Täh­ti­seu­ra

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym lois­taa Tähtiseurana

Vih­ti-Gym on saa­nut ensim­mäis­ten seu­ro­jen jou­kos­sa voi­mis­te­lun Täh­ti­mer­kin las­ten ja nuor­ten lii­kun­nas­ta ja aikuis­ten lii­kun­nas­ta vuon­na 2018.  Vuon­na 2022 Vih­ti-Gym sai ensim­mäi­se­nä seu­ra­na aikuis­lii­kun­nan Täh­ti­mer­kin cheer­lea­din­gis­tä. Täh­ti­merk­ki on lupaus laa­dus­ta nykyi­sil­le ja uusil­le seu­ran jäse­nil­le sekä hei­dän lähi­pii­ril­leen. Täh­ti­mer­kin saa­nees­sa seu­ras­sa toi­mi­taan inhi­mil­li­ses­ti, moder­nis­ti ja ket­te­räs­ti. Täh­ti­seu­ras­sa jokai­nen voi urheil­la ja liik­kua omal­la tasol­laan ja koh­ti omia tavoit­tei­taan yhä suu­rem­man taus­ta­tuen avul­la. Tämän laa­jem­man tuen avul­la on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää lii­kun­ta osa­na eri elä­män­vai­hei­ta ja myös kehit­tyä huip­pu-urhei­li­jak­si asti. (Suo­men Olym­pia­ko­mi­tea, 2020). Täh­ti­seu­ra on Olym­pia­ko­mi­tean, laji­liit­to­jen ja alue­jär­jes­tö­jen uusi seu­ro­jen laa­tuoh­jel­ma, joka tukee suo­ma­lai­sen urhei­lun kes­keis­tä vah­vuut­ta: seuratoimintaa.

Olym­pia­ko­mi­tea, laji­lii­tot ja alue­jär­jes­töt ovat yhdes­sä luo­neet Täh­ti­seu­ra-laa­tuoh­jel­man, jon­ka tavoit­tee­na on suo­ma­lai­sen urhei­luseu­ra­toi­min­nan koko­nais­val­tai­nen kehit­tä­mi­nen. Ohjel­man tun­nuk­se­na on Täh­ti­merk­ki, joka vies­tii sii­tä, että seu­ra täyt­tää koh­de­ryh­mä­koh­tai­set (lap­set & nuo­ret, aikui­set sekä huip­pu-urhei­li­jat) sisäl­tö­vaa­ti­muk­set ja kai­kil­le yhtei­set joh­ta­mi­sen laa­tu­te­ki­jät. Täh­ti­mer­kin saa­neet seu­rat toi­mi­vat osa­na maan­laa­juis­ta jat­ku­van kehit­tä­mi­sen ver­kos­toa, jos­sa seu­rat saa­vat tukea omaan toi­min­taan­sa ja jaka­vat hyviä käytäntöjään.

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry on saa­nut sekä aikuis­ten että lap­set & nuo­ret osa-alu­een Täh­ti­mer­ki niin voi­mis­te­luun kuin cheerleadingiin. 

Aikuis­ten osa-alu­een merk­ki osoit­taa, että seu­ra kehit­tää aikui­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lui­taan jäse­nil­tään saa­man­sa palaut­teen perus­teel­la yhteis­työs­sä mui­den Täh­ti­seu­ro­jen kans­sa. Aikui­set-täh­ti­mer­kin saa­nut seu­ra kiin­nit­tää huo­mio­ta sekä jous­ta­viin har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin että laa­jem­paan osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suu­teen seu­ran toi­min­nas­sa, ja tekee lii­kun­nas­ta ja urhei­lus­ta hel­pom­min mukau­tu­vaa, suun­ni­tel­lum­paa ja turvallisempaa.

Las­ten ja nuor­ten osa-alu­een merk­ki puo­les­taan vies­tii sii­tä, että seu­ra luo lap­sil­le ja nuo­ril­le tur­val­li­sen, kehit­tä­vän ja innos­ta­van ympä­ris­tön har­ras­taa ja urheil­la. Seu­ra täyt­tää seu­ran joh­ta­mi­sen ja las­ten urhei­lun laa­tu­te­ki­jät, ja on osa suu­rem­paa seu­ra­ver­kos­toa, joka kehit­tyy yhdes­sä ja oppii toi­sil­taan hyviä käy­tän­tö­jä. Täh­ti­seu­ras­sa jokai­nen saa urheil­la omal­la taval­laan hyväs­sä seurassa!

– Urhei­luseu­ro­jen yhtei­söl­li­syys on suu­ri voi­ma­va­ra suo­ma­lai­sel­le urhei­lu­me­nes­tyk­sel­le. Täh­ti­seu­ra-ohjel­mal­la haluam­me vah­vis­taa yhteis­työ­tä seu­ro­jen välil­lä ja edis­tää osal­tam­me hyvin­voin­tia yhä useam­man suo­ma­lai­sen arjes­sa. Osa­na Täh­ti­ku­vio­ta jokai­nen voi urheil­la ja liik­kua omal­la tasol­laan ja koh­ti omia tavoit­tei­taan aina huip­pu-urhei­li­jak­si asti entis­tä suu­rem­man taus­ta­tuen avul­la. Onnit­te­lem­me seu­raa Täh­ti­mer­kis­tä, ker­too ohjel­man tavoit­teis­ta Olym­pia­ko­mi­tean Lisää lii­ket­tä ‑yksi­kön joh­ta­ja Pek­ka Nikulainen.

Seu­ran aiem­mat tun­nus­tuk­set ja palkinnot:

1993, 1998, 2004, 2006, 2010, 2014 ja 2017 Nuo­ren Suo­men Sinettiseura

1997 Svo­lin his­to­rian ensim­mäi­nen Tähtiseura-palkinto 

2008, 2011, 2014 ja 2017 PRII­MA-aikuis­lii­kun­nan laatuseura-sertifikaatti

2015 Acti­ve Cheer –seu­ra

2018 Voi­mis­te­lu­lii­ton Täh­ti­seu­ra, aikui­set & lap­set ja nuoret

2022 Voi­mis­te­lu­lii­ton Täh­ti­seu­ra, aikui­set & lap­set ja nuoret

2022 Cheer­lea­dinglii­ton Täh­ti­seu­ra, aikui­set & lap­set ja nuoret


Suo­ma­lai­nen urhei­lu lois­taa tähtiseurassa.

Lisä­tie­to­ja   www.olympiakomitea.fi/tähtiseurat

Vih­ti-Gymin pelisäännöt


Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin seu­ran pelisäännöt

 • Seu­ra tukee ohjaa­jien ohjaa­mis­ta tar­joa­mal­la uusil­le ohjaa­jil­le tuto­roin­tia ja ohjaa­mal­la ohjaa­jia aktii­vi­ses­ti koulutukseen.
 • Ohjaa­jat pide­tään ajan tasal­la seu­ran asiois­ta ohjaa­ja­tie­dot­teil­la ja tar­vit­taes­sa säh­kö­pos­ti­vies­tein ja tekstiviestein.
 • Seu­ra nou­dat­taa toi­min­nas­saan Täh­ti­seu­ran sääntöjä.
 • Seu­ra huo­mioi ohjauk­ses­sa jump­paa­jan tai­to­ta­son ja tukee tämän kehit­ty­mis­tä tar­vit­taes­sa henkilökohtaisesti.
 • Pyri­tään myön­tei­ses­sä hen­ges­sä juur­rut­ta­maan eli­ni­käi­nen lii­kun­ta­tot­tu­mus jump­pa­rei­hin ja naut­ti­maan lii­kun­nan ilosta
 • Seu­ra pal­kit­see kau­den mita­lis­tit aina seu­ran jou­lu- ja kevätjuhlissa. 

Huol­ta­jien pelisäännöt

 1. Autot pysä­köi­dään niil­le mer­ki­tyil­le paikoille.
 2. Ken­gät jäte­tään ken­kä­te­li­nei­siin hyvään järjestykseen.
 3. Lapsella/nuorella on asi­aan­kuu­lu­vat liikuntavarusteet.
 4. Lasten/nuorten vaat­teis­sa ja tar­vik­keis­sa on nimi.
 5. Lapsi/nuori saa­puu ajois­sa harjoituksiin.
 6. Pidem­piai­kai­ses­ta pois­sao­los­ta tai lapsen/nuoren har­ras­tuk­sen kes­keyt­tä­mi­ses­tä tulee ilmoit­taa     ohjaajalle/valmentajalle.
 7. Lapset/nuoret ovat lii­kun­ta­tun­nin ajan ohjaajan/valmentajan kans­sa salissa.
 8. Huol­ta­ja on vas­tuus­sa lapsen/nuoren kul­ke­mi­ses­ta harjoituksiin.
 9. Mikä­li lapsella/nuorella on jokin liik­ku­mi­seen vai­kut­ta­va teki­jä (ast­ma tms.), tulee sii­tä ilmoit­taa ohjaajalle/ valmentajalle.
 10. Huol­ta­ja tutus­tuu lapsen/nuoren kans­sa yhdes­sä jumppakoulupassiin/jumppavihkoon sekä mui­hin tie­dot­tei­siin joi­ta lapsi/nuori kotiin tuo.
 11. Huol­ta­ja arvos­taa ja tukee lapsen/nuoren harrastusta.
 12. Huol­ta­ja muis­taa, että har­ras­tus­toi­min­ta on lapselle/nuorelle vapaaehtoista