Jouk­kue­voi­mis­te­lu

Jouk­kue­voi­mis­te­lu

Lilet­te Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Jouk­kue­voi­mis­te­lu on kehit­ty­nyt suo­ma­lai­ses­ta nais­voi­mis­te­lus­ta kan­sain­vä­li­sek­si kil­paur­hei­lu­la­jik­si ja se on har­ras­ta­ja­mää­räl­tään Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton lajeis­ta suurin.

Laji vaa­tii voi­mis­te­li­jal­ta liik­ku­vuut­ta, tasa­pai­noa, koor­di­naa­tio­ta ja ryt­mi­ta­jua ja sii­nä koros­tu­vat var­ta­lon liik­kei­den vir­taa­vuus, ilmai­sul­li­suus ja esteet­ti­syys. Hyväl­le suo­ri­tuk­sel­le on omi­nais­ta yhtei­näi­syys ja yhtäaikaisuus.

Jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma on liik­kei­den ja musii­kin muo­dos­ta­ma tai­teel­li­nen ja urhei­lul­li­nen koko­nai­suus. Vuon­na 2003 perus­tet­tiin Kan­sain­vä­li­nen Jouk­kue­voi­mis­te­lu­liit­to IFAGG. Lajie­sit­te­ly löy­tyy Voi­mis­te­lu­liii­ton sivuil­ta: http://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Lajiesittely.

Kil­pai­lut

Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa yli 12 ‑vuo­tiai­den jouk­ku­eet kil­pai­le­vat harraste‑, kil­pa- tai SM-tasol­la. Vih­ti-Gymis­sä yli 12v. jouk­ku­eet kil­pai­le­vat pää­asias­sa kil­pa­sar­jan kilpailuihin. 

Alle 12-vuo­tiai­den las­ten sar­jois­sa kil­pail­laan vain yhdel­lä sar­ja­ta­sol­la ikä­luo­kis­sa 8–10-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat. Alle 12-vuo­tiail­la on myös mah­dol­li­suus esiin­tyä Voi­mis­te­lun Sta­ra-tapah­tu­mis­sa, jois­sa jouk­kuei­ta ei ase­te­ta parem­muus­jär­jes­tyk­seen.
 

Koti­maan kilpailut

Jouk­kue­voi­mis­te­lun Cup kil­pai­lut ovat Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen­seu­ro­jen jär­jes­tä­miä kil­pai­lui­ta, jot­ka myön­tää jouk­kue­voi­mis­te­lun laji­asian­tun­ti­ja­ryh­mä. Kil­pai­luis­sa on muka­na vain osa kil­pai­lusar­jois­ta tai sar­ja­ta­sois­ta, jot­ta kil­pai­lui­den koko säi­lyy jär­jes­tä­jien, osal­lis­tu­jien ja tilo­jen osal­ta sopivana. 

Val­ta­kun­nal­li­sis­sa mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa rat­ko­taan kil­pa­sar­jo­jen mes­ta­ruu­det sekä Suo­men mes­ta­ruu­det yli 12-vuo­tiai­den sarjoissa.

Lisää kil­pai­luis­ta voit lukea Voi­mis­te­lu­lii­ton sivuil­ta lin­kis­tä: http://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Kilpailu/Kotimaan-Kilpailut