Jäsen­mak­sut

Jäsen- ja kausimaksu

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin kausi­mak­su oikeut­taa käy­mään ilmoit­tau­du­tul­le kau­del­le niil­lä tun­neil­la, joi­hin jäsen on onnis­tu­nees­ti ilmoit­tau­tu­nut. Las­ku muo­dos­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, mut­ta ryh­mää voi kokeil­la 2 krt ennen las­kun mak­sa­mis­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tulee perua jär­jes­tel­mäs­sä, mikä­li paik­kaa ei ote­ta vastaan. 

Jäsen- ja kausi­mak­sut kau­del­la 2022 — 2023

Huom. 35€ jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran (ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä). Kausi­mak­su mak­se­taan sekä syk­syl­lä että keväällä. 

Ikä­ryh­mäSyn­ty­mä­vuo­siJäsen­mak­suKausi­mak­su syk­syKausi­mak­su kevätYht. vuo­si
0–6‑vuotiaat2016->35€40€40€115€ (+ 10 €/ryhmä) 
7–19-vuotiaat2003 — 2015 35€50€50€135 € (+ 10 €/ryhmä)
Aikui­set2002 ja aiemmin35€70€70€175 € (+ 10 €/ryhmä)
Elä­ke­läi­set35€20€20€75 €

Iki­vi­rei­din tuo­li- ja kun­to­jum­pil­la ei ole eril­lis­tä ryh­mä­lii­kun­ta­mak­sua, mut­ta muis­ta ryh­mis­tä kyllä

HUOM!

  • Per­he­lii­kun­nan mak­sut: Aikui­nen mak­saa  jäsen­mak­sun (35 €) ja lap­si jäsen- sekä kausimaksun.
  • Hydro­bicis­sa on lisäk­si eril­lis­mak­su, joka mak­se­taan kah­des­sa eräs­sä (syk­sy 70 € ja kevät 70 €). Sen kus­tan­nuk­set ovat yhteen­sä 250 € vuo­si sisäl­täen uimahallimaksun.

Seu­ra hoi­taa Per­he­lii­kun­nan aikui­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen ja las­kut­taa jäsenmaksun.

Jos aikui­sen kans­sa ryh­mään tulee useam­pi lap­si, tulee jokai­ses­ta lap­ses­ta mak­saa oma jäsen- ja kausi­mak­su. Lap­sen kans­sa per­he­lii­kun­nan ryh­mäs­sä voi käy­dä per­heen tilan­tees­ta riip­puen eri aikui­nen eri ker­roil­la. Jos per­hees­tä useam­pi lap­si käy ryh­mäs­sä ja myös aikui­sia on useam­pi ker­ral­laan, kaik­ki aikui­set mak­sa­vat jäsen­mak­sun­sa.  Jos aikui­nen halu­aa osal­lis­tua lisäk­si mui­hin ryh­miin kuin per­he­lii­kun­ta­ryh­mään, tulee hänen mak­saa aikui­sen kausimaksu. 

Vih­ti-Gymis­sä lii­kut edul­li­ses­ti ammat­ti­tai­tois­ten ohjaa­jien johdolla!

Vih­ti-Gymin aikuis­ten 175 euron jäsen- ja kausi­mak­sul­la pää­set osal­lis­tu­maan yhdel­le tun­nil­le vii­kos­sa koko vuo­den ajan. Jos osal­lis­tut useam­paan kuin yhteen jump­paan vii­kos­sa, niin jokai­ses­ta lisä­tun­nis­ta veloi­te­taan 10 euron ryh­mä­lii­kun­ta­mak­su. Jos siis osal­lis­tut kah­teen tun­tiin vii­kos­sa, mak­susi on sil­loin 185€ ja jos osal­lis­tut vii­teen tun­tiin vii­kos­sa, niin mak­susi on sil­loin 225€. Myös lap­set ja nuo­ret mak­sa­vat 10 euron ryh­mä­lii­kun­ta­mak­sun jokai­ses­ta lisä­tun­nis­ta. Hydro­bicis­ta on lisäk­si uima­hal­li­mak­su. Iki­vi­rei­den kun­to- ja tuo­li­jum­pas­sa ei ole ryhmäliikuntamaksua.

Jäsen­kort­ti — alen­nuk­sia yhteis­työ­kump­pa­neil­ta ja avain jumppatunnille


Mak­set­tu­aan jäsen- ja vuo­si­mak­sun sekä mah­dol­li­set eril­lis­mak­sut, jäsen saa jäsen­kor­tin, joka on pidet­tä­vä muka­na tun­nil­le tul­les­sa. Muis­ta ottaa kau­den alus­sa van­ha kort­ti­si mukaan, niin saat sii­hen uuden vuositarran!

Vih­ti-Gymin ohjaa­jat jaka­vat jäsen­kor­tit kau­den alus­sa jumppareille.Jäsenkorttia näyt­tä­mäl­lä jäsen pää­see nii­hin jump­piin, joi­hin on onnis­tu­nees­ti ilmoit­tau­tu­nut, ja saa etu­ja seu­ran yhteis­työ­kump­pa­neil­ta. Jäsen­kor­tis­sa tulee olla Vih­ti-Gymin oikean­vä­ri­nen vuositarra.

Jäsen­kort­ti toi­mii pää­sy­lip­pu­na jump­pa­tun­neil­le, sil­lä se tulee näyt­tää ohjaa­jal­le jump­pa­sa­liin tul­taes­sa. Kort­ti kan­nat­taa­kin pitää muka­na jump­pa­kas­sis­sa koko vuo­den ajan.

Val­men­nus­ryh­mät

Val­men­nus­ryh­mä­läi­set mak­sa­vat seu­ral­le vuo­sit­tain jäsen­mak­sun sekä oman ikä­ryh­män­sä vuo­si­mak­sun.

VALMENNUSMAKSU

Tämän lisäk­si val­men­nus­ryh­mä­läi­sil­lä on oma val­men­nus­mak­su, jon­ka mää­rit­te­lee oma val­men­ta­ja kau­den alus­sa teke­mäl­lä bud­je­tin (las­kel­man jouk­ku­een kau­den tulois­ta ja menois­ta).
 

Val­men­nus­mak­sut las­ku­te­taan yleen­sä kah­des­sa osas­sa syys­kau­den alet­tua syys-/lo­ka­kuus­sa ja kevät­kau­den alet­tua tam­mi-/hel­mi­kuus­sa. Val­men­nus­mak­su sisäl­tää val­men­ta­jan mat­ka­ku­lut ja mah­dol­li­set palk­kiot, kil­pai­lu- ja puku­ku­lut sekä mah­dol­li­set väli­ne­han­kin­nat, lei­ri­mak­sut sekä vie­rai­li­joi­den palk­kiot. Jos jouk­kue har­joit­te­lee enem­män kuin ker­ran vii­kos­sa mak­suun sisäl­tyy pie­ni salimaksukorvaus.

Seu­ra mak­saa sali­vuo­krat nor­maa­li­kau­den aika­na (ei loma-aiko­ja, eikä yli­mää­räi­siä vuo­ro­ja) sekä val­men­ta­jien kou­lu­tuk­sen ja osan muis­ta valmennuskuluista.

Vakuu­tus

HUOM! Seu­ra ei ole vakuut­ta­nut jäse­ni­ään, joten tar­kis­ta oman vakuu­tuk­se­si kor­vaa­vuuseh­dot liikuntaharrastuksissa.

Kai­kil­la, jot­ka osal­lis­tu­vat Voi­mis­te­lu­lii­ton lajien kil­pai­lui­hin tai cheer­lea­ding-kil­pai­lui­hin, pitää olla vakuu­tus sekä lisenssi.

Jokai­nen ohjaa­ja on vakuu­tet­tu tapa­tur­mien varalta.

Vih­ti-Gymin jäsen- ja kausi­mak­sun voit mak­saa myös ePassilla!

Vih­ti-Gymin jäsen- ja kausi­mak­sun voi mak­saa käte­väs­ti netis­sä osoit­tees­sa https://www.epassi.fi/fi/etusivu. HUOM: Mak­su tulee teh­dä verk­ko­mak­su­na, mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta mak­sua ei voi teh­dä! Huo­mioit­han, että työ­nan­ta­jan myön­tä­mä ePas­si ‑etu on hen­ki­lö­koh­tai­nen eikä sitä voi käyt­tää per­heen­jä­sen­ten eduksi.

HENKILÖKOHTAISEN LASKUSI MAKSU VERKKOMAKSULLA


1. Kir­jau­du sisään omil­la tun­nuk­sil­la­si epassi.fi ‑sivul­la.


2. Aloi­ta hake­mal­la pal­ve­lun­tar­joa­ja esim. jol­lain seu­raa­vis­ta kri­tee­reis­tä:
NIMI: vih­ti-gym
PAIKKAKUNTA: num­me­la
POSTINUMERO: 03100
Pai­na HAE


3. Valit­se pal­ve­lun­tar­joa­ja, klik­kaa “Seu­raa­va”, täy­tä sum­ma, las­kun vii­te ja pai­na maksa

(Mikä­li haluat mak­saa vain osan ePas­sil­la, täy­tä halua­ma­si sum­ma, las­kun vii­te ja pai­na mak­sa ePas­sis­sa. ePas­si mak­sun jäl­keen las­kus­ta mak­se­taan jäl­jel­le jää­vä sum­ma tili­siir­to­na, näin molem­mat mak­sut koh­dis­tu­vat las­kul­le­si ja las­ku kir­jau­tuu mak­se­tuk­si, kun molem­mat suo­ri­tuk­set on vastaanotettu.)