Aikuis­ten tun­tien ohjaajat

Var­pu Joen­rin­ne
Moni­toi­mi­nai­nen

Muu­tin vuon­na 1974 Pyhä­jär­vel­tä Vih­tiin Num­me­laan opet­ta­jak­si. Sain oppi­laa­ni innos­tu­maan jump­paa­mi­ses­ta. Tämä oli sysäys sii­hen, että vuon­na 1976 perus­tin Vih­din Nais­voi­mis­te­li­jat
ry:n innok­kaan nais­jou­kon kan­nus­ta­ma­na. Itsel­lä­ni on kil­paur­hei­lu­taus­ta. Pää­tin lopet­taa met­sis­sä räm­pi­mi­sen ja kes­kit­tyä mas­so­jen lii­kut­ta­mi­seen. Seu­ra­työs­sä olen toi­mi­nut puheen­joh­ta­ja­na usei­ta vuo­sia kah­teen ottee­seen ja teh­nyt kaik­kea mah­dol­lis­ta. Tun­nen suur­ta ylpeyt­tä ja tyy­ty­väi­syyt­tä, kun täl­lä het­kel­lä seu­ra toi­mii vireäs­ti ja ammat­ti­mai­ses­ti nuor­ten innok­kai­den vetä­jien voi­min. Olen myös onnel­li­nen sii­tä, että moni enti­sis­tä oppi­lais­ta­ni jat­kaa lii­kun­nan paris­sa ja toi­mii ohjaa­ja­na seu­ras­sa.  Itse ohjaan laa­jal­la kir­jol­la per­he­lii­kun­nas­ta nais­ten kun­to­jump­paan sekä toi­min juok­su­tyt­tö­nä, kun apua­ni tarvitaan.


Mer­ja Leh­to­sa­lo
Hydro­bic

Toi­min täl­lä kau­del­la ohjaa­ja­na Hydro­Bicis­sä sekä kun­to­jum­pan ohjaus­tii­mis­sä. Jum­pan maa­il­maan tutus­tuin jo pie­ne­nä tyt­tö­nä, mut­ta ryh­mien ohjaa­mi­sen aloi­tin kun­to­hoi­ta­ja-opin­to­je­ni myö­tä. Ohjaus­vuo­sia Vih­ti-Gymis­sä on kerään­ty­nyt lähes 20 ja nii­den aika­na olen vetä­nyt eri­lai­sia aikuis­ten ryh­miä (kun­to­jump­pa, kun­tot­rim­mi, hydro­bic, jump­pas­tart­ti, chi­ball, syvä­li­has­jump­pa) sekä joi­ta­kin las­ten ryh­miä (vau­va­voik­ka ja aikui­nen-lap­si­jump­pa). Amma­til­ta­ni olen neu­ro­lo­gi­aan eri­kois­tu­nut fysio­te­ra­peut­ti ja urheiluhieroja.

Hydro­Biciä olen ohjan­nut rei­lut 17 vuot­ta. Vedes­sä liik­ku­mi­nen on tul­lut minul­le tutuk­si ajal­ta, jol­loin har­ras­tin kil­pauin­tia. Tun­neil­la­ni haluan jakaa hyvää oloa ja liik­ku­mi­sen iloa. Hiki pin­taa hymys­sä suin … myös vedessä!


Eli­na Lind­holm
Syvä­li­has­jump­pa, Kiinteytysjumppa 

Olen fysio­te­ra­peut­ti Num­me­las­ta ja kaik­ki lii­kun­ta on kivaa!  Vih­ti-Gymis­sä olen aloit­ta­nut nuo­re­na dis­ko­tans­si­ryh­mäs­sä. Sii­tä jat­koin har­ras­ta­maan kil­pa-aero­bicciä vii­den vuo­den ajan, jon­ka jäl­keen siir­ryin val­men­ta­maan nuo­ria aero­biccaa­jia. Olen ohjan­nut myös aikuis­ten jump­pa­ryh­miä Vih­ti-Gymis­sä, mm. Step-aero­bicciä ja Gyms­tic­kiä. Täl­lä het­kel­lä ohjaan Syvä­li­has­jump­paa, Kiin­tey­tys­jump­paa sekä Per­he­lii­kun­taa 4 — 5 v. yhdes­sä tyt­tä­re­ni kanssa. 

Tuu­lik­ki Lind­ström
Iki­vi­reät ja Kilta

Eläk­keel­lä ole­va lii­kun­nan­opet­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja ohjaa­ja. Juu­ret nais­voi­mis­te­lus­sa. Lisä­opin­to­ja geron­to­lo­gias­ta ja lii­kun­ta­lää­ke­tie­tees­tä .Työ­ni lii­kun­nan­opet­ta­ja­na, kou­lut­ta­ja­na ja kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja eri­kois­tu­mi­nen ikään­ty­vien lii­kun­taan on anta­nut mie­len­kiin­toi­sen koko­nais­ku­van eri-ikäis­ten lii­kun­nas­ta 70- luvul­ta tähän päi­vään. Vih­ti-Gymis­sä olen ohjan­nut kaik­kia eri koh­de­ryh­miä 80-luvul­ta asti. Oman ikään­ty­mi­sen myö­tä ohjaan täl­lä het­kel­lä  iki­vi­rei­tä ja kil­ta­lai­sia. ikään­ty­vien jum­pat ovat koko­nais­val­tais­ta,  ter­veys- ja toi­min­ta­ky­ky huo­mioi­vaa,
vuo­ro­vai­kut­teis­ta ja vaih­te­le­val­la musii­kil­la täy­den­net­tyä. Käy­tän vah­vis­ta­vi­na ele­ment­tei­nä väli­nei­tä, tans­sin eri muo­to­ja sekä mm. Asa­hia,  unoh­ta­mat­ta mie­len hyvinvointia.

Nina Muju­nen
Lavis

Aloi­tin Vih­ti-Gymin jum­pis­sa asiak­kaa­na muu­tet­tua­ni Hel­sin­gis­tä tän­ne “maal­le” jos­kus 90-luvul­la.
Vuon­na 2013 pää­tin läh­teä kou­lut­tau­tu­maan alal­le ja ottaa aske­leen ryh­mä­lii­kun­nan ohjaa­mi­sen maa­il­maan — enkä ole pää­tös­tä­ni het­keä­kään katu­nut!

Tans­sil­li­set lajit ovat lähim­pi­nä omaa sydän­tä­ni. Täl­lä kau­del­la ohjaan suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut­ta Lavis-lava­tans­si­jump­paa sekä olen osa­na Iki­vi­rei­den ohjaa­ja­kaar­tia. Tun­neil­la­ni on ren­to mei­nin­ki ja mukaan on help­po tul­la. Pyrin jaka­maan posi­tii­vis­ta ener­gi­aa ja hyvää miel­tä. Heit­täy­dy sinä­kin musii­kin vietäväksi!

Johan­na Määt­tä
Lihas­kun­to­jump­pa, Kiin­tey­tys­jump­pa, Syvä­li­has­jump­pa, Dance­Mix, YogaFlex

Olen kou­lut­tau­tu­nut Lii­kun­na­noh­jaa­ja (AMK), suun­tau­tu­nut val­men­nuk­seen. Lii­kun­na­noh­jaus­ta taka­na jo n. 23-vuot­ta ja ohjaus­ta laa­jal­la skaa­lal­la vau­vois­ta ikäih­mi­siin. Olen toi­mi­nut aikai­sem­min tans­si­kou­lu­yrit­tä­jä­nä, kun­nan lii­kun­na­noh­jaa­ja­na, uin­nin­val­vo­ja­na sekä uimao­pet­ta­ja­na usei­ta vuo­sia sekä ohjan­nut kun­to­kes­kuk­sis­sa ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja sekä ollut omaoh­jaa­ja­na, teh­den mm. kun­to­sa­lioh­jauk­sia. Täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­len var­hais­kas­va­tuk­sen puo­lel­la las­te­noh­jaa­ja­na, teen yksi­lö­val­men­nus­ta lii­kun­nan­sa­ral­la (uute­na “alue­val­tauk­se­na” äitiys­lii­kun­ta­val­men­nus) sekä opis­ke­len elä­män­ta­pa­muu­tos val­men­nus­ta. Täl­lä kau­del­la ohjaan Vih­ti-Gymis­sä aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­taa sekä nuor­ten että las­ten tanssitunteja. 

Pidän tär­keä­nä koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia, johon yhte­nä osa­na liit­tyy vah­vas­ti lii­kun­ta. Tule­pas siis naut­ti­maan kans­sa­ni lii­kun­nan rie­mus­ta ja sen muka­naan tuo­mas­ta hyväs­tä olosta!

Lee­na Pac­kalén
Iki­vi­reät

Olen Lee­na Pac­ka­len, elä­ke­läi­nen Veik­ko­las­ta. Ohjaan yhdes­sä Tuu­li­kin ja Ninan kans­sa Iki­vi­rei­den tuo­li- ja kun­to­jump­paa. Minul­la ei ole lii­kun­nan kou­lu­tus­ta. Oppiäi­ti­ni on Tuu­lik­ki, jon­ka jum­pis­sa olen käy­nyt 1970-luvul­ta läh­tien. Tuu­li­kin pyyn­nös­tä siir­ryin lat­tial­ta laval­le hel­pot­ta­maan hänen urak­kaan­sa var­maan­kin jo yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Aikai­sem­paa ohjaa­ja­ko­ke­mus­ta on suun­nis­tus­seu­ran kun­to­jum­pan amatöörivetäjänä.

Han­na Sie­vi­nen
Zum­ba 

Ohjaan täl­lä het­kel­lä Zum­baa Vih­ti Gymil­le tors­tai­sin klo 19.30 Num­me­lan Työ­väen­ta­lol­la. Lap­ses­ta asti lii­kun­ta on ollut kai­kil­la tavoin suu­ri into­hi­mo­ni ja ilo­ni. Sitä tun­net­ta haluan­kin välit­tää muil­le. Koke­mus­ta kai­ken­lai­ses­ta lii­kun­nas­ta ja eri­lais­ten tun­tien ohjaa­mi­ses­ta löy­tyy vuo­sien var­rel­ta hur­ja mää­rä.  Kevääl­lä 2021 alkoi 11. vuo­si Zum­ba-ohjaa­ja­na sekä Vih­ti Gymi­läi­se­nä. Päi­vää­kään en vaih­tai­si pois. ‘When you do what you love; you ins­pi­re your­self and awa­ken the hearts of others.’ Tans­si­taan, kun tava­taan! ❤️

Han­na Vil­la
Joo­ga

RYT200-joo­gaoh­jaa­ja

Soi­le Kuk­ko­la
Kehon­huol­to, Syvä­li­has­jump­pa, Kiin­tey­tys­jump­pa ja Äijätreeni

Olen toi­mi­nut lii­kun­ta alal­la vuo­des­ta 1993 saak­ka. Vuo­siin on mah­tu­nut monen­lais­ta pro­jek­tia ja teh­tä­vää, jos­ta olen erit­täin kii­tol­li­nen. Rak­kaus lii­kun­taan  ja musiik­kiin on minul­le into­hi­mo. Jokai­nen asia­kas ja tun­ti on uusi haas­te. Haluan jakaa iloa ympä­ril­le­ni ja tar­jo­ta asiak­kail­le elä­myk­siä. Täl­lä­het­kel­lä toi­min Per­so­nal trai­ne­ri­na sekä ravin­to­val­men­ta­ja­na ja ohjaan ryh­mä­lii­kun­ta tun­te­ja. Kut­sun sinut hel­li­mään itseä­si hen­gi­tyk­sen, kehon ja mie­len äärelle!

Esa Mar­ti­kai­nen
Äijät­ree­ni

Puto­sin Vih­ti­Gy­miin sat­tu­mal­ta jos­kus 15 vuot­ta sit­ten. No nyt olen muu­ta­man vuo­den yri­tel­lyt vetää Äijät­ree­niä Tors­tai­sin Sarok­sen Jukan kanssa.Lihaskuntoa ja liik­ku­vuut­ta tree­na­taan ja pääl­le tun­ti Säh­lyä. Ikä­ja­kau­tu­ma meil­lä on n. 45v-75v .Mukaan mah­tuu kyl­lä lisää ukko­ja, eikä iäs­tä niin väliä . =)