Seu­ran tiedot

Lii­kun­ta­seu­ra Vihti-Gym

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym Ry on yksi Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton ja Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton jäsen­seu­rois­ta. Vih­ti-Gymin  45 toi­min­ta­vuo­den aika­na seu­ra on kas­va­nut noin 800 jäse­nen seuraksi.

Jump­paa jokaiselle

Vih­ti-Gymin lii­kun­ta­va­li­koi­mas­sa löy­tyy jump­pia tytöil­le, pojil­le, nai­sil­le ja mie­hil­le. Seu­ran noin 60 ohjaa­jaa lii­kut­ta­vat vih­ti­läi­siä vii­koit­tain yli seit­se­mäl­lä­kym­me­nel­lä tun­nil­la. Seu­ras­sa viih­ty­vät niin har­ras­ta­jat kuin kil­pai­li­jat­kin, sil­lä har­ras­te­toi­min­nan lisäk­si seu­ras­sa kil­pail­laan aktii­vi­ses­ti jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa, tans­sil­li­ses­sa voi­mis­te­lus­sa, ryt­mi­ses­sä voi­mis­te­lus­sa, cheer­lea­din­gis­sa ja vapaas­sa tanssissa.

Ener­gi­nen ja toi­mi­va seura

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym kehit­tää toi­min­taan­sa aktii­vi­ses­ti, ja ener­gi­nen ja toi­mi­va seu­ra onkin his­to­rian­sa aika­na saa­nut monia tun­nus­tuk­sia ja pal­kin­to­ja paneu­tu­nees­ta seu­ra­työs­tä. Vuon­na 1997 seu­ra sai Svo­lin his­to­rian ensim­mäi­sen Täh­ti­seu­ra-pal­kin­non. Vuo­si­na 1993, 1998, 2004, 2006, 2010, 2014 ja 2017 seu­ra on saa­nut Nuo­ren Suo­men Sinet­ti­seu­ran arvon toi­mi­vas­ta las­ten- ja nuor­ten har­ras­te­toi­min­nas­ta, PRII­MA-aikuis­lii­kun­nan laa­tuseu­ra-ser­ti­fi­kaa­tin Vih­ti-Gym on saa­nut vuo­si­na 2008, 2011, 2014 ja 2017. Syk­syl­lä 2015 Vih­ti-Gymis­tä tuli myös Acti­ve Cheer-seu­ra. Vuon­na 2018 Vih­ti-Gymis­tä tuli Täh­ti­seu­raSeu­ra sai sekä aikuis­ten että lap­set & nuo­ret osa-alu­een Täh­ti­mer­kin. Kevääl­lä 2021 uusi voi­mis­te­lun aikuis­ten että lap­set & nuo­ret osa-alu­een täh­ti­mer­kin sekä sai myös Cheer­lea­din­gin täh­ti­mer­kit lap­set & nuo­ret sekä aikui­set osa-alueesta.

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym toi­mii suu­rel­ta osin vapaa­eh­tois­voi­min. Ohjaa­jia, tal­koo­lai­sia ja seu­ra­toi­mi­joi­ta pitää muka­na liik­ku­mi­sen ilo ja hyvä mie­li, joi­ta vapaa­eh­toi­nen har­ras­tus­toi­min­ta tar­jo­aa. Omas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta ja teke­mi­sen halus­ta kum­pua­va vapaa­eh­toi­nen seu­ra­työ – jump­pien ohjaa­mi­nen, val­men­ta­mi­nen, tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen ja seu­ran kehit­tä­mi­nen – onkin seu­ram­me sielu.

Vih­ti-Gymis­sä usko­taan yhdes­sä teke­mi­sen kaut­ta löy­ty­vän paras mah­dol­li­nen urhei­luseu­ra­toi­min­ta sekä lap­sil­le että van­hem­mil­le. Toteu­tam­me vuo­sit­tain kol­me isoa tapah­tu­maa vapaa­eh­tois­voi­min ja näin pidäm­me myös mak­sut mata­li­na. Myös jouk­kuei­den taus­ta­työ­hön tar­vit­sem­me van­hem­pien panos­ta, mut­ta se antaa myös pal­jon takai­sin yhtei­si­nä kokemuksina.

Joh­to­kun­ta

Urhei­luseu­ra on juri­di­nen yksik­kö, joka tar­vit­see viral­li­set vas­tuu­hen­ki­löt ja joh­to­kun­nan. Joh­to­kun­ta orga­ni­soi seu­ran toi­min­taa ja edus­taa seu­raa mm. kun­nas­sa ja val­ta­kun­nal­li­sis­sa lii­tois­sa. Täl­lä het­kel­lä seu­ran puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Roo­sa Jär­ven­taus­ta.
 

Jot­ta jump­pa­rit voi­vat kes­kit­tyä lii­kun­nan ilos­ta naut­ti­mi­seen, tar­vi­taan osaa­va jouk­ko mui­ta taus­ta­hen­ki­löi­tä, jot­ka orga­ni­soi­vat seu­ra­työ­hön liit­ty­viä asioi­ta. Seu­ran vas­tuu­hen­ki­löil­le kuu­lu­vat muun muas­sa sali­vuo­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen, ohjaa­jien rek­ry­toin­ti, talous­asiat, kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen, tapah­tu­mien orga­ni­soin­ti ja kaik­kien mui­den juok­se­vien asioi­den hoitaminen

Toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii ison osan aktii­vis­ten jäsen­ten toi­min­nas­ta, mut­ta kyse on haus­kas­ta har­ras­tuk­ses­ta saman­hen­kis­ten ihmis­ten kans­sa. Hyvä yhteis­hen­ki ja vapaa-ehtoi­suus toi­mi­vat kan­ta­vi­na voimina.

Taka­na yli 45 vuot­ta jump­paa­mis­ta
 

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym perus­tet­tiin Vih­din Nais­voi­mis­te­li­joi­na 17.6.1976. Pai­kal­le oli saa­pu­nut 147 nais­voi­mis­te­lun kan­nat­ta­jaa, ja puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Var­pu Salo­maa (nykyi­sin Joen­rin­ne). Seu­ran tar­koi­tuk­se­na oli jär­jes­tää tytöil­le ja nai­sil­le voi­mis­te­lu­ker­ho­ja Vih­din kun­nan alu­eel­la. Ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na toi­min­taan osal­lis­tui yli 400 jäsen­tä. Tuol­loin vuo­sit­tai­nen jäsen­mak­su oli muu­ta­man mar­kan ja kaik­ki ohjaa­jat ohja­si­vat pal­kat­ta.  Esiin­ty­mi­set, näy­tök­set ja osal­lis­tu­mi­set val­ta­kun­nal­li­siin ja ulko­mai­siin tapah­tu­miin teki­vät seu­raa sekä Vih­tiä tun­ne­tuik­si. Toi­min­tan­sa aika­na seu­ra on saa­nut vas­taa­not­taa usei­ta val­ta­kun­nal­li­sia tunnustuksia.

Seu­ran puheen­joh­ta­ji­na ovat toimineet:

Var­pu Joen­rin­ne 1976 — 1991, 1.9.2003–31.8.2005
Päi­vi Tam­mi­nen 1992 — 1993
Vio­la Iko­nen 1994
Tui­ja Erp­po­la 1995 — 1996
Sir­pa Jär­vi­nen 1997 — 31.8.2003
Heli Hämä­läi­nen 1.9.2005 — 31.8.2009
Anne Kem­pas 1.9.2009 — 31.8.2020
Roo­sa Jär­ven­taus­ta 1.9.2020 -

Ohjaa­jien lisäk­si seu­ras­sa on toi­mi­nut aktii­vi­sia tal­koo­lai­sia, jot­ka ovat teh­neet seu­ran hyväk­si mer­kit­tä­vää työ­tä mm. val­mis­ta­mal­la esiin­ty­mi­sa­su­ja ja osal­lis­tu­mal­la eri­lais­ten tapah­tu­mien järjestämiseen.

Vuon­na 1994 seu­ran nimi vaih­tui Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry:ksi, jota muu­tos­ta edel­si­vät muu­tok­set laji­liit­to SVUL:ssa. Nimen­muu­tok­sen myö­tä seu­ra alkoi jär­jes­tää jump­paa myös mie­hil­le. Eri­lais­ten lii­kun­ta­muo­to­jen kehit­ty­mi­nen ja lii­kun­nan muo­ti-ilmiöt ovat muo­kan­neet ja laa­jen­ta­neet seu­ram­me jump­pa­tar­jon­taa. Seu­ran tavoit­tee­na onkin vas­ta­ta ajan haas­tei­siin ja tar­jo­ta moni­puo­lis­ta lii­kun­taa vihtiläisille.