Jouk­ku­een­joh­ta­jat ja huoltajat

Jouk­ku­een­joh­ta­jat eli JOJOt

Jokai­sel­la jouk­kue­voi­mis­te­lu­jouk­ku­eel­la on oma jouk­ku­een­joh­ta­jan­sa, jojo. Jojon pää­teh­tä­vä­nä on tie­dot­taa jouk­ku­een toi­sil­le van­hem­mil­le ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta ja toi­mia val­men­ta­jien tuke­na jouk­ku­een asioi­den hoi­dos­sa. Kisa­kau­den alus­sa jojo laa­tii yhteys­tie­to­lis­tan ja huo­leh­tii sen päi­vit­tä­mi­ses­tä kau­den aika­na. Hän myös osal­lis­tuu bud­je­tin tekoon, lisäk­si jouk­ku­ees­sa on usein eril­li­nen budjettivastaava.

Jojo hoi­taa kul­je­tuk­set kisoi­hin ja tie­dot­taa jouk­kuet­ta läh­tö­ajois­ta ja ‑pai­kois­ta. 

Jojo vas­taa tal­koo­väen jär­jes­tä­mi­ses­tä seu­ran tapah­tu­miin oman jouk­ku­een osal­ta. Hän on myös jouk­ku­een vuo­rol­la vas­tuus­sa buf­fe­tis­ta ja arpajaisista. 

Huol­ta­jat kisamatkoilla

Huol­ta­jien luku­mää­rä on jokai­sen ryh­män val­men­ta­jan päätettävissä.

Huol­ta­jan vas­tuu alkaa mat­kan alkaes­sa ja päät­tyy vas­ta koti­mat­kan päätyttyä.

Huol­ta­jan vas­tuul­la on, että mat­kat kisa­pai­kal­la suju­vat turvallisesti.

Huol­ta­ja huo­leh­tii päi­vän aika­tau­lus­ta eli että tytöt ovat oikeas­sa pai­kas­sa oike­aan aikaan.

Onnet­to­muu­den sat­tues­sa huo­leh­tii tytön ensia­puun ja tie­dot­taa valmentajalle.

Ruo­kai­luis­sa pitää huol­ta sii­tä, että kaik­ki saa­vat ruo­kaa ja myös syö­vät riittävästi!

Säi­lyt­tää tyt­tö­jen arvo­ta­va­roi­ta kisa­päi­vän aikana.

Huol­ta­jan vas­tuul­la on kat­soa, että tytöt pitä­vät kiin­ni ylei­ses­tä siis­tey­des­tä ja käyt­täy­ty­vät muu­ten­kin reh­din urhei­lu­hen­gen mukaisesti.

Huol­ta­ja on kisois­sa voi­mis­te­li­jaa var­ten, mut­ta antaa voi­mis­te­li­jal­le ja val­men­ta­jal­le rau­han kes­kit­tyä suo­ri­tuk­seen! Huol­ta­ja voi seu­ra­ta kisaa kat­so­mos­ta, läm­mit­te­ly­ti­lat ovat voi­mis­te­li­joil­le ja valmentajille.