Cheer­lea­ding

Cheer­lea­ding

Cheer­lea­ding on vauh­di­kas ja näyt­tä­vä kil­paur­hei­lu­la­ji, jon­ka har­ras­tus Suo­mes­sa on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa. Lajiin liit­ty­vät akro­baat­ti­set osat sekä inten­sii­vi­syys teke­vät sii­tä pait­si tek­ni­ses­ti vai­kean, myös ylei­söl­le yllä­tyk­sel­li­sen ja viih­dyt­tä­vän. Cheer­lea­din­gis­sä on kak­si ala­la­jia, cheer­lea­ding ja cheer­tans­si.
Cheer­lea­din­gis­sä voi kil­pail­la kol­mes­sa eri ikä­luo­kas­sa: lap­set 7–13-vuotiaat, junio­rit 12–16-vuotiaat ja aikui­set yli 15-vuo­ti­aat. Jäsen­seu­rat jär­jes­tä­vät har­ras­te­toi­min­taa näi­den ikä­luok­kien lisäk­si myös pie­nil­le lap­sil­le (mik­rot) tai vart­tu­neem­mil­le har­ras­ta­jil­le (van­hat kil­paur­hei­li­jat, har­ras­ta­jien van­hem­mat ym.).
Kil­pai­lu­ta­so­ja on lajis­sa nel­jä: Aloittelija‑, Edis­ty­neet-. Kes­ki­ta­so- ja SM-taso. Taso­jär­jes­tel­mä on raken­net­tu niin, että se tukee laji­tai­to­jen kehit­ty­mis­tä ja ete­ne­mis­tä oike­aan tah­tiin. Tasot tar­joa­vat myös usei­ta eri­lai­sia kil­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja cheer­lea­din­gis­sä voi kil­pail­la har­vak­sel­taan har­ras­te­mie­les­sä tai täh­dä­tä lajin SM-tasol­le ja kan­sain­vä­li­siin kil­pai­lui­hin. Cheer­lea­din­gia voi myös har­ras­taa ilman kil­pai­lul­li­sia tavoit­tei­ta, se on vauh­di­kas jouk­kueur­hei­lu­la­ji, joka sopii kaikille.

Kil­pac­heer­lea­ding

  • Sar­jan vaa­ti­muk­se­na ovat muun muas­sa ilma-akro­ba­tia eli pyra­mi­dit, nos­tot sekä kor­keat hei­tot, per­man­toak­ro­ba­tia sekä omal­le jouk­ku­eel­le suun­na­tut kannustushuudot.
  • Kil­pai­lusään­nöis­sä on mää­ri­tel­ty jokai­sen ikä- ja tai­to­ta­son kil­pai­luoh­jel­man pakol­li­set ele­men­tit. Arvos­te­lu­pe­rus­tei­na ovat mm. tek­ni­nen vai­keus, koreo­gra­fian moni­puo­li­suus, suo­ri­tus­puh­taus ja esittäminen.
  • Ohjel­man kes­to 2 — 2.30 minuut­tia ja sar­ja kil­pail­laan 14m x 16m turvamatolla.
  • Jouk­kue­ko­ko max. 24 hlöä + vara­mie­het ja spotterit.
  • Tuo­ma­rei­ta on vii­si, joil­ta kai­kil­ta on mah­dol­lis­ta saa­da 100 pis­tet­tä, jol­loin mak­si­mi koko­nais­pis­te­mää­rä on 500 p. Lisäk­si ohjel­man tek­ni­siä ele­ment­te­jä ja mah­dol­li­sia vähen­nyk­siä tark­kai­le­vat tek­ni­set tuomarit.

Vih­ti-Gymin val­men­nus­jouk­ku­eet 2022:

Vidal 7–12 vuo­ti­aat, level 1

Viable 8–13 vuo­ti­aat, level 2

Vir­tual 12–16 vuo­ti­aat, level 2

Voi­ma yli 20 vuo­ti­aat, level 3

Har­ras­tus­ryh­mät 2022:

Vivid 6–9v.

Volant yli 10v.