Joh­to­kun­ta

Seu­ran organisaatio 

Seu­ran ylin päät­tä­vä elin on joh­to­kun­ta. Joh­to­kun­ta kokoon­tuu kuu­kausit­tain päät­tä­mään seu­ran asiois­ta. Joh­to­kun­nas­sa pää­te­tyis­tä ja kes­kus­tel­luis­ta tär­keis­tä asiois­ta tie­do­te­taan ohjaajia.

Joh­to­kun­ta 1.9.2022 alkaen

Roo­sa Järventausta

Puheen­joh­ta­ja: vies­tin­tä, net­ti­si­vut, sään­tö­mää­räi­set asiat, kun­nan ano­muk­set, seu­ran toi­mi­lin­jan päi­vit­tä­mi­nen, valmentaja

Roo­sa on liit­ty­nyt seu­raan vuon­na 2006 voi­mis­te­li­ja­na ja voi­mis­tel­lut aina vuo­teen 2013 asti. Jouk­kue­voi­mis­te­lu lumo­si Roo­san täy­sin, eikä oman voi­mis­te­lu-uran jäl­keen tul­lut kuu­loon­kaan että laji jäi­si täy­sin pois arjes­ta. Vuon­na 2011 Roo­sa aloit­ti apuoh­jaa­ja­na ja vuo­des­ta 2013 hän on ohjan­nut ja val­men­ta­nut sekä jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­miä että har­ras­te­ryh­miä. Täl­lä het­kel­lä hän toi­mii Lilet­te ‑jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja­na. Lisäk­si hän toi­mii jouk­kue­voi­mis­te­lun tuo­ma­ri­na. Roo­sa ehti olla joh­to­kun­nan jäse­ne­nä yhden kau­den (2018–2020) ennen kuin hänet valit­tiin puheen­joh­tak­si. Roo­sa toi­mii sivii­liam­ma­tis­sa mark­ki­noin­nin ja sosi­aa­li­sen median yrittäjänä. 

Kris­tii­na Järvinen

Vara­pu­heen­joh­ta­ja, voi­mis­te­lun las­ten & nuor­ten har­ras­te­vas­taa­va, tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun ja tans­sin val­men­nus­vas­taa­va, Täh­ti­seu­ra vas­taa­va, val­men­nus­lin­jan päivitys

Kris­tii­na on ollut seu­ran jäse­ne­nä 30 vuot­ta, aikui­nen-lap­si-ryh­mis­tä aloit­taen las­ten satu­jump­pien kaut­ta aina jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pa­ryh­mään asti. Aktii­viu­ra JV-voi­mis­te­li­ja­na päät­tyi 2000-luvun alus­sa, ja muu­ta­man vuo­den pääs­tä oma voi­mis­te­lu-ura jat­kui Impuls­sis­sa samal­la kun jouk­kue perus­tet­tiin. Ohjaa­ja­na Kris­tii­na on toi­mi­nut v. 1998 alkaen ensin las­ten har­ras­te­jum­pis­sa ja myö­hem­min JV-val­men­ta­ja­na (2003–2016). Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu tem­pa­si mat­kaan­sa toden teol­la ja Kris­tii­nan val­men­nus­jouk­kue Alegria voi­mis­te­lee nyt vii­det­tä kaut­taan tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­la (2016->). Kris­tii­na on myös tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun tuo­ma­ri sekä voi­mis­te­lu­lii­ton tans­sil­li­sen voi­mis­te­lu laji­asian­tun­ti­ja­ryh­män jäsen. Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa Kris­tii­na toi­mi mon­ta kaut­ta 2000-luvun alku­puo­lel­la vas­tuu­alu­ee­naan nuo­ri­so­toi­mi­kun­ta. Kris­tii­na teki paluun joh­to­kun­taan kau­del­la 2018–2019

Kris­tii­na on amma­til­taan Ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK ja työs­ken­te­lee akuut­ti­hoi­to­työs­sä HUS-toi­mia­lu­eel­la. Hoi­to­työn ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen kiin­nos­taa ja tuo tar­vit­ta­vaa vas­ta­pai­noa hek­ti­seen kolmivuorotyöhön.

Essi Män­nik­kö

Cheer­lea­din­gin val­men­nus­vas­taa­va, kil­pa­jouk­kuei­den urhei­li­ja- ja val­men­ta­ja­lis­tan yllä­pi­to rekis­te­ris­sä, MyClub pää­käyt­tä­jä, kil­pai­lu­mat­ko­jen varauk­set ja kil­pai­lui­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen ja har­ras­te­jouk­kuei­den koor­di­noin­ti. Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen, val­men­ta­ja

Essi on avan­nut ensi ker­taa jump­pa­sa­lin oven Vih­ti Gymin äiti-lap­si ‑jum­pas­sa vuon­na 1985, tuol­loin lap­si­jump­pa­ri­na. Lähes koko per­heen hur­man­nut cheer­lea­ding-har­ras­tus alkoi per­heen van­him­man tytön innos­tuk­ses­ta ja nyt lajin paris­ta löy­tyy per­heen molem­mat tytöt ja Voi­ma ‑jouk­ku­ees­ta myös Essi itse. Ohjaus­hom­mia Essi tekee  cheer­lea­de­rei­den kans­sa. Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa Essi aloit­ti kau­del­la 2017 — 2018.
 

Anna Nii­nis­tö-Räsä­nen

Talous­vas­taa­va: kaik­ki seu­ran talous­hal­lin­non asiat MS-Office ohjel­man pää­käyt­tä­jä, vuo­si­ko­kous­sih­tee­ri ja tietoturvavastaava

Anna on aloit­ta­nut seu­ra­toi­min­tan­sa toi­mi­kun­nas­sa vas­taa­mal­la kil­pai­le­vien ryh­mien talou­des­ta. Nyky­ään hän hoi­taa eri­lai­sia talou­teen liit­ty­viä pro­jek­ti­teh­tä­viä.  Anna on har­ras­ta­nut jump­paa­mis­ta Vih­ti-Gymis­sä epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti vuo­des­ta 1998. Voi­mis­te­lu eri muo­dois­saan on tul­lut tutuk­si myös nuo­rim­man sisa­ren usean vuo­den voi­mis­te­lu­har­ras­tuk­sen myötä.

Min­na Laapas

Jojo-vas­taa­va ja tal­koo­työn organisointi

Min­na on toi­mi­nut seu­ras­sa monien vuo­sien ajan ohjaa­ja­na. Min­na hyp­pä­si joh­to­kun­taan mukaan Tam­mi­kuus­sa 2022.

Sue Haak­si

Tur­val­li­suus­vas­taa­va: jäsen­kor­tit, tar­rat, kou­lu­jen avai­met. Cheer­lea­dingryh­mien talous­vas­taa­va.  Varain­hank­ki­ja ja spon­so­ri­vas­taa­va, val­men­ta­ja

Olen tul­lut Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin toi­min­taan mukaan aluk­si har­ras­ta­ja­na eri­lai­sis­sa jum­pis­sa. 2016 tyt­tä­ret aloit­ti­vat seu­ras­sa cheer­lea­din­gin ja itse siir­ryin saman lajin pariin tam­mi­kuus­sa 2018 aikuis­jouk­kue Voi­man rivei­hin. Usean laji­taus­tan omaa­va­na, olen aina ollut aktii­vi­nen liik­ku­ja ja jouk­kue urhei­li­ja. Len­to­pal­loa pela­sin noin 38 vuot­ta aina 1‑sarjatasolle asti. Len­to­pal­lou­ran aika­na olin myös Jär­ven­pää­läi­sen Blues Vol­leyn joh­to­kun­nas­sa.

Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa aloi­tin syk­syl­lä 2020 ja sen lisäk­si val­men­nan tule­val­la kau­del­la har­ras­te­puo­len Vivid ja Volant jouk­kuei­ta sekä nuor­ten val­men­nus­jouk­kue Vir­tua­lia. Sivii­lis­sä työs­ken­te­len terveydenhuoltoalalla.

Eli­na Lindholm

Täh­ti­seu­ra-vas­taa­va, aikuis­lii­kun­nan ja per­he­lii­kun­nan vas­taa­va, ohjaaja

Olen aloit­ta­nut Vih­ti-Gymis­sä nuo­re­na dis­ko­tans­si­ryh­mäs­sä. Sii­tä jat­koin har­ras­ta­maan kil­pa-aero­bicciä vii­den vuo­den ajan, jon­ka jäl­keen siir­ryin val­men­ta­maan nuo­ria aero­biccaa­jia. Olen ohjan­nut myös aikuis­ten jump­pa­ryh­miä vuo­des­ta 2005. 

Työs­ken­te­len Num­me­las­sa fysioterapeuttina.

San­ni Oksanen

Kokous­sih­tee­ri ja salivuorovastaava

Olen tul­lut seu­ran toi­min­taan alun­pe­rin pie­ne­nä lap­se­na satu­jump­paan, myö­hem­min kui­ten­kin aloi­tin seu­ras­sa ryt­mi­sen­voi­mis­te­lun vuon­na 2011. Siir­ryin kui­ten­kin vuon­na 2013 Vih­ti-Gymin jouk­kue­voi­mis­te­lun Koral­lit jouk­ku­ee­seen ja sii­tä myö­hem­min tans­sil­li­sen­voi­mis­te­lun Alegria jouk­ku­ee­seen. Olen toi­mi­nut seu­ras­sa val­men­ta­ja­na muu­ta­man vuo­den. Kevääl­lä 2021 kou­lut­tau­duin myös tans­sil­li­sen­voi­mis­te­lun tuo­ma­rik­si. Aloi­tin joh­to­kun­nas­sa syk­syl­lä 2021.

Helen Haa­pa­la

Jouk­kue­voi­mis­te­lun vas­taa­va ja visuaalisuusvastaava

Helen on tul­lut seu­raan vuon­na 2007 har­ras­te­voi­mis­te­luun ja vuo­det 2008–2014 voi­mis­te­lut jouk­kue­voi­mis­te­lun ja ryt­mi­sen voi­mis­te­lun kil­pa­ryh­mis­sä. Vuon­na 2011 Helen aloit­ti ohjaa­jau­ran­sa ensin apuoh­jaa­ja­na ja vuo­des­ta 2012 alkaen ohja­ten eri voi­mis­te­lun har­ras­te­ryh­miä. Täl­lä het­kel­lä Helen val­men­taa jouk­kue­voi­mis­te­lun Lilet­te jouk­kuet­ta, jota on ollut muka­na perus­ta­mas­sa jo vuon­na 2015. Helen on käy­nyt val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sia Voi­mis­te­lu­lii­ton toi­sen tasoon asti sekä toi­mii jouk­kue­voi­mis­te­lun 3‑tason tuo­ma­ri­na. Täl­lä het­kel­lä Helen opis­ke­lee Turun Yli­opis­tos­sa Talous­tie­teen mais­te­rio­pin­to­ja. Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa hän aloit­ti syk­syl­lä 2022.