Las­ten tun­tien ohjaajat

Annii­na Järvinen

 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 7 — 9v.
 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 10 — 12v.

Minun ohjaa­ja ura­ni on kes­tä­nyt yhteen­sä rei­lun 10 vuot­ta koti seu­ras­sa­ni Vih­dis­sä. Täl­lä het­kel­lä ohjaan voi­mis­te­lu­kou­lu­ja kah­del­le ryh­mäl­le, sekä val­men­nan Lumia tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kuet­ta. Oma jouk­kue­voi­mis­te­lu ura­ni on alka­nut jo kuusi vuo­ti­aa­na ja on jat­ku­nut hyvin mon­ta vuot­ta aikuis­ten tavoit­teel­li­ses­sa tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­ku­ees­sa Impulssissa. 

San­na Nurmesniemi

 • Voi­mis­te­lu­kou­lu 5 — 6v.

Johan­na Määttä

 • Kid­die­Jam 4 — 6v.
 • Tans­si 7 — 9v. 
 • Dance4Fun 10 — 12v.
 • Dance4Fun 12 — 16v.

Satu Ekström

 • Nin­ja­Gym 5 — 6v.

Olen Nin­ja­gy­min ohjaa­ja ja tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun val­men­ta­ja Num­me­las­ta. Voi­mis­te­len edel­leen myös itse har­ras­te­kil­pa­ta­sol­la. Ohjaus­vuo­sia seu­ras­sa on ker­ty­nyt tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Taus­tal­la on myös laji­tut­kin­to Joukkuevoimistelusta.

Kat­ri Vihtkari

 • Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Olen Kat­ri Viht­ka­ri ja olen yksi Volan­tin ohjaa­jis­ta. Vih­ti-Gymin toi­min­nas­sa olen ollut muka­na vuo­des­ta 2013. Aloi­tin voi­mis­te­lun paris­sa ja siel­tä siir­ryin cheer­lea­din­giin. Toki pitä­nyt myös välil­lä tau­koa har­ras­tuk­ses­ta. Val­men­nuk­ses­ta minul­la ei ole aika­sem­paa koke­mus­ta, joten odo­tan tule­vaa kaut­ta innolla!

Vii­vi Sinkari

 • Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v. 

Olen Vii­vi Sin­ka­ri yksi Volan­tin val­men­ta­jis­ta. Aloi­tin itse Vih­ti-Gymis­sä vuon­na 2012 har­ras­te­jouk­ku­ees­sa cheer­lea­din­gin paris­sa. Vuo­sien var­rel­la kävin kokei­le­ma­sa mui­ta­kin laje­ja mm. tans­sia. Kun olin muu­ta­mia vuo­sia har­ras­ta­nut itse lajin paris­sa, kiin­nos­tuin val­men­ta­mi­ses­ta. Ensim­mäi­sen ker­ran olin apu­val­me­ta­ja­na Vidal joukkueessa. 

Anna Haak­si

 • Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 

Olen har­ras­ta­nut Cheer­lea­din­giä noin 8 vuot­ta ja täl­lä­het­kel­lä urhei­len Vih­ti-Gymin Vir­tual jouk­ku­ees­sa. Aloi­tin val­men­nus­hom­mat kau­del­la 2021–2022 kah­des­sa eri jouk­ku­ees­sa ja täl­lä kau­del­la olen apuoh­jaa­ja­na Vividissä.