Las­ten lii­kun­ta 3 — 12 ‑vuo­ti­aat

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Yleis­ku­vaus

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym tar­jo­aa lap­sil­le tur­val­li­sen, kehit­tä­vän ja innos­ta­van ympä­ris­tön har­ras­taa ja urheil­la. Mei­dän tun­ti­tar­jon­nas­ta löy­dät moni­puo­li­set ja laa­duk­kaat har­ras­te­lii­kun­nan tun­nit lap­sel­le, jois­sa lap­si voi liik­kua kou­lu­tet­tu­jen ohjaa­jien opas­tuk­sel­la. Täh­ti­seu­ras­sa jokai­nen saa urheil­la omal­la taval­laan hyväs­sä seurassa!

Las­ten har­ras­te­ryh­miin mukaan voi­vat tul­la uudet aloit­te­li­jat sekä jo aiem­min lii­kun­taa har­ras­ta­neet! Tun­neil­la har­joi­tel­laan myös ryh­mäs­sä toi­mi­mis­ta ja tois­ten huo­mioon otta­mis­ta. Pari­liik­kei­tä ja kuvioi­ta muo­dos­taes­sa voi tun­neil­ta löy­tyä uusia kivo­ja kavereitakin!

Kau­den päät­teek­si opit­tu­ja tai­to­ja voi halu­tes­saan pääs­tä näyt­tä­mään seu­ran omis­sa näytöksissä.

Las­ten lii­kun­nan hin­nat löy­dät tääl­tä.

Pidä­täm­me oikue­det muutoksiin. 

Cheer­lea­ding

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Cheer­lea­ding, Vivid 6 — 9 v. 

Ohjaa­jat:
Aika ja paik­ka: Sun­nun­tai klo 14:00 — 14:45, Huh­mar­num­men koulu

Vih­ti-Gym Cheer­lea­din­gin har­ras­tus­ryh­mäs­sä ope­tel­laan iäs­tä riip­pu­mat­ta cheer­le­din­gin perus­tei­ta; stunt­te­ja, pyra­mi­de­ja, akro­ba­ti­aa, hyp­py­jä ja tans­sia. Ryh­mät har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa ja esiin­ty­vät seu­ran kevät­näy­tök­sis­sä. Har­ras­tus­ryh­mien on mah­dol­lis­ta halu­tes­saan myös kisa­ta aloit­te­li­jat-sar­jas­sa kevään kisois­sa. Kisoi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät ohjaa­jat ryh­män tai­to­jen ja moti­vaa­tion mukaan. Kenen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua kisoi­hin. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2016 — 2012 syn­ty­neil­le lapsille. 

Har­ras­tus­ryh­mien kaut­ta voi halu­tes­saan myö­hem­min hakea cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­siin, jois­sa vaa­di­tut tai­dot ope­te­taan harrastusryhmissä.

Cheer­lea­ding, Volant yli 10 v. 

Ohjaa­jat:
Aika ja paik­ka: Tors­tai klo 17:30–18:45, Luksia

Vih­ti-Gym Cheer­lea­din­gin har­ras­tus­ryh­mäs­sä ope­tel­laan iäs­tä riip­pu­mat­ta cheer­le­din­gin perus­tei­ta; stunt­te­ja, pyra­mi­de­ja, akro­ba­ti­aa, hyp­py­jä ja tans­sia. Ryh­mät har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa ja esiin­ty­vät seu­ran kevät­näy­tök­sis­sä. Har­ras­tus­ryh­mien on mah­dol­lis­ta halu­tes­saan myös kisa­ta aloit­te­li­jat-sar­jas­sa kevään kisois­sa. Kisoi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät ohjaa­jat ryh­män tai­to­jen ja moti­vaa­tion mukaan. Kenen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua kisoi­hin. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2012 ja sitä aikai­sem­min syn­ty­neil­le lapsille. 

Har­ras­tus­ryh­mien kaut­ta voi halu­tes­saan myö­hem­min hakea cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­siin, jois­sa vaa­di­tut tai­dot ope­te­taan harrastusryhmissä.

 

Voi­mis­te­lu

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin tar­joa­mat voi­mis­te­lu­tun­nit ovat Voi­mis­te­lu­lii­ton kons­pe­ti­tun­te­ja, joi­hin ohjaa­jam­me ovat kou­lu­tet­tu­ja. Perus­lii­kun­ta­tai­to­jen ja voi­mis­te­lun alkeis­tai­to­jen oppi­mi­nen tapah­tuu lei­kin kaut­ta, laa­duk­kaas­sa ohjauk­ses­sa tai val­men­nuk­ses­sa, panos­taen las­ten innos­tu­mi­seen ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin. Tavoit­tee­na on saa­da lap­si tun­nis­ta­maan omat vah­vuu­ten­sa, innos­tu­maan lii­kun­nas­ta, löy­tä­mään oman tapan­sa liik­kua ja pon­nis­ta­maan Voi­mis­te­lu­kou­lus­ta juu­ri oman­nä­köi­sel­le liik­ku­jan polul­le voi­mis­te­lun, tans­sin tai muun lajin parissa.

Nin­ja­Gym 5 — 6 v.

Ohjaa­ja: Satu Ekström
Aika ja paik­ka: Kes­ki­viik­ko klo 17:15–18:00 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Nin­ja­gym on 5–6 — vuo­tiail­le taus­taan tai tai­to­ta­soon kat­so­mat­ta. Nin­ja­Gy­mis­sä yhdis­ty­vät voi­mis­te­lu, voi­ma­har­joit­te­lu, vol­tit ja par­kour. Tun­neil­la on vähem­män jono­tus­ta ja enem­män teke­mis­tä! Ryh­mä on suun­nat­tu vuo­si­na 2016 — 2017 syn­ty­neil­le lapsille. 

Voi­mis­te­lu­kou­lu 5 — 6 v.

Ohjaa­ja: San­na Nur­mes­nie­mi
Aika ja paik­ka: Sun­nun­tai klo 13:30–14:15 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näy­tök­siin. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2017 — 2016 syn­ty­neil­le lapsille. 

Voi­mis­te­lu­kou­lu 7 — 9 v.

Ohjaa­ja: Annii­na Jär­vi­nen
Aika ja paik­ka: Maa­nan­tai klo 17:15–18:00 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näy­tök­siin. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2015 — 2013 syn­ty­neil­le lapsille. 

Voi­mis­te­lu­kou­lu 10 — 12 v.

Ohjaa­ja: Annii­na Jär­vi­nen
Aika ja paik­ka: Maa­nan­tau klo 16:30–17:15 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Voi­mis­te­lu­kou­lu on ilois­ta voi­mis­te­lua ja har­ras­ta­mis­ta sekä pojil­le että tytöil­le. Tavoit­tee­na on kehit­tää las­ten koor­di­naa­tio­ta, tasa­pai­noa, liik­ku­vuut­ta ja perus­voi­maa voi­mis­te­lul­li­sin kei­noin sekä tar­jo­ta lap­sel­le lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä. Har­joit­te­lu on moni­puo­lis­ta ja antaa erin­omai­set tai­dot sekä voi­mis­te­lu-ural­le että mui­hin lajei­hin.  Ryh­mä on tar­koi­tet­tu voi­mis­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le aloit­te­li­joil­le kuin jo voi­mis­te­lua har­ras­ta­neil­le. Ryh­män jäse­net voi­vat halu­tes­saan osal­lis­tua seu­ran näy­tök­siin. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2012 — 2010 syn­ty­neil­le lapsille. 

 

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Tans­si

Kid­die­jam 4–6v.

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Tiis­tai klo 17:15–18:00 Huh­mar­num­men koulu

Kid­die­jam on jam­mai­lua las­ten ehdoil­la! Kid­die­jam on alle kou­lui­käis­ten tans­sio­pe­tuk­sen kon­sep­ti, jos­sa lorut­te­lut, tek­niik­ka­sar­jat ja tans­si­sar­jat tuo­vat piris­tys­tä las­ten päi­vään. Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2018 — 2016 syn­ty­neil­le lapsille.

Tans­si 7 — 9 v.

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Tiis­tai klo 18:15–19:00 Huh­mar­num­men koulu

Tun­neil­la tans­sien tee­mat vaih­tu­vat musii­kin muka­na ja koreo­gra­fiois­sa yhdis­ty­vät useat eri tans­si­tyy­lit, kuten jazz, disco, street ja nyky­tans­si. Tun­ti koos­tuu läm­mit­te­lys­tä, tek­nii­kas­ta, luo­vuus- sekä kes­ki­lat­tia­har­joi­tuk­sis­ta, kul­mas­ta liik­ku­vis­ta sar­jois­ta sekä itse koreo­gra­fias­ta. Musiik­ki on moni­puo­lis­ta — myös lap­set saa­vat esit­tää toi­vei­taan.  Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2015 — 2013 syn­ty­neil­le lapsille. 

Dance4Fun 10 — 12 v.

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Kes­ki­viik­ko klo 18:45–19:30 Kamp­pai­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Voi­mis­te­lu­lii­ton kon­sep­ti Dance 4 Fun, on lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu moni­puo­li­nen tans­si­har­ras­tus, jos­sa liik­keet maus­te­taan eri tans­si­tyy­lein. Tun­neil­la tans­si yhdis­tää luo­vuu­den, moto­rii­kan ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien har­joit­te­lun. Tar­koi­tuk­se­na on liik­kua mah­dol­li­sim­man pal­jon, vält­täen tur­haa sei­sos­ke­lua ja odottelua. 

Dance 4 Fun ‑tun­neil­la har­joi­tel­laan koreo­gra­fioi­ta ja ilmai­sua. Halu­tes­saan, ryh­mä voi esiin­tyä myös seu­ran omis­sa näy­tök­sis­sä. Tär­kein­tä kui­ten­kin on, että jokai­nen tans­si­ja löy­tää oman tapan­sa liik­kua ja naut­tia siitä.

Ryh­mä on suun­nat­tu vuon­na 2012 — 2010 syn­ty­neil­le lapsille.