Per­he­Gym 1 — 5‑vuotiaat aikui­sen kanssa

Per­he­Gym

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Per­he­Gy­mis­sä ohjaa­jan avus­tuk­sel­la per­he joh­da­tel­laan perus­lii­kun­ta­tai­to­jen saloi­hin, har­joit­te­le­maan per­heak­ro­ba­tian perus­tei­ta sekä tutus­tu­maan voi­mis­te­lul­li­siin ele­ment­tei­hin lei­kin kaut­ta.  Tun­neil­la on vähem­män jono­tus­ta ja enem­män aktii­vis­ta ja haus­kaa yhdes­sä teke­mis­tä. Per­he­gym ‑tun­nit voi­vat olla lap­sen ensim­mäi­nen kos­ke­tus voi­mis­te­luun ja lii­kun­nan rie­muun. Tun­neil­le lap­si osal­lis­tuu yhdes­sä huol­ta­jan, kum­min, iso­van­hem­man tai muun tutun aikui­sen kans­sa. Tun­nit sovel­tu­vat kai­kil­le noin 1–5‑vuotiaille lap­sen taus­taan tai tai­to­ta­soon katsomatta.

Vih­ti-Gymis­sä on kau­del­la 2022–2023 kak­si ryh­mää: 1–2v. ja 3–5v.

Per­he­Gy­min hin­nat löy­dät tääl­tä.

Pidä­täm­me oikeu­det muutoksiin.

Per­he­Gym 1 — 2 v.

Ohjaa­ja: Eli­na Lindholm

Aika ja paik­ka: Tors­tai 16:45–17.30 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Per­he­Gym 3 — 5 v. 

Ohjaa­ja: Maria Helenius

Aika ja paik­ka: Tors­tai 17:30–18:15 Pal­loi­lusa­li, Kuop­pa­num­men kou­lu. HUOM: Ryh­mä ei toteu­du kevät­kau­del­la 2023.