Rek­ry­toin­ti

Haluat­ko las­ten tai nuor­ten ohjaajaksi?

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry on aktii­vi­nen lii­kun­ta­seu­ra, joka tar­jo­aa lii­kun­tae­lä­myk­siä kai­ke­ni­käi­sil­le ihmi­sil­le. Etsim­me iloi­seen jouk­koom­me jat­ku­vas­ti uusia innok­kai­ta ohjaa­jia ja apuoh­jaa­jia. Aiem­paa kou­lu­tus­ta et tar­vit­se, sil­lä seu­ram­me kou­lut­taa kaik­ki ohjaajansa.

Riit­tää, että olet iloi­nen, lii­kun­nal­li­nen ja rei­pas ja nau­tit las­ten ja nuor­ten kans­sa  työskentelystä.

Apuoh­jaa­ja­na on hyvä aloit­taa, jos olet yli 13-vuo­tias ja haluat ope­tel­la ryh­män ohjaa­mis­ta. Apuoh­jaa­jia tar­vi­taan las­ten ja nuor­ten ryhmissä.

 

Aikuis­ten ohjaa­jak­si tai talkoolaiseksi?

 

Seu­ra hakee jat­ku­vas­ti aikuis­ten lii­kun­nan ohjaa­jia vetä­mään kai­ken­lai­sia jump­pia joko var­si­nai­se­na ohjaa­ja­na tai sijai­se­na. Aikuis­ten ohjaa­jil­ta vaa­di­taan koke­mus­ta ohjaa­mi­ses­ta ja aitoa innos­tus­ta ohjaamiseen.

Lisäk­si voit ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­tin kaut­ta tal­koo­lai­sek­si tapah­tu­miin tai mui­hin vapaaehtoistehtäviin.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja lähe­tä itses­tä­si lyhyt esit­te­ly seu­ran säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen [email protected] Siel­tä pos­ti­si ohjau­tuu kun­kin ryh­män vas­taa­val­le, joka ottaa sinuun yhteyttä.

Ter­ve­tu­loa lii­kut­ta­maan kans­sam­me!