Kesä­jump­pia Num­me­lan koululla

Jär­jes­täm­me aikui­sil­le kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la. Sisään­käyn­ti tapah­tuu Han­nan­ka­dun puo­lel­ta, kou­lun park­ki­pai­kan koh­dal­ta. Mak­su 5€/jumppa (käteinen/korttimaksu/mobilepay) 17.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 24.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 31.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 7.6. Marian lihas­kun­to­jump­pa klo 18.30–19.30 14.6. Marian lihas­kun­to­jump­pa klo 18.30–19.30 21.6. Ninan kehon­huol­to klo 18.30–19.30 28.6. Ninan kehon­huol­to klo 18.30–19.30 Mukaan tar­vit­set oman maton sekä …

Kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la Lue lisää »

Vih­ti-Gym etsii seuratyöntekijää!

Seu­ral­lem­me on avau­tu­mas­sa täy­sin uusi työpaikka!Jotta voim­me pal­vel­la jäse­niäm­me entis­tä parem­min ja kehit­tää seu­raa toi­mi­vam­mak­si, olem­me avan­neet seu­ra­työn­te­ki­jän pai­kan hakuun. Pää­set luke­maan työ­teh­tä­väs­tä tar­kem­min tääl­tä: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/2bfa85b5-c91d-46dc-99ff-67578852917d/fi

Kai­kil­le avoin mara­ton­jump­pa 7.5. klo 11–14

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men mara­ton­jum­pan lau­an­tai­na 7.5. Kuop­pa­num­men pal­loi­lusa­lis­sa klo 11–14. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat Johan­na Määt­tä sekä Han­na Sie­vi­nen klo 11–12 Kiin­tey­tys­jump­pa Klo 12–13 Zum­ba Klo 13–14 Kehon­huol­to Tun­neil­le tar­vit­set mukaan juo­ma­pul­lon ja oman maton. Mara­ton­jump­paan ilmai­nen pääsy!

Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous 4.5. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 4.5.2022 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­neis­to). Esil­lä sään­tö­mää­räi­set kevät­ko­kous­asiat.  Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!

10.3. ZUMBA peruttu

Jou­dum­me peru­maan tämän iltai­sen ZUMBA ‑tun­nin ohjaa­jan äkil­li­sen sai­ras­tu­mi­sen vuok­si. Osal­lis­tu­jia on tie­do­tet­tu säh­kö­pos­til­la peruutuksesta. 

Aikuis­lii­kun­ta alkaa aikai­sin­taan 25.1. Las­ten & nuor­ten lii­kun­nan tilan­net­ta seurataan

Hei, Ete­­lä-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on mää­rän­nyt aikuis­lii­kun­taa & per­he­lii­kun­taa kos­ke­vat rajoi­tuk­set jat­ku­maan 24.1. asti. Näin ollen aikuis­lii­kun­ta & per­he­lii­kun­ta alkaa Vih­­ti-Gymis­­sä 25.1. alkaen.  Koro­na­mi­nis­te­riö­ryh­mä suo­sit­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia tauol­le. Asias­ta ei ole kui­ten­kaan vie­lä annet­tu mää­räys­tä. Odo­tam­me Avin ja Perus­kun­tayh­ty­mä Kar­via­sen sekä Vih­din kun­nan pää­tök­siä. Tie­do­tam­me jäse­nis­tö, mikä­li jou­dum­me lait­ta­maan myös las­ten ja nuorten …

Aikuis­lii­kun­ta alkaa aikai­sin­taan 25.1. Las­ten & nuor­ten lii­kun­nan tilan­net­ta seu­ra­taan Lue lisää »

Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan Gym­nae­stra­daan Tampereelle!

Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le. Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le. Suo­mi Gym­nae­stra­da on tapah­tu­ma, johon voit osal­lis­tua esiin­ty­mäl­lä, kat­so­mal­la, huol­ta­ja­na tai vaik­ka tal­koo­voi­ma­na ilman mitään aijem­paa koke­mus­ta voi­mis­te­lus­ta.  Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym on osal­lis­tu­nut jo monien vuo­sien ajan san­koin jou­koin kent­tä­oh­jel­miin, joten voit roh­keas­ti läh­teä mukaan tähän upe­aan poruk­kaan. Kent­tä­oh­jel­mat ovat satojen …

Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan Gym­nae­stra­daan Tam­pe­reel­le! Lue lisää »