Per­he­lii­kun­ta 3 — 4‑vuotiaat aikui­sen kanssa

Per­he­lii­kun­ta

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Ilois­ta lii­kun­taa, lau­lu­ja ja leik­ke­jä yhdes­sä lap­sen ja aikui­sen ‑äidin, isän, mum­min tai kum­min — kans­sa. Tun­neil­la iloi­taan lap­sen kehit­ty­vis­tä tai­dois­ta ja viih­dy­tään mui­den ryh­mä­läis­ten seu­ras­sa. Per­he­lii­kun­ta­tuo­kiot voi­vat par­haim­mil­laan olla lap­sil­le sekä van­hem­mil­le iki­muis­toi­sia elä­myk­siä ja ne raken­ta­vat samal­la ter­veyt­tä edis­tä­vän lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen poh­jaa myös tule­vil­le vuo­sil­le. Per­he­lii­kun­ta­tun­nil­la har­joi­tel­laan liik­ku­mi­sen perus­tai­to­ja leik­kien, yhdes­sä teh­den, eri­lai­sin väli­nein ja musii­kin tahdissa.

Vih­ti-Gymis­sä on kau­del­la 2021 — 2022 yksi per­he­lii­kun­nan­ryh­mä, eli 3 — 4 ‑vuo­tiail­le 

Per­he­lii­kun­nan hin­nat löy­dät tääl­tä.

Per­he­lii­kun­ta 3 — 4 v.

Aika ja paikka:

tiis­tai­sin  klo 17.10 — 18.00, Kuop­pa­num­mi, Pal­loi­lusa­li
ohjaa­ja Johan­na Määttä