Jäse­ne­dut ja yhteistyökumppanit

Vih­ti-Gymi­läis­ten jäsenedut

Vih­ti-Gymin kaik­kien jäsen­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ovat Putiik­ki Bra, Lovent Design, Inters­port Num­me­la,   Osteo­paat­ti Essi Peso­nen, kou­lu­tet­tu urhei­lu­hie­ro­ja Viveca Sohl­berg sekä Sari’s place.  Yhteis­työ­kump­pa­neil­tam­me saa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta alen­nus­ta Vih­ti-Gymin jäsen­kort­tia näyttämällä.

Yllä­mai­nit­tu­jen pysy­vien jäse­ne­tu­jen lisäk­si  neu­vot­te­lem­me yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kans­sa kampanjajäsenetuja.

Laa­duk­kaat nais­ten alusa­sut arkeen ja juh­laan. Putiik­ki Bra on pal­ve­le­va ja läm­min­hen­ki­nen alusa­su­lii­ke.  Vih­ti-Gymin jäsen­kort­tia näyt­tä­mäl­lä saat ‑15 % alen­nuk­sen ostok­sis­ta­si.  Yhteys­tie­dot:  Putiik­ki Bra: Pilk­ku­ku­ja 1, 03100 Num­me­la puh. 040 088557

Inters­port Num­me­la myön­tää Vih­ti-Gymin jäse­nil­le Vih­ti-Gymin jäsen­kor­til­la ‑10 % alen­nus­ta kai­kis­ta hyl­ly­hin­nois­ta pois lukien seu­ra­kaup­pa, Plus­sa-tar­jouk­set, Vihel­täen menee-kam­pan­jat sekä sopi­mus­hin­nat. Etua ei voi yhdis­tää mui­hin alen­nuk­siin kuten pakettihintoihin.

Seu­rae­dun saat esit­tä­mäl­lä oman jäsen­kort­ti­si mak­sun yhtey­des­sä kas­sal­la. Jäse­ne­tua ei voi yhdis­tää mui­hin alen­nuk­siin. Etu on henkilökohtainen.

Koko LOVENT mal­lis­to löy­tyy verk­ko­kau­pas­ta www.loventdesign.fi/verkkokauppa

Rajal­li­nen vali­koi­ma LOVENT tuot­tei­ta on myyn­nis­sä myös Glo­be Hope Brands­to­ren teh­taan­myy­mä­läs­sä, osoit­tees­sa Har­ju­tie 14A, jos­ta Vih­ti-Gymin jäse­net saa­vat jäsen­kort­tia näyt­tä­mäl­lä 10% alennuksen.

Yhteys­tie­dot: [email protected]

Puhe­lin: +358 40 7494 723

LOVENT Design on Num­me­la­lai­nen tree­ni­vaat­tei­ta ja urhei­lua­su­ja val­mis­ta­va yri­tys, jon­ka eri­tyi­sa­lu­ee­na on voi­mis­te­li­joi­den tree­ni­vaat­teet, läm­mit­te­ly­asut sekä edus­tusa­sut. Kaik­ki LOVENT tuot­teet val­mis­te­taan alus­ta lop­puun Num­me­las­sa laa­duk­kais­ta euroop­pa­lai­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta ja tar­vik­keis­ta. Tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa sekä las­ten että aikuis­ten koot. Tuot­tei­ta voi­daan rää­tä­löi­dä myös asiak­kai­den toi­veet huo­mioi­den esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä yksi­tyis­koh­dis­sa seu­ran omia väre­jä. Tuot­teet saa tilat­tua myös nimi­koi­tui­na, omal­la logo­pai­na­tuk­sel­la tai brodeerauksella.

Jouk­kue­ti­lauk­sis­sa kan­nat­taa pyy­tää tar­jous [email protected] tai soi­tel­la, Jane Pal­mu p. 040 7494 723

Seuralla/joukkueilla on mah­dol­li­suus saa­da Loven­tin verk­ko­kaup­paan myös omat tilaus­si­vut omil­le vali­koi­duil­le seu­ra­tuot­teil­le. Näin seu­ran jäse­net voi­vat mil­loin tahan­sa tila­ta val­miik­si pai­na­te­tut tuot­teet suo­raan kotiin jäsenhinnoilla.

Osteo­paat­ti Essi Pesonen

Osteo­paat­ti Essi Peso­nen tar­jo­aa osteo­paat­tis­ta hoi­toa Van­has­sa Nummelassa. 

Oste­pa­tia on manu­aa­li­nen hoi­to­muo­to, jol­la hoi­de­taan tur­val­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja hel­lä­va­rai­ses­ti kehon eri kipu­ti­lo­ja ja toi­min­ta­häi­riöi­tä. Osteo­paat­ti­nen hoi­to sovel­tuu kaikenikäisille.

Ter­ve­tu­loa! Lisä­tie­to­ja sivuil­ta­ni www.essipesonen.fi

Vih­ti-Gymin jäsen­kort­tia näyt­tä­mäl­lä ‑5 € hoi­dos­ta. HUOM! Hin­nas­toon muu­tos 1.9. 2017 alkaen: osteo­paat­ti­nen hoi­to 60 € / 55 € opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät sekä Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin ja FITClub Num­me­lan jäsenet. 

Ajan­va­raus: puh 040 152 5335 tai säh­kö­pos­tit­se [email protected]

Sari’s place tar­jo­aa vank­ku­mat­to­mal­la kah­den­kym­me­nen­vii­den vuo­den ammat­ti­tai­dol­la koko per­heen kam­paa­mo- ja par­tu­ri­pal­ve­lut. 

Sari’s place pal­ve­lee hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja sinun tar­pei­ta­si kuun­nel­len. Uusia tuu­lia hae­taan kou­lut­tau­tu­mal­la jat­ku­vas­ti ja kul­ke­mal­la sil­mät avoin­na uusil­le tren­deil­le.

Pal­ve­lum­me sisäl­tä­vät kaik­ki hius­ten leik­kauk­set, vär­jäyk­set, kihar­rus­kä­sit­te­lyt ja kam­pauk­set nai­sil­le, mie­hil­le sekä lap­sil­le.

Jokai­sel­la käyn­ti­ker­ral­la sinul­la on mah­dol­li­suus ren­tout­ta­vaan hius­ten teho­hoi­toon hie­ron­nal­la.

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut koko­nais­val­tai­sen hius­pal­ve­lun Sari’s placeen!

Vih­ti Gymi­läi­set saa­vat seu­raa­van­lai­sen edun

 • alle 100,- eur pal­ve­luis­ta ‑10% yli 100,- eur pal­ve­luis­ta ‑10 euroa
 • Sari’s place
  Pis­teen­pol­ku 4, Nummela

  Eroit­ta­jan lii­ke­ta­lo, torin puo­li.
  040–520 81 68
  www.sarisplace.fi

  Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja / urhei­lu­hie­ro­ja Viveca Sohlberg

  Tar­joan hie­ron­ta pal­ve­lui­ta Ola­ris­sa Osteo­fys tilois­sa sekä teen kotikäyntejä.

  Hie­ron­ta hin­nat Vih­ti-Gymi­läi­sil­le 5€ alen­nuk­sel­la norm. hin­nois­ta (kos­kee urhei­li­joi­ta ja tukijoukkoja)

  Hie­ron­ta 30min 25€ (norm 30€)

  Hie­ron­ta 45min 35€ (norm 40€)

  Hie­ron­ta 60min 45€ (norm 50€)

  Hie­ron­ta 90min 65€ (norm 70€)

  Toi­min vih­ti-gymis­sä cheer­lea­ding puo­lel­la val­men­ta­ja­na. Lajin paris­sa ja seu­ran­toi­min­nas­sa olen ollut muka­na yli 10vuotta.

  Säh­kö­pos­ti: [email protected]

  Num­me­lan Osteo­fy­sio Oy

  Num­me­lan Osteo­fy­sios­ta saat monen­lai­sia ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­viä pal­ve­lu­ja. Vih­ti-Gymin jäse­net saa­vat jäsen­kort­tia näyt­tä­mäl­lä  5€ alen­nuk­sen osteo­pa­tia­käyn­neis­tä, 60 min hie­ron­nas­ta ja 60 min fysio­te­ra­pias­ta sekä naprapatiakäynneistä.

  Hen­ki­lö­kun­taam­me kuu­luu ainoas­taan rekis­te­röi­ty­jä ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­tä. Hoi­to on aina tur­val­lis­ta ja teho­kas­ta. Valit­se par­hai­ten sopi­va hoi­toa­la itsel­le­si tutus­tu­mal­la pal­ve­lui­him­me tai soi­ta ajanvaraukseen.

  • Osteo­pa­tia
  • Fysio­te­ra­pia
  • Napra­pa­tia
  • Hie­ron­ta
  • Kine­sio­teip­paus

  Toi­mi­pis­teem­me sijait­see Num­me­lan lin­ja-autoa­se­man lähei­syy­des­sä.
  Tilam­me ovat katu­ta­sos­sa ja autol­la saa­pues­sa­si löy­dät park­ki­pai­kan suo­raan lii­ke­ti­lam­me edes­sä ole­val­ta parkkipaikalta.

  Osoi­te: Tuusan­tie 3, 03100 Nummela

  Puhe­lin: 040 634 7577

  Säh­kö­pos­ti[email protected]

  Varaa aikahttps://www.nummelanosteofysio.fi/ajanvaraus/

  Vih­ti-Gymin jäsen­ten Voi­mis­te­lu­lii­ton neu­vot­te­le­mat edut

  Vih­ti-Gym on Suo­men voi­mis­te­lu­lii­ton jäsen ja sen vuok­si kaik­ki Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton neu­vot­te­le­mat edut ovat myös Vih­ti-Gymin jäsen­ten käytettävissä.

  Voi­mis­te­lu­lii­ton jäsenedut

  Etu­ja on run­saas­ti, käy kat­so­mas­sa lin­kin takaa!