Joh­tik­sen jorinat

Tääl­tä pää­set luke­maan, mitä joh­to­kun­nan kokouk­sis­sa on höpis­ty, suun­ni­tel­tu ja päättty. 

Kesä­kuu 2022 Suunnittelupalaveri

Joh­to­kun­nan suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa poh­dit­tiin tule­vaa kaut­ta 2022–2023. Kävim­me läpi tule­van kau­den ryh­miä ja kun­nal­ta saa­mia sali­vuo­ro­ja. Otim­me läm­möl­lä vas­taan uuden tulok­kaan Hele­nin joh­to­kun­taan ja kii­tim­me San­naa joh­to­kun­ta­vuo­sis­ta. Poh­dim­me talou­del­lis­ta tilan­net­ta, joka on yhä heik­ko kah­den koro­na­kau­den jäl­keen. Pää­tim­me nos­taa kaik­kien ikä­luok­kien kausi­mak­su­ja, jot­ta sel­viäm­me seu­ran mak­suis­ta. Tähän väliin muis­tu­tam­me, että voit­toa­han emme saa tavoi­tel­la. Tule­van kau­den tapah­tu­mil­le löy­sim­me alus­ta­vat päi­vä­mää­rät ja ne löy­ty­vät jo tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­tam­me! Aloim­me myös luo­maan stra­te­gi­aa kausil­le 2023–2025.