Joh­tik­sen jorinat

Tääl­tä pää­set luke­maan, mitä joh­to­kun­nan kokouk­sis­sa on höpis­ty, suun­ni­tel­tu ja päättty. 

Syys­kuu 2022

Kau­den 2022–2023 ensim­mäi­nen joh­to­kun­nan kokous. Kokouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin val­men­nus­mak­su-uudis­tuk­ses­ta. Pää­tim­me seu­ran tukio­suu­den val­men­nus­jouk­keil­le. Tukio­suus on kau­del­la 2022–2023 yhteen­sä 20 000 eurol­la. Tuet käy­te­tään val­men­ta­jien palk­ka­kus­tan­nuk­siin. Tote­sim­me ilah­tu­nee­na uudel­le kau­del­le ilmoit­tau­nei­den mää­rän ole­van edel­lis­kaut­ta suu­rem­pi. Eri­tyi­ses­ti las­ten har­ras­te­ryh­mis­sä niin voi­mis­te­lun kuin cheer­lea­din­gin puo­lel­la ryh­mät ovat täyn­nä ja vara­si­joil­la pal­jon innok­kai­ta har­ras­ta­jia. Pää­tim­me tosias­sam­me alkaa rat­ko­maan tätä posi­tii­vis­ta ongel­maa tule­vil­le kausil­le, sil­lä lap­set ovat seu­ran tule­vai­suu­den kan­nal­ta tär­kein kohderyhmä. 

Kesä­kuu 2022 Suunnittelupalaveri

Joh­to­kun­nan suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa poh­dit­tiin tule­vaa kaut­ta 2022–2023. Kävim­me läpi tule­van kau­den ryh­miä ja kun­nal­ta saa­mia sali­vuo­ro­ja. Otim­me läm­möl­lä vas­taan uuden tulok­kaan Hele­nin joh­to­kun­taan ja kii­tim­me San­naa joh­to­kun­ta­vuo­sis­ta. Poh­dim­me talou­del­lis­ta tilan­net­ta, joka on yhä heik­ko kah­den koro­na­kau­den jäl­keen. Pää­tim­me nos­taa kaik­kien ikä­luok­kien kausi­mak­su­ja, jot­ta sel­viäm­me seu­ran mak­suis­ta. Tähän väliin muis­tu­tam­me, että voit­toa­han emme saa tavoi­tel­la. Tule­van kau­den tapah­tu­mil­le löy­sim­me alus­ta­vat päi­vä­mää­rät ja ne löy­ty­vät jo tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­tam­me! Aloim­me myös luo­maan stra­te­gi­aa kausil­le 2023–2025.