Aikuis­ten liikunta

AIKUISTEN TUNNIT

Vih­ti-Gymis­sä jump­paat edul­li­ses­ti ammat­ti­tai­tois­ten ohjaa­jien joh­dol­la edullisesti!

Aikuis­ten lii­kun­nan hin­nat löy­dät tääl­tä.

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Mikä­li tun­ti jou­du­taan peru­maan ohjaa­jan sai­ras­tu­mi­sen tai esteen vuok­si, niin sii­tä ilmoi­te­taan net­ti­si­vuil­la ja lisäk­si osa­not­ta­jil­le lähe­te­tään säh­kö­pos­tia. Tun­nin peru­mi­nen teks­ti­vies­til­lä on erit­täin han­ka­laa, kos­ka seu­ral­la ei ole käy­tös­sä tekstiviestipalvelua. 

Riit­tää, että ilmoit­tau­dut halua­mii­si ryh­miin seu­ran net­ti­si­vuil­la ja tulet mukaan nauttimaan! 

Aikuis­ten tun­neil­la voi­vat käy­dä myös yli 15 v. nuo­ret, tervetuloa:)

Maa­nan­tai

Iki­vi­reät

Rasit­ta­vuus: Kevyt — kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­jat: Tuu­lik­ki Lind­ström, Lee­na Pac­kalén ja Nina Mujunen

Aika ja paik­ka: maa­nan­tai klo klo 9:00 — 10:00 Tuo­li­jump­pa ja maa­nan­tai klo 10:00 — 11:00 Rei­pas kun­to­jump­pa, Num­me­lan työväentalo

Iki­vi­rei­den jump­pa on koko kehon toi­min­ta­ky­kyä ja hyvää oloa yllä­pi­tä­vää ter­veys­lii­kun­taa. Iloi­nen ilma­pii­ri, yhtei­nen jump­pa ja muka­va musiik­ki täy­den­tä­vät tun­ti­ko­ko­nai­suut­ta. Tun­ti raken­tuu sydä­nys­tä­väl­li­ses­tä kehon herät­te­lys­tä koko­nais­val­tai­seen kun­toa- ja ter­veyt­tä kohen­ta­vaan har­joi­tuso­sioon ja päät­tyy vaih­te­le­viin veny­tys-ren­tous­har­joi­tuk­siin. Tun­neil­la tutus­tu­taan myös väli­nei­siin ja jum­pan tar­joa­miin moni­puo­li­siin mah­dol­li­suuk­siin, jot­ka tuke­vat hyvää ikään­ty­mis­tä. Tehok­kuus vaih­te­lee tun­nin aihees­ta riip­puen unoh­ta­mat­ta ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. Ajoit­tain tun­neil­la tans­si­taan myös senio­ri­tans­se­ja, jot­ka erin­omai­ses­ti kehit­tä­vät mm. tasa­pai­noa ja muistia.

Kiin­tey­tys­jump­pa

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­jat: Eli­na Lind­holm ja Maria Hele­nius
Aika ja paik­ka: Maa­nan­tai klo 18:30–19:30 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Kiin­tey­tys­jump­pa sopii kai­kil­le, jot­ka halua­vat kehit­tää lihas­voi­maa ja kun­to­aan. Kun­non­ko­ho­tus­ta on luvas­sa help­po­jen lihas­liik­kei­den ja yksin­ker­tais­ten askel­ku­vioi­den sekä eri­lais­ten väli­nei­den – esi­mer­kik­si kumi­nau­ho­jen ja  käsi­pai­no­jen – sii­vit­tä­mä­nä. Tun­ti­ra­ken­ne vaih­te­lee moni­puo­li­ses­ti: alku- ja lop­pu­ver­ryt­te­lyn lisäk­si luvas­sa on pat­te­ri­tyyp­pis­tä har­joit­te­lua, lihas­kun­non ja syk­keen­ko­ho­tuk­sen vuo­rot­te­lua, askel­luk­sia ja hikis­tä mei­nin­kiä. Tun­nil­la voi jum­pa­ta omien tavoit­tei­den mukai­ses­ti, sil­lä ohjaa­jat neu­vo­vat ras­kaim­piin liik­kei­siin aina myös kevyem­mät vaihtoehdot.

Syvä­li­has­jump­pa

Rasit­ta­vuus: kevyt, vai­keus­ta­so: keskivaikea

Ohjaa­ja: Eli­na Lind­holm ja Maria Hele­nius
Aika ja paik­ka: Maa­nan­tai klo 19:30–20:30 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Syvä­li­has­jump­pa on var­ta­lon hal­lin­taa kehit­tä­vä ja ryh­ti­li­hak­sia vah­vis­ta­va hidas­tem­poi­nen tun­ti, jos­sa ydin­koh­ti­na ovat var­ta­lon hal­lin­ta, kehon ja liik­kei­den hah­mot­ta­mi­nen sekä hen­gi­tyk­sen yhdis­tä­mi­nen liik­kee­seen. Eri­lais­ten nope­tem­pois­ten aero­biccien ja kun­to­jump­pien lisäk­si onkin käte­vä hidas­taa tah­tia kehon syvien lihas­ten har­joit­te­lul­la rau­hoit­tuen lopuk­si venyt­te­lyyn. Tun­nil­la kehi­te­tään syviä, ryh­tiä yllä­pi­tä­viä lihak­sia eri­lai­sil­la liik­ku­vuut­ta, koor­di­naa­tio­ta ja tasa­pai­noa kehit­tä­vil­lä liik­keil­lä. Jokai­nen tun­ti lop­puu veny­tys- ja/tai rentoutusharjoituksiin.

Tans­sil­li­nen voimistelu

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: keskivaikea

Ohjaa­ja: Ohjaa­ja
Aika ja paik­ka: 
Maa­nan­tai klo 19:30–20:30 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu on kai­kil­le har­ras­te­liik­ku­jil­le sopi­va ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti. Täl­lä tun­nil­la voi­mis­te­lus­ta tutut, moni­puo­li­set liik­keet on muo­kat­tu muka­vaan ja mie­len­kiin­toi­seen muo­toon haas­tet­ta unohtamatta. 

Kes­ki­var­ta­los­ta läh­te­vä, vir­taa­va lii­ke­tek­niik­ka kehit­tää tehok­kaas­ti koko var­ta­lon hal­lin­taa ja ran­gan liik­ku­vuut­ta. Ryh­ti kohe­nee ja har­tia­seu­tu ren­tou­tuu. Lisäk­si jal­koi­hin tulee voi­maa ja jän­te­vyyt­tä, sil­lä tun­neil­la lii­ku­taan pal­jain jaloin. Myös lihas­kun­toa ja jous­ta­vuut­ta kehi­te­tään lajin­omai­ses­ti. Nau­tin­nol­li­nen musiik­ki sii­vit­tää jump­paa­jat tun­nel­mas­ta toi­seen. Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun tun­neil­ta saat esteet­ti­siä elä­myk­siä ja lii­kun­nan iloa.

Tun­neil­la on sekä vauh­tia ja voi­maa että lyy­ri­syyt­tä ja herk­kyyt­tä. Tavoit­tee­na on vah­va, jous­ta­va ja ryh­di­käs var­ta­lo sekä kevyt ja hyvä mie­li. Lii­kun­nan iloa parhaimmillaan!

TIISTAI

Bai­la­ti­no®

Rasit­ta­vuus: Kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: keskivaikea

Ohjaa­ja: Kiia Kuro­nen
Aika ja Paik­ka: Tiis­tai klo 18:00 — 19:00 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Bai­la­ti­no® on tans­sil­li­nen lii­kun­ta­muo­to, jon­ka perus­a­ja­tuk­se­na on tuo­da ihmi­set lähem­mäk­si lati­na­lais­ta musiik­kia ja lati­na­lais­ta tans­sia sekä lati­na­lais­kult­tuu­ria. Bai­la­ti­non tar­koi­tuk­se­na on pois­taa musii­kil­li­ses­ta lii­kun­nas­ta sii­hen hel­pos­ti koh­dis­tu­via suo­ri­tus­pai­nei­ta. Bai­la­ti­nos­sa ei vaa­di­ta tans­si­tek­nii­kan osaa­mis­ta, vaan tär­keäm­pää on luo­da ilma­pii­ri, jos­sa liik­ku­ja naut­tii oman var­ta­lon­sa käy­tös­tä omien resurs­sien­sa mukaan sekä kokee oppi­mi­sen että onnis­tu­mi­sen rie­mua. Bai­la­ti­noa voi ver­ra­ta perin­tei­seen aero­bicin alu­eel­la niin sanot­tui­hin koreo­gra­fi­siin tun­tei­hin, syke­ta­sot vaih­te­le­vat pal­jon­kin ryh­män tai­don mukaan. Bai­la­ti­no­tun­nin aika­na nau­ti­taan musii­kis­ta ja pide­tään haus­kaa yhdes­sä muun ryh­män kans­sa. Bai­la­ti­no® on rekis­te­röi­ty Suo­men Tans­siur­hei­lu­lii­tol­le ja kaik­ki Bailatino®-ohjaajat ovat Suo­men Tans­siur­hei­lu­liit­to ry:n kou­lut­ta­mia osaajia.

Kehon­huol­to

Rasit­ta­vuus: Kevyt , vai­keus: helppo

Ohjaa­ja: Soi­le Kuk­ko­la
Aika ja paik­ka: Tiis­tai 19:00–20:00 Huh­mar­num­men koulu

Kehon­huol­to­tun­ti on rau­hal­li­nen, kehoa ja miel­tä tasa­pai­not­ta­va tun­ti, jol­la pyri­tään avaa­maan kehon jumi­tuk­sia, jän­ni­tyk­siä ja kiris­tyk­siä pit­kien ja rau­hal­li­ses­ti teh­tä­vien mut­ta tehok­kai­den liik­kei­den avul­la. Kehon­huol­los­sa kes­ki­ty­tään­kin edis­tä­mään liik­ku­vuut­ta, not­keut­ta, tasa­pai­noa ja var­ta­lon hal­lin­taa. Tun­nil­la jokai­nen voi liik­kua oman fii­lik­sen ja kehon mukai­ses­ti. Tavoit­tee­na on koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti, ja tun­nil­la hyö­dyn­ne­tään eri­lai­sia tee­mo­ja, väli­nei­tä sekä eri lajien (joo­ga, syvä­ve­nyt­te­ly, pila­tes) antia. 

Äijät­ree­ni

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­ja: Soi­le Kuk­ko­la, Nina Muju­nen, Var­pu Joen­rin­ne, Mer­ja Leh­to­sa­lo,
Aika ja paik­ka: Tiis­tai 19:00–21:00 Huh­mar­num­men koulu

Eri­tyi­ses­ti mie­hil­le suun­na­tut tun­nit suun­ni­tel­laan nais­ten tun­te­ja sport­ti­sem­mik­si; koreo­gra­fia on yksin­ker­tai­sem­paa ja voi­ma­liik­kei­tä pai­no­te­taan.  Mies­ten jum­pas­sa kun­toil­laan, hikoil­laan ja ver­ry­tel­lään iloi­ses­sa seu­ras­sa ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Kun­toa kohen­ne­taan sekä jum­pas­sa että eri­lai­sia jouk­kue­pe­le­jä pela­ten. Näil­le tun­neil­le kai­va­taan uusia liik­ku­jia mukaan, tul­kaa vaan roh­keas­ti kokei­le­maan! Kun­non pelis­sä on hyvä olla vähin­tään 8 pelaa­jaa mukana:)

 

KESKIVIIKKO

Lihas­kun­to­jump­pa

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Kes­ki­viik­ko klo 19:30–20:30 Kamp­pai­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Lihas­kun­to­jump­pa on koko kehoa kuor­mit­ta­va, toi­min­nal­li­nen lihas­kun­to­tun­ti, joka kehit­tää lisäk­si kes­tä­vyyt­tä, tasa­pai­noa ja liik­ku­vuut­ta. Toi­min­nal­li­sil­la liik­keil­lä akti­voi­daan myös syviä lihak­sia ja samal­la moto­riik­ka saa sopi­vaa haas­tet­ta. Väli­nee­nä käy­te­tään oman kehon lisäk­si esi­mer­kik­si kumi­nau­haa ja Gyms­tic­ke­jä. Tun­nin aluk­si herä­tel­lään kehoa lii­ke­laa­juuk­sia lisää­väl­lä alku­läm­mit­te­lyl­lä (noin 10–15 min) ja sen jäl­keen siir­ry­tään har­joit­ta­maan moni­puo­li­ses­ti kaik­kia lihas­ryh­miä. Tun­nin lopuk­si rau­hoi­tu­taan lyhyi­den lop­pu­ve­nyt­te­lyi­den avulla.

TORSTAI

ZUMBA®

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: keskivaikea

Ohjaa­ja: Han­na Sie­vi­nen
Aika ja paik­ka: Tors­tai klo 19:30–20:30 Rientola

Han­nan Zum­bas­sa on edel­leen luvas­sa let­ke­ää mei­nin­kiä, ener­gis­tä tans­sia ja mukaan­sa­tem­paa­via ryt­me­jä. Aurin­koi­nen tans­si­tun­ti yhdis­tää eri­lai­sia tans­si­tyy­le­jä, kuten lati­noa, hip­ho­pia ja reg­gae­to­nia. Zum­bas­sa nau­ti­taan tans­sin ilos­ta ja lai­te­taan hiki vir­taa­maan. Sekä vart­tu­neem­mat että nuo­ret naut­ti­vat iloi­ses­ta ja tart­tu­vas­ta Zum­ba-tun­nel­mas­ta. Zum­ban kei­nu­vat tans­si­liik­keet anta­vat kun­non kyy­tiä koko vartalolle!

Hydro­Bic

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­ja: Mer­ja Leh­to­sa­lo
Aika ja paik­ka: Tors­tai klo 20:00–21:00 Uimahalli

Hydro­Bic on teho­kas­ta ja vir­kis­tä­vää sekä nive­lil­le ystä­väl­lis­tä lii­kun­taa vedes­sä musii­kin tah­dis­sa. Usein käy­tös­sä ovat myös eri­lai­set veteen sopi­vat väli­neet. Vedes­sä vai­kut­ta­vat toi­sil­leen vas­tak­kai­set maan veto­voi­ma ja veden nos­te­voi­ma. Ne teke­vät vedes­sä liik­ku­mi­sen kevyen tun­tui­sek­si, mut­ta todel­la tehok­kaak­si. Hyvä­kun­toi­sel­le vesi on haas­ta­va ele­ment­ti. Aloit­te­li­jal­le laji on tur­val­li­nen tapa aloit­taa har­joit­te­lu. Hydro­Bic on moni­puo­lis­ta lii­kun­taa kehon kai­kil­le lihas­ryh­mil­le. Hydro­Bicis­sa para­ne­vat hapen­ot­to­ky­ky, lihas­kun­to ja var­ta­lon hallinta.

Äijät­ree­ni, peli

Ohjaa­ja: Esa Mar­ti­kai­nen ja Juk­ka Saros
Aika ja paik­ka: Tors­tai 20:00–21:00 Huh­mar­num­men koulu

Mies­ten jum­pas­sa kun­toil­laan, hikoil­laan ja ver­ry­tel­lään iloi­ses­sa seu­ras­sa ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa. Kun­toa kohen­ne­taan sekä jum­pas­sa että eri­lai­sia jouk­kue­pe­le­jä pela­ten. Näil­le tun­neil­le kai­va­taan uusia liik­ku­jia mukaan, tul­kaa vaan roh­keas­ti kokei­le­maan! Kun­non pelis­sä on hyvä olla vähin­tään 8 pelaa­jaa mukana:)

PERJANTAI

Dance­Mix

Rasit­ta­vuus: Kes­ki­ras­kas, vai­keus: helppo

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Tiis­tai klo 18:00–19:00 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Dance­Mix on ren­to, haus­ka ja hiki­nen tans­sil­li­nen tun­ti, jos­sa pää­see jam­mai­le­maan eri­lais­ten tans­si­tyy­lien tah­dis­sa lat­ta­reis­ta afroon ja popis­ta discoon – vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na! Tär­kein­tä on pitää haus­kaa ja tans­sia! Dance­Mixis­sä jora­taan välil­lä lyhyem­piä ja välil­lä pidem­piä koreo­gra­fioi­ta, ja tun­ti­ra­ken­ne vaih­te­lee kau­den aika­na. Tämä on tun­ti, jos­sa oma tyy­li on paras tyy­li. Heit­täy­dy siis ryt­min vie­tä­väk­si ja tule mukaan tanssimaan!

YogaFlex

Rasit­ta­vuus: kevyt, vai­keus­ta­so: helppo

Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Per­jan­tai klo 19:00–20:00 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

YogaFlex on rau­hal­li­nen ja ren­tout­ta­va kehon­huol­to­tun­ti, joka yhdis­tää vir­kis­tä­väl­lä taval­la joo­gaa sekä liik­ku­vuus­har­jot­tei­ta. Tun­nin tavoit­tee­na on lisä­tä kehon elas­ti­suut­ta ja liik­ku­vuut­ta sekä ren­tout­taa ja ava­ta kirei­tä lihak­sia. Ohjel­ma vaih­tuu vuo­de­nai­ko­jen mukaan. YogaFlex-tun­ti sopii ihan jokai­sel­le – karis­ta siis per­jan­tain kii­reet har­tioil­ta­si ja las­keu­du vii­kon­lop­puun lem­peäs­ti YogaFlex-tunnilla.

 

SUNNUNTAI

Lavis®

Rasit­ta­vuus: kes­ki­ras­kas
Vai­keus­ta­so: help­po —  keskivaikea

Ohjaa­ja: Nina Muju­nen
Aika ja paik­ka: Sun­nun­tai klo 18:00–19:00 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Ninan Lavis on haus­ka, help­po ja hiki­nen lii­kun­ta­muo­to, joka perus­tuu lava­tans­sias­ke­lei­den ja jum­pan väli­muo­toon. Tun­nil­la tans­si­taan tut­tu­ja lava­tans­si­la­je­ja, kuten hump­paa, jenk­kaa, roc­kia, jiveä, cha chaa­ta ja sam­baa. Tun­nil­la jopa opit eri lava­tans­sias­ke­lei­den perus­tei­ta muka­van kun­toi­lun ohel­la. Lavis­ta tans­si­taan yksin, joten ei ole vaa­raa, että kukaan tal­loo varpaille.

Joo­ga

Rasit­ta­vuus: kevyt — kes­ki­ras­kas
Vai­keus­ta­so: kevyt — keskivaikea

Ohjaa­ja: Han­na Vil­la
Aika ja paik­ka: Sun­nun­tai klo 19:00–20:00 Tans­si­sa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Hat­ha-joo­gaan poh­jau­tu­va joo­ga­tun­ti, jos­sa joo­gaa­mis­ta ei ote­ta lii­an vaka­vas­ti. Tun­nil­la yhdis­te­tään tasa­pai­no- ja kes­kit­ty­mis­har­joi­tuk­sia, joo­ga-asa­noi­ta, hen­gi­tys- ja ren­tou­tus­har­joi­tuk­sia. Joo­gas­sa tär­ke­ää on iloi­nen läs­nä­olo, tois­ten kun­nioit­ta­mi­nen ja jokai­sen oman tun­te­muk­sen mukai­nen tekeminen.

Joo­ga pyr­kii mie­len ja kehon yhte­näi­syy­teen. Se on koko­nais­val­tais­ta liik­ku­mis­ta, joka kehit­tää pait­si voi­maa ja jous­ta­vuut­ta myös moto­riik­kaa sekä tasa­pai­noa. Joo­ga vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti myös mm. kog­ni­tii­vi­siin tai­toi­hin, tun­neä­lyyn, kes­kit­ty­mis- ja ren­tou­tu­mis­ky­kyyn, luo­vuu­teen ja elämänmyönteisyyteen.