Jouk­kue­voi­mis­te­lu

Jouk­kue­voi­mis­te­lu

Jouk­kue­voi­mis­te­lu on kehit­ty­nyt suo­ma­lai­ses­ta nais­voi­mis­te­lus­ta kan­sain­vä­li­sek­si kil­paur­hei­lu­la­jik­si ja se on har­ras­ta­ja­mää­räl­tään Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton lajeis­ta suurin.

Laji vaa­tii voi­mis­te­li­jal­ta liik­ku­vuut­ta, tasa­pai­noa, koor­di­naa­tio­ta ja ryt­mi­ta­jua ja sii­nä koros­tu­vat var­ta­lon liik­kei­den vir­taa­vuus, ilmai­sul­li­suus ja esteet­ti­syys. Hyväl­le suo­ri­tuk­sel­le on omi­nais­ta yhtei­näi­syys ja yhtäaikaisuus.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma on liik­kei­den ja musii­kin muo­dos­ta­ma tai­teel­li­nen ja urhei­lul­li­nen koko­nai­suus. Vuon­na 2003 perus­tet­tiin Kan­sain­vä­li­nen Jouk­kue­voi­mis­te­lu­liit­to IFAGG. Lajie­sit­te­ly löy­tyy Voi­mis­te­lu­liii­ton sivuil­ta: http://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Lajiesittely.

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa tuo­ma­ri­pa­nee­le­ja on kol­me. Som­mit­te­lun tek­ni­nen tuo­ma­ris­to (2–4 tuo­ma­ria) arvioi ohjel­man vai­keus­o­sia, som­mit­te­lun tai­teel­li­nen tuo­ma­ris­to (3–4 tuo­ma­ria) taas ohjel­man voi­mis­te­lul­lis­ta arvoa, raken­net­ta ja ilmai­sul­li­suut­ta. Suo­ri­tus­tuo­ma­ris­to (3–4 tuo­ma­ria) vähen­tää vir­heis­tä suo­ri­tus­tek­nii­kas­sa ja yhtäaikaisuudessa.

Vih­ti-Gymis­sä jouk­kue­voi­mis­te­lu­ryh­miä on kau­del­la 2019 — 2020 kol­me: Ales­sia, Lilet­te ja Biancat.

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa yli 12-vuo­ti­aat kil­pai­le­vat kan­sal­li­ses­ti kol­mel­la eri sarjatasolla:

SM-sar­jat

SM-sar­jo­jen val­ta­kun­nal­li­sil­la kil­pai­luil­la on suo­men­mes­ta­ruusar­vo. SM-sar­jois­sa kil­pail­laan ikä­luo­kit­tain 12–14-vuotiaissa, junio­reis­sa (14–16-vuotiaissa) sekä yli 16-vuo­tiais­sa (nais­ten sarja).

Kil­pa­sar­jat

Kil­pa­sar­jois­sa kil­pail­laan ikä­luo­kit­tain 12–14-vuotiaiden, 14–16-vuotiaiden, 16–20-vuotiaiden ja yli 18-vuo­tiai­den (nai­set) sar­jois­sa. Val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la kil­pa­sar­jois­sa kisa­taan Voi­mis­te­lu­lii­ton kil­pa­sar­jo­jen mestaruuskilpailuissa.

Har­ras­te­sar­jat

Har­ras­te­sar­jois­sa kil­pail­laan ikä­luo­kit­tain 12–14-vuotiaissa, 14–16-vuotiaissa ja yli 16-vuo­tiais­sa. Kol­men alu­een alue­kil­pai­lu­jen yhtey­des­sä jär­jes­te­tään kai­kil­le avoin har­ras­te­sar­jan kilpailu.

Alle 12-vuo­tiai­den las­ten sar­jois­sa kil­pail­laan vain yhdel­lä sar­ja­ta­sol­la ikä­luo­kis­sa 8–10-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat. Alle 12-vuo­tiail­la on myös mah­dol­li­suus esiin­tyä Voi­mis­te­lun Sta­ra-tapah­tu­mis­sa, jois­sa jouk­kuei­ta ei ase­te­ta parem­muus­jär­jes­tyk­seen.
 

Koti­maan kilpailut

Jouk­kue­voi­mis­te­lun Cup kil­pai­lut ovat Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen­seu­ro­jen jär­jes­tä­miä kil­pai­lui­ta, jot­ka myön­tää jouk­kue­voi­mis­te­lun laji­asian­tun­ti­ja­ryh­mä. Kil­pai­luis­sa on muka­na vain osa kil­pai­lusar­jois­ta tai sar­ja­ta­sois­ta, jot­ta kil­pai­lui­den koko säi­lyy jär­jes­tä­jien, osal­lis­tu­jien ja tilo­jen osal­ta sopivana. 

Val­ta­kun­nal­li­sis­sa mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa rat­ko­taan kil­pa­sar­jo­jen mes­ta­ruu­det sekä Suo­men mes­ta­ruu­det yli 12-vuo­tiai­den sarjoissa.

  • Yhtei­set SM-kil­pai­lut, jois­sa kil­pail­laan viral­li­sis­ta Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta ikä­luo­kit­tain tyt­tö­jen (12–14-vuotiaat), junio­rei­den (14–16-vuotiaat) ja nais­ten (yli 16-vuo­ti­aat) SM-sarjoissa 
  • Yli 14-vuo­tiai­den kil­pa­sar­jo­jen Voi­mis­te­lu­lii­ton mes­ta­ruus­kil­pai­lut, jois­sa kil­pail­laan kil­pa­sar­jan mes­ta­ruuk­sis­ta 14–16-vuotiaiden, 16–20-vuotiaiden ja nais­ten (yli 18-vuo­ti­aat) kilpasarjoissa.
  • 12–14-vuotiaiden kil­pa­sar­jan Voi­mis­te­lu­lii­ton mes­ta­ruus­kil­pai­lut, jois­sa kil­pail­laan kil­pa­sar­jan mes­ta­ruu­des­ta 12–14-vuotiaissa. 
  • 8–10-vuotiaiden ja 10–12-vuotiaiden sar­jo­jen ja har­ras­te­sar­jo­jen kil­pai­lui­ta jär­jes­te­tään jouk­kue­voi­mis­te­lun Cup-kilpailuissa.

Lisää kil­pai­luis­ta voit lukea Voi­mis­te­lu­lii­ton sivuil­ta linkistä:

 http://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Kilpailu/Kotimaan-Kilpailut