Tans­sil­li­nen voimistelu

Tans­sil­li­nen voimistelu


Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu vie mennessään

Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu poh­jau­tuu suo­ma­lai­seen nais­voi­mis­te­luun, jos­sa tär­kei­nä ele­ment­tei­nä ovat kes­kus­ta­läh­töi­syys ja vir­taa­vuus. Sii­nä yhdis­ty­vät lii­kun­nan lisäk­si ryt­mi­syys, luo­vuus, esteet­ti­syys ja ilmaisullisuus.

Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu on koko­nais­lii­kun­taa, joka hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti musii­kin eri ele­ment­te­jä ja koreo­gra­fis­ta osaa­mis­ta. Se on laa­du­kas­ta, tai­do­kas­ta ja tavoit­teel­lis­ta toi­min­taa, jos­sa kehit­ty­vät sekä har­ras­ta­jan kun­to että tai­dot, ja lisä­maus­tee­na kehit­ty­vät myös har­ras­ta­jan itseil­mai­su ja luovuus.

Kau­del­la 2021 — 2021 Vih­ti-Gymis­sä on kuusi tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun ryhmää