Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry:n joh­to­kun­ta kau­del­la 2023–2024

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gymin kau­den 2023–2024 joh­to­kun­ta on valit­tu sään­tö­mää­räi­ses­sä kevät­ko­kouk­ses­sa 3.5.2023 ja kokoon­pa­noa on täy­den­net­ty yleis­ko­kouk­ses­sa 29.5.2023.  Kau­del­la 2023–2024 Puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Sini Kop­pa­nen Joh­to­kun­nan jäse­ni­nä: Anna Nii­­nis­­tö-Räsä­­nen Eli­na Lind­holm Helen Haa­pa­la Min­na Laa­pas San­na Nur­mes­nie­mi San­ni Oksa­nen Sue Haak­si Pau­li Pöy­hiä Joh­to­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä luo­pu­vat 31.8.2023 Essi Män­nik­kö, Kris­tii­na Jär­vi­nen ja Roo­sa Jär­ven­taus­ta.  Kau­den 2023–2024 joh­to­kun­ta astuu …

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n joh­to­kun­ta kau­del­la 2023–2024 Lue lisää »

Yleis­ko­kous 29.5. klo 18

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry jär­jes­tää yleis­ko­kouk­sen 29.5.2023 klo 18 seu­ran toi­mis­tol­la. Yleis­ko­kouk­sen aihee­na on muu­tos 3.5. kokouk­ses­sa pää­tet­tyyn joh­to­kun­nan kokoon­pa­noon. Osoi­te: Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la sijait­se­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­ne).  Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäse­net! Jos haluat osal­lis­tua yleis­ko­kouk­seen etä­nä, olet­han yhtey­des­sä seu­ran puheen­joh­ta­jaan roosa(at)vihti-gym.fi.

Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous 3.5.2023!

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 3.5.2022 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­neis­to). Esil­lä sään­tö­mää­räi­set kevät­ko­kous­asiat.  Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin etsii kau­del­le 2023–2024 uusia jäse­niä johtokuntaan!

Nyt on oiva tilai­suus pääs­tä vai­kut­ta­maan, kehit­tä­mään ja ideoi­maan tule­vai­suu­den Vih­ti-Gymiä🤩 Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gymin etsii kau­del­le 2023–2024 uusia jäse­niä (1–2kpl) joh­to­kun­taan sekä puheen­joh­ta­jaa.  Mitä etsim­me? Idea­ri­kas­ta Toi­meen tart­tu­vaa Seu­ra­maa­il­mas­ta kiin­nos­tu­nut­ta Vas­tuul­lis­ta toi­mi­jaa Kau­den 2023–2024 joh­to­kun­ta vali­taan seu­ran kevät­ko­kouk­ses­sa 3.5.2023. Uusi toi­min­ta­kausi alkaa 1.9. alkaen. Joh­to­kun­nan jäsen­ten toi­mi­kausi on kak­si­vuo­ti­nen ja puheen­joh­ta­jan vuo­den.  Kyse­lyt joh­to­kun­nan pai­kois­ta tai …

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gymin etsii kau­del­le 2023–2024 uusia jäse­niä joh­to­kun­taan! Lue lisää »

Kevät­kau­den ilmoit­tau­tu­mi­nen uusil­le jäse­nil­le 5.1.2023 klo 18 alkaen!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kevät­kau­del­le uusil­le jäse­nil­le alkaa 5.1.2023 klo 18! Syys­kau­del­le osal­lis­tu­nei­den ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua kevät­kau­del­le erik­seen.  Rekis­te­röi­ty­mi­nen on aina auki. Täs­tä pää­set rekis­te­röi­ty­mään jäsen­re­kis­te­riin.  Täs­tä pää­set ilmoit­tau­tu­maan ryhmiin.

Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous 9.11. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set syys­ko­kous­asiat Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 9.11.2022 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­neis­to). Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kau­del­le 2022–2023 alkaa 17.8. ja 18.8.

Kau­des­ta 2022–2023 on odo­tet­ta­vis­sa hui­kea! Aikuis­lii­kun­nan ja per­he­lii­kun­nan ilmoit­tau­tu­mi­nen Las­ten ja nuor­ten har­ras­te­ryh­mien ilmoit­tau­tu­mi­nen 17.8. klo 18 18.8. klo 18 Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Hoi­ka ‑jäsen­re­kis­te­ris­sä! Rekis­te­röi­ty­mi­nen on koko ajan auki. HUOM: Ilmoit­tau­tues­sa ilmoit­tau­dut suo­raan myös kevät­kau­del­le. Mikä­li et halua syys­kau­den jäl­keen enää jat­kaa kevät­kau­del­le, tulee sinun ilmoit­taa sii­tä 31.12.2022 men­nes­sä osoit­tee­seen [email protected]. Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran (ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä). Kausi­mak­sut laskutetaan …

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kau­del­le 2022–2023 alkaa 17.8. ja 18.8. Lue lisää »

Kesä­jump­pia Num­me­lan koululla

Muo­kat­tu 5.6.2022 Jär­jes­täm­me aikui­sil­le kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la. Sisään­käyn­ti tapah­tuu Han­nan­ka­dun puo­lel­ta, kou­lun park­ki­pai­kan koh­dal­ta. Mak­su 5€/jumppa (käteinen/korttimaksu/mobilepay) 17.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 24.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 31.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 7.6. Soi­len core + venyt­te­ly klo 18.30–19.30 14.6. Soi­len core + venyt­te­ly klo 18.30–19.30 21.6. Ninan kehon­huol­to klo 18.30–19.30 28.6. Ninan kehon­huol­to klo …

Kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la Lue lisää »

Vih­ti-Gym etsii seuratyöntekijää!

Seu­ral­lem­me on avau­tu­mas­sa täy­sin uusi työpaikka!Jotta voim­me pal­vel­la jäse­niäm­me entis­tä parem­min ja kehit­tää seu­raa toi­mi­vam­mak­si, olem­me avan­neet seu­ra­työn­te­ki­jän pai­kan hakuun. Pää­set luke­maan työ­teh­tä­väs­tä tar­kem­min tääl­tä: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/2bfa85b5-c91d-46dc-99ff-67578852917d/fi

Kai­kil­le avoin mara­ton­jump­pa 7.5. klo 11–14

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men mara­ton­jum­pan lau­an­tai­na 7.5. Kuop­pa­num­men pal­loi­lusa­lis­sa klo 11–14. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat Johan­na Määt­tä sekä Han­na Sie­vi­nen klo 11–12 Kiin­tey­tys­jump­pa Klo 12–13 Zum­ba Klo 13–14 Kehon­huol­to Tun­neil­le tar­vit­set mukaan juo­ma­pul­lon ja oman maton. Mara­ton­jump­paan ilmai­nen pääsy!