Har­ras­te­ryh­mät

Har­ras­te­ryh­mät

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Tar­joam­me koko per­heel­le ja eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­mil­le (1–4v.) tur­val­li­sia, kehit­tä­viä ja lii­kun­taan innos­ta­via lii­kun­ta­ko­ke­muk­sia Per­he­Gym ‑ryh­mis­sä lap­sel­le tutun aikui­sen kans­sa. Lap­sil­le ja nuo­ril­le Vih­ti-Gym tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti eri har­ras­te­ryh­miä, joi­hin lap­si voi osal­lis­tua ilman aikai­sem­paa koke­mus­ta lajeis­ta. Aikui­sil­le seu­ra tar­jo­aa har­ras­te­lii­kun­taa ryh­mä­lii­kun­nan paris­sa. Moni­puo­li­sia ja rasit­ta­vuu­del­taan vaih­te­le­via tun­te­ja löy­tyy jokai­sel­le kun­to­ta­sol­le aina ikäih­mi­sil­le asti. 

Kat­so hin­nat tääl­tä.

Huol­ta­jien pelisäännöt

 1. Autot pysä­köi­dään niil­le mer­ki­tyil­le paikoille. 
 2. Ken­gät jäte­tään ken­kä­te­li­nei­siin hyvään järjestykseen. 
 3. Lapsella/nuorella on asi­aan­kuu­lu­vat liikuntavarusteet. 
 4. Lasten/nuorten vaat­teis­sa ja tar­vik­keis­sa on nimi. 
 5. Lapsi/nuori saa­puu ajois­sa harjoituksiin. 
 6. Pidem­piai­kai­ses­ta pois­sao­los­ta tai lapsen/nuoren har­ras­tuk­sen tai kes­keyt­tä­mi­ses­tä tulee ilmoit­taa ohjaajille. 
 7. Lapset/nuoret ovat lii­kun­ta­tun­nin ajan ohjaa­jan kans­sa salissa. 
 8. Huol­ta­ja on vas­tuus­sa lapsen/nuoren kul­ke­mi­ses­ta harjoituksiin. 
 9. Mikä­li lapsella/nuorella on jokin lii­kun­taan vai­kut­ta­va teki­jä (ast­ma tms.), tulee sii­tä ilmoit­taa ohjaajalle 
 10. Tutus­tun lapsen/nuoren kans­sa yhdes­sä jump­pa­kou­lu­pas­siin / jump­pa­vih­koon ja mui­hin tie­dot­tei­siin yms. 
 11. Arvos­tan ja tuen lapsen/nuoren harrastusta 
 12. Muis­tan, että har­ras­tus­toi­min­ta on lapselle/nuorelle vapaaehtoista