventausta

Jouk­kue: Lilette

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin seu­ras­sa apuoh­jaa­ja­na vuon­na 2011. Ohjaa­jak­si siir­ryin vuon­na 2013 ja vuo­des­ta 2015 alkaen olen toi­mi­nut valmentajana. 

Kou­lu­tus: Voi­mis­te­lu­lii­ton kou­lu­tuk­sia olen käy­nyt aina 2 ‑tasol­le saak­ka sekä olen 3 ‑tason tuo­ma­ri joukkuevoimistelussa. 

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Yksi par­hais­ta asiois­ta on näh­dä voi­mis­te­lu­ki­pi­nän syt­ty­mi­nen val­men­net­ta­vil­la. Se kuin­ka pie­nes­tä innos­tu­nees­ta voi­mis­te­li­jan alus­ta kas­vaa moti­voi­tu­nut voi­mis­te­li­ja. Mut­ta nau­tin suu­res­ti myös niis­tä ihan perus arki­het­kis­tä salil­la, ja sen vuok­si en haluai­si iki­nä jät­tää tree­ne­jä väliin 🙂

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät: Vih­ti-Gymin puheen­joh­ta­ja syk­sys­tä 2020 alkaen. Sitä ennen olen toi­mi­nut Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa muis­taak­se­ni syk­sys­tä 2018.

San­ni Mäyrälä

Jouk­kue: Alessia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin val­men­ta­mi­sen Vih­ti-Gymis­sä vuon­na 2018 ja toi­mi­nut sii­tä läh­tien Ales­sian vas­tuu­val­men­ta­ja­na. Vuo­sien var­rel­la olen ohjan­nut seu­ras­sa myös eri-ikäi­siä har­ras­te­puo­len ryhmiä.

Kou­lu­tus: Voi­mis­te­lu­lii­ton kou­lu­tuk­sia olen käy­nyt 1‑tasolla sekä olen 3 ‑tason tuo­ma­ri joukkuevoimistelussa

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on las­ten kans­sa työs­ken­te­ly sekä hei­dän ilon ja innos­tuk­sen näke­mi­nen lajia koh­taan. Onnis­tu­mi­sen koke­muk­sien jaka­mi­nen yhdes­sä jouk­ku­ee­na sekä yksi­löi­nä sekä omien val­men­net­ta­vien kehittyminen.

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

San­na Nurmesniemi

Jouk­kue: Rosalia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Ohjaa­mi­sen aloi­tin jo vuon­na 1994, ja val­men­ta­mi­sen vuon­na 2021 Rosa­lian perus­ta­mi­sen yhteydessä. 

Kou­lu­tus: Voi­mis­te­lu­kou­lu- ohjaa­ja­kou­lu­tus, Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu-ohjaa­ja­kou­lu­tus, tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun laji­tai­don perus­kou­lu­tus ja fyy­si­sen val­men­nuk­sen peruskoulutus

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Val­men­ta­mi­ses­sa paras­ta on  lii­kun­nan ja onnis­tu­mis­ten ilo. On hie­noa näh­dä miten lap­set kehit­ty­vät har­joit­te­lun myö­tä, jol­loin itse­kin kokee onnis­tu­mi­sen tun­tei­ta. Lisäk­si val­men­ta­mi­nen on hyvää vas­ta­pai­noa omal­le työlle. 

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Satu Ekström

Jouk­kue: Impulssi

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Ohjaa­maan 2002, val­men­ta­maan 2003

Kou­lu­tus: Laji­tut­kin­to eli III-taso 2009, Free­gym 2021

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Näh­dä, kuin­ka voi­mis­te­lus­ta ja esiin­ty­mi­ses­tä nau­ti­taan, ja kuin­ka koko­nais­val­tai­ses­ti se vai­kut­taa hyvinvointiin.

Muu osaa­mi­nen / luot­ta­mus­teh­tä­vät: Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun tuomari

Saga Puis­to

Jouk­kue: Rosalia

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin apu­val­men­ta­maan Rosa­li­aa syk­syl­lä 2021, kun jouk­kue perustettiin.

Kou­lu­tus:

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Kehi­tyk­sen näke­mi­nen sekä eri­tyi­ses­ti voi­mis­te­li­joi­den ilo,  joka tart­tuu myös itseeni.

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät:

Suvi Halo­nen

Jouk­kue: Clara

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan:  Aloi­tin ohjaa­mi­sen vuon­na 2018, jol­loin ohja­sin voi­mis­te­lun 7–10-vuotiaiden har­ras­te­ryh­mää. Säteet jouk­ku­een val­men­ta­mi­sen aloi­tin vuon­na 2019. Jouk­kue jaet­tiin vuon­na 2020 kah­teen jouk­ku­ee­seen, Cla­raan ja Lumiaan.

Kou­lu­tus: Olen käy­nyt kol­mes­sa kou­lu­tuk­ses­sa, voi­mis­te­luoh­jaa­jan Start-kou­lu­tuk­sen, tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun laji­tai­don perus­kou­lu­tuk­sen sekä Olym­pia­ko­mi­tean jär­jes­tä­män vas­tuul­li­sen val­men­ta­jan verkkokurssin. 

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä oman val­men­nus­jouk­ku­een kehi­tys sekä näh­dä oman val­men­net­ta­van ilo, kun onnis­tuu jos­sain uudes­sa asiassa.

Muu­ta: Itse olen aloit­ta­nut voi­mis­te­lun Vih­ti-Gymis­sä vuon­na 2010 jouk­kue­voi­mis­te­lun jouk­ku­ees­sa Tre­diois­sa. Vuon­na 2016 vaih­doin tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­ku­ee­seen Alegri­aan, jos­sa voi­mis­te­len edelleenkin.

Ven­la Tuomi

Jouk­kue: Kia­ra & Lilette

Mil­loin aloi­tit val­men­ta­maan: Aloi­tin Lile­tes­sä vuon­na 2018 ensin apu­val­men­ta­ja­na ja syk­sys­tä 2019 val­men­ta­ja­na. Kia­ran val­men­ta­ja­na aloi­tin syk­syl­lä 2021, kun perus­tim­me joukkueen.

Kou­lu­tus: Olen käy­nyt voi­mis­te­luoh­jaa­jan start­ti­kou­lu­tuk­seen sekä fyy­si­sen val­men­nuk­sen peruskoulutuksen.

Paras­ta val­men­ta­mi­ses­sa: Paras­ta val­me­ta­mi­ses­sa on voi­mis­te­lun ilon ja kehi­tyk­sen huo­maa­mi­nen val­men­net­ta­vis­sa. Val­men­ta­ja­na saan pysyä myös itse vie­lä lajin paris­sa. Tree­ni­sa­lil­la pää­see myös het­kek­si pois muus­ta arjes­ta ja naut­ti­maan val­men­net­ta­vien sekä val­me­ta­ja­kol­le­goi­den seurasta.

Muu osaa­mi­nen / luottamustehtävät: