Las­ten lii­kun­ta 3 — 12 ‑vuo­ti­aat

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Yleis­ku­vaus

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin tavoit­tee­na on tar­jo­ta moni­puo­lis­ta ja laa­du­kas­ta har­ras­te­lii­kun­taa lapsille.

Las­ten lii­kun­ta­ryh­mis­sä lap­si voi liik­kua kou­lu­tet­tu­jen ohjaa­jien opas­tuk­sel­la. Kai­kil­la lap­sil­la on tasa­ver­tai­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua, har­ras­taa ja kil­pail­la. Kau­den aika­na lap­si oppii voi­mis­te­lun perus­tai­dot leik­kien ja iloiten.

Tun­neil­la har­joi­tel­laan voi­mis­te­lun perus­tei­ta, liik­ku­vuut­ta, koor­di­naa­tio­ky­kyä, ket­te­ryyt­tä ja tasa­pai­noa voi­mis­tel­len, tans­sien ja leik­kien. Tun­neil­la pide­tään haus­kaa yhdes­sä ja lap­set oppi­vat iloit­se­maan lii­kun­nas­ta. Kau­den päät­teek­si opit­tu­ja tai­to­ja pääs­tään näyt­tä­mään seu­ran omis­sa näytöksissä.

Voi­mis­te­lu­tun­neil­la har­joi­tel­laan myös ryh­mäs­sä toi­mi­mis­ta ja tois­ten huo­mioon otta­mis­ta. Pari­liik­kei­tä ja kuvioi­ta muo­dos­taes­sa voi tun­neil­ta löy­tyä uusia kivo­ja kavereitakin.

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymil­lä on mon­ta ryh­mää 3 — 12 ‑vuo­tiail­le lii­kun­nan har­ras­ta­jil­le. Mukaan voi­vat tul­la uudet aloit­te­li­jat sekä jo aiem­min voi­mis­te­lua ja lii­kun­taa har­ras­ta­neet tytöt ja pojat.

Las­ten lii­kun­nan hin­nat löy­dät tääl­tä.

Cheer­lea­ding

 

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Cheer­lea­ding, Vivid 6 — 9 v. 

Ohjaa­jat: Kia Yli-Kan­ka­hi­la, Vil­le Kata­ja, Hel­mi Leh­to­nen, Sue Haak­si, Iiris Niuk­ka­nen, Eli­na Bro­man ja Essi Män­nik­kö sekä apuoh­jaa­jat Anna Haak­si ja Nel­li Pel­to­nen
Aika ja paik­ka: sun­nun­tai­sin klo 12:45 — 13:45  Huh­mar­num­men koulu

Vih­ti-Gym Cheer­lea­din­gin har­ras­tus­ryh­mäs­sä ope­tel­laan iäs­tä riip­pu­mat­ta cheer­le­din­gin perus­tei­ta; stunt­te­ja, pyra­mi­de­ja, akro­ba­ti­aa, hyp­py­jä ja tans­sia. Ryh­mät har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa ja esiin­ty­vät seu­ran kevät­näy­tök­sis­sä. Har­ras­tus­ryh­mien on mah­dol­lis­ta halu­tes­saan myös kisa­ta aloit­te­li­jat-sar­jas­sa kevään kisois­sa. Kisoi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät ohjaa­jat ryh­män tai­to­jen ja moti­vaa­tion mukaan. Kenen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua kisoihin.

Har­ras­tus­ryh­mien kaut­ta voi halu­tes­saan myö­hem­min hakea cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­siin, jois­sa vaa­di­tut tai­dot ope­te­taan harrastusryhmissä.

Cheer­lea­ding, Volant yli 10 v. 

Ohjaa­jat: Kia Yli-Kan­ka­hi­la, Vil­le Kata­ja, Hel­mi Leh­to­nen, Sue Haak­si, Anna Haak­si, Iiris Niuk­ka­nen, Eli­na Bro­man ja Essi Män­nik­kö
Aika ja paik­ka: sun­nun­tai­sin klo 14:00 — 15:15  Huh­mar­num­men koulu

Vih­ti-Gym Cheer­lea­din­gin har­ras­tus­ryh­mäs­sä ope­tel­laan iäs­tä riip­pu­mat­ta cheer­le­din­gin perus­tei­ta; stunt­te­ja, pyra­mi­de­ja, akro­ba­ti­aa, hyp­py­jä ja tans­sia. Ryh­mät har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa ja esiin­ty­vät seu­ran kevät­näy­tök­sis­sä. Har­ras­tus­ryh­mien on mah­dol­lis­ta halu­tes­saan myös kisa­ta aloit­te­li­jat-sar­jas­sa kevään kisois­sa. Kisoi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät ohjaa­jat ryh­män tai­to­jen ja moti­vaa­tion mukaan. Kenen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua kisoihin.

Har­ras­tus­ryh­mien kaut­ta voi halu­tes­saan myö­hem­min hakea cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­siin, jois­sa vaa­di­tut tai­dot ope­te­taan harrastusryhmissä.

 

Voi­mis­te­lu

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Nin­ja­Gym 4 — 6 v.

Ohjaa­ja: Satu Ekström, apuoh­jaa­ja Nata­lia Iko­nen ja Jose­fi­na Iko­nen
Aika ja paik­ka: tors­tai­sin klo 16:45 — 17:30 Kuop­pa­num­mi, Palloulusali

Nin­ja­gym on 4–6 — vuo­tiail­le taus­taan tai tai­to­ta­soon kat­so­mat­ta. Nin­ja­Gy­mis­sä yhdis­ty­vät voi­mis­te­lu, voi­ma­har­joit­te­lu, vol­tit ja par­kour. Tun­neil­la on vähem­män jono­tus­ta ja enem­män tekemistä!

Voi­mis­te­lu­kou­lu 5 — 6 v.

Ohjaa­ja: San­na Nur­mes­nie­mi, apuoh­jaa­ja Julia Eriks­son
Aika ja paik­ka: sun­nun­tai­sin klo 13:00 — 14:00 Kuop­pa­num­mi, Tanssisali

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näytöksiin.

Voi­mis­te­lu­kou­lu 6 — 8 v.

Ohjaa­ja: Annii­na Jär­vi­nen, apuoh­jaa­ja Mil­la Mart­ti­nen
Aika ja paik­ka: maa­nan­tai­sin klo 17:15 — 18:00 Kuop­pa­num­mi, Tanssisali

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näytöksiin.

Voi­mis­te­lu­kou­lu 8 — 10 v.

Ohjaa­ja: Annii­na Jär­vi­nen, apuoh­jaa­ja Mil­la Mart­ti­nen
Aika ja paik­ka: maa­nan­tai­na klo 16:30 — 17:15 Kuop­pa­num­mi, Tanssisali

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näytöksiin.

Voi­mis­te­lu­kou­lu 10 — 12 v.

Ohjaa­ja: San­na Nur­mes­nie­mi
Aika ja paik­ka: tors­tai­sin klo 19:00 — 20:00 Ota­lam­men koulu

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näytöksiin.

 

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Tans­si

Las­ten tans­si 4–5v.

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä, apuoh­jaa­ja Eli­se Tuo­mi­nen
Aika ja paik­ka: kes­ki­viik­koi­sin klo 17:00 — 18:00 Ojak­ka­lan koulu

Tun­neil­la tutus­tu­taan tans­sin maa­il­maan moni­puo­li­ses­ti leik­kiä unoh­ta­mat­ta. Musiik­ki on moni­puo­lis­ta — myös lap­set saa­vat esit­tää toi­vei­taan. Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le tans­sis­ta kiinnostuneille.

Las­ten tans­si Litt­le Star 6 — 9 v.

Ohjaa­ja: Hel­mi Män­ty­nen, apuoh­jaa­jat Jen­nii­na Meri­kal­lio ja Vee­ra Ort­ju
Aika ja paik­ka: sun­nun­tai­sin klo 12:00 — 13:00 Kuop­pa­num­mi, Tanssisali

Tun­neil­la tans­sien tee­mat vaih­tu­vat musii­kin muka­na ja koreo­gra­fiois­sa yhdis­ty­vät useat eri tans­si­tyy­lit, kuten jazz, disco, street ja nyky­tans­si. Tun­ti koos­tuu läm­mit­te­lys­tä, tek­nii­kas­ta, luo­vuus- sekä kes­ki­lat­tia­har­joi­tuk­sis­ta, kul­mas­ta liik­ku­vis­ta sar­jois­ta sekä itse koreo­gra­fias­ta. Musiik­ki on moni­puo­lis­ta — myös lap­set saa­vat esit­tää toi­vei­taan. Litt­le Star 6–9v. las­ten tans­si­ryh­mään voi osal­lis­tua niin har­ras­tus­toi­min­nas­ta kuin val­men­nus­toi­min­nas­ta kiinnostuneet.

HUOM: Val­men­nus­ryh­mä har­joit­te­lee sun­nun­tain lisäk­si myös kes­ki­viik­koi­sin 16:30 — 18:00 Kuop­pa­num­men pal­loi­lusa­lis­sa. Val­men­nus­ryh­mä täh­tää tans­sin kisoihin. 

Show­tans­si 9 — 11 v.

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: tiis­tai­sin klo 18:00 — 19:00 Kuop­pa­num­men kou­lu, palloilusali

Show­tans­si on moni­puo­li­nen laji, jos­sa koros­tu­vat esiin­ty­mi­nen ja tans­sin ilo. Tun­neil­la tans­sien tee­mat vaih­tu­vat musii­kin muka­na ja koreo­gra­fiois­sa yhdis­ty­vät useat eri tans­si­tyy­lit. Tun­ti koos­tuu läm­mit­te­lys­tä, tek­nii­kas­ta, luo­vuus- sekä kes­ki­lat­tia­har­joi­tuk­sis­ta, kul­mas­ta liik­ku­vis­ta sar­jois­ta sekä itse koreo­gra­fias­ta. Musiik­ki on moni­puo­lis­ta — myös lap­set saa­vat esit­tää toiveitaan.