Tal­koo­työ

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym pyö­rii vapaa­eh­tois­voi­min
 

Jot­ta jump­paa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan toi­min­taan­sa, tar­vi­taan osaa­va jouk­ko mui­ta taus­ta­hen­ki­löi­tä, jot­ka orga­ni­soi­vat seu­ra­työ­hön liit­ty­viä asioi­ta. Seu­ran vas­tuu­hen­ki­löil­le kuu­lu­vat seu­raa­vat asiat:

  • Sali­vuo­ro­jen järjesteleminen
  • Ohjaa­jien rek­ry­toin­ti ja perehdytys
  • Talou­den hoito
  • Kou­lu­tuk­sien järjestäminen
  • Tapah­tu­mien organisointi
  • Kaik­kien mui­den juok­se­vien asioi­den hoitaminen
  • Mark­ki­noin­ti ja tiedottaminen
  • Yhteis­työ­kump­pa­nit

Toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii ison osan aktii­vis­ten joh­to­kun­nan ja  jäsen­ten toi­min­nas­ta, mut­ta kyse on haus­kas­ta har­ras­tuk­ses­ta saman­hen­kis­ten ihmis­ten kans­sa. Hyvä yhteis­hen­ki ja vapaa-ehtoi­suus toi­mi­vat kan­ta­vi­na voimina.

Urhei­luseu­ra on juri­di­nen yksik­kö, joka tar­vit­see viral­li­set vas­tuu­hen­ki­löt ja joh­to­kun­nan. Joh­to­kun­ta edus­taa seu­raa mm. kun­taan ja val­ta­kun­nal­li­siin liittoihin.

Lisäk­si eri­lais­ten tapah­tu­mien yhtey­des­sä tar­vi­taan monien tal­koo­lais­ten apua. Mel­kein kaik­ki Vih­ti-Gymin ohjaa­jat toi­mi­vat pal­kat­to­mi­na har­ras­taen itse­kin samal­la liikuntaa.