Toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ja toimintalinja

Seu­ran tavoit­teet ja peli­sään­nöt
 

Vihti-Gym:n tavoit­tee­na on liik­ku­va, ter­ve ja hyvin­voi­va vihtiläinen!

 • Seu­ra tar­jo­aa har­ras­te- ja kun­to­lii­kun­taa sekä kil­pai­lu- ja val­men­nus­toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le ympä­ri Vihtiä.
 • Seu­ra toi­mii vapaa­eh­tois­voi­min. Seu­ran toi­mi­joi­ta muistetaan.
 • Seu­ra tar­jo­aa kai­kil­le haluk­kail­le moni­muo­tois­ta voi­mis­te­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­taa sekä mui­ta seu­ra­toi­min­nan muotoja.
 • Seu­ra on avoin ja myön­tei­nen uusil­le tuu­lil­le sekä voi­mis­te­lun että yhdis­tys­toi­min­na parissa. 
 • Seu­ral­la on aktii­vi­nen joh­to­kun­ta, toi­mis­to, inter­net-sivut ja sosi­aa­li­sen median sivut sekä toi­mi­joi­ta tie­do­te­taan säännöllisesti.
 • Ohjaa­jia ja val­men­ta­jia kou­lu­te­taan ja rek­ry­toi­daan aktiivisesti.
 • Eet­ti­set sään­nöt ja kas­va­tuk­sel­li­set näkö­kul­mat ovat muka­na seu­ran toi­min­nas­sa kai­kil­la tasoilla.
 • Las­ten ja nuor­ten ryh­mil­lä on sovit­tu peli­sään­nöt ryh­mä­koh­tai­ses­ti sekä alle 16-vuo­tiai­den ryh­mis­sä myös van­hem­pien kanssa.
 • Seu­ra on sitou­tu­nut Olym­pia­ko­mi­te­ran Täh­ti­seu­ra­toi­min­taan ja nou­dat­taa tähtiseurasääntöjä.

Toi­min­ta­lin­ja

Vih­ti-Gymin on toi­min­ta­lin­ja päi­vi­tet­ty syk­syl­lä 2022. 

Val­men­nus­lin­jat

Voi­mis­te­lun val­men­nus­lin­ja on päi­vi­tet­ty syk­syl­lä 2022.

Cheer­lea­din­gin val­men­nus­lin­ja on päi­vi­tet­ty syk­syl­lä 2022.

Aikuis­ten lii­kun­nan har­ras­tus­lin­ja on päi­vi­tet­ty syk­syl­lä 2021.

Sään­nöt

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry:n sään­nöt.

Urhei­lu edis­tää sosi­aa­li­sia tai­to­ja
 

 • sosi­aa­li­set tilan­teet opet­ta­vat yhteis­kun­nan ja lähiym­pä­ris­tön sääntöjä
 • urhei­lus­sa ryh­män etu ja työs­ken­te­ly yhtei­sen tavoit­teen hyväk­si on tär­ke­ää sosi­aa­lis­tu­mi­sen kannalta
 • jouk­ku­ees­sa tai ryh­mäs­sä toi­mi­mi­nen eivät auto­maat­ti­ses­ti edis­tä sosi­aa­lis­ta kasvua
 • eri­lai­suu­den suvait­se­mi­nen on erit­täin tärkeää!

Urhei­lul­li­nen elä­män­ta­pa vah­vis­taa sosi­aa­li­sia tai­to­ja, lisää sosi­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä ja opet­taa sosi­aa­li­sil­le tavoil­le. Kyp­sien van­hem­pien ja tai­ta­vien val­men­ta­jien avul­la lap­si pää­see osal­lis­tu­maan eri­lai­siin sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin. Nämä koh­taa­mi­set raken­ta­vat lap­sen sosi­aa­li­sia tai­to­ja kuten: rei­lun pelin peri­aat­tei­ta, yhdes­sä teke­mi­sen haas­tei­ta sekä vah­vo­jen tun­tei­den tun­te­mis­ta. Lap­si oppii mm. häviä­mään ja voit­ta­maan, koke­maan ilon ja surun tun­tei­ta, odot­ta­maan vuo­ro­aan ja ole­maan sit­keä. Nämä kaik­ki ovat tai­to­ja, joi­ta tar­vi­taan elä­män myö­hem­mis­sä­kin sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Vai­he vai­heel­ta raken­tu­neet ja vah­vat sosi­aa­li­set tai­dot suo­jaa­vat las­ta päih­tei­den käy­töl­tä ja tuo­vat lap­sen elä­mään suu­ren ilon!

Itse­tun­non vah­vis­tu­mi­sen kaut­ta ja sosi­aa­lis­ten tai­to­jen raken­tues­sa urhei­lul­li­nen elä­män­ta­pa muut­tuu myös urhei­lul­li­sek­si elä­mä­na­sen­teek­si, jos­sa kes­kei­sik­si arvoik­si nouse­vat oman itsen tun­te­mi­nen — niin mah­dol­li­suuk­sien kuin rajo­jen­kin — , tois­ten ihmis­ten huo­mioi­mi­nen, moni­nai­suu­den arvos­ta­mi­nen ja elä­män kunnioittaminen.

Ongel­man­rat­kai­su­pol­ku

Jos­kus ryh­män sisäi­ses­ti tai kans­sa­käy­mi­ses­sä van­hem­pien kans­sa syn­tyy ongel­ma­ti­lan­tei­ta. Jot­ta ryh­män, van­hem­pien ja ohjaa­jien hyvä hen­ki har­ras­tuk­sen suh­teen säi­lyy, on näi­hin tilan­tei­siin haet­ta­va rat­kai­su. Kaik­ki ongel­ma­ti­lan­teet hoi­de­taan seu­ran sisäl­lä ja nii­hin rea­goi­daan nopeas­ti. Jokai­sen ryh­män van­hem­pia infor­moi­daan ongelmanratkaisupolusta.

Har­ras­te- ja tans­si­ryh­mien ongelmanratkaisupolku:

1. Ongel­mat pyri­tään rat­kai­se­maan ohjaa­jan ja ryh­män jäsen­ten kesken.

2. Ohjaa­ja infor­moi vas­taa­vaa joh­to­kun­nan jäsen­tä sekä puheen­joh­ta­jaa välit­tö­mäs­ti ongelmatilanteista.

3. Ohjaa­ja ottaa yhteyt­tä vanhempiin.

4. Tar­vit­taes­sa van­hem­mat kut­su­taan yhtei­seen tapaamiseen.

5. Van­hem­pia kan­nus­te­taan ensi­si­jai­ses­ti hoi­ta­maan ongel­ma­ti­lan­teet ohjaa­jan kans­sa. Tar­vit­taes­sa van­hem­mat voi­vat olla yhtey­des­sä seu­ran puheenjohtajaan.