Cheer­lea­ding valmentajat

Inka Kärk­käi­nen

 • Vir­tual

Heip­pa! Nime­ni on Inka Kärk­käi­nen ja olen yksi Vih­ti-Gymin cheer­lea­ding val­men­ta­jis­ta. Olen pian 20-vuo­tias juu­ri val­mis­tu­nut yli­op­pi­las, joka vapaa-ajal­la val­men­taa nuo­ria urhei­li­joi­ta koh­ti unel­mi­aan. Itse olen ollut osa­na Vih­ti-Gymiä pie­nes­tä pitäen urhei­li­ja­na, mut­ta louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si minut siir­ret­tiin pois urhei­li­jan roo­lis­ta. Cheer­lea­din­gis­ta minul­la on seit­se­män vuo­den ver­ran laji­ko­ke­mus­ta, sekä leve­leis­tä 1–6. Olen toi­mi­nut Vih­ti-Gymis­sä val­men­ta­ja­na pian neli­sen vuot­ta ja pääs­syt val­men­ta­maan kil­pa­jouk­kuei­ta; Vigor, Vidal, Alku­voi­ma sekä Vir­tual. Täl­lä het­kel­lä kes­kit­ty­mi­se­ni on ainoas­taan Vir­tua­lin val­men­ta­mi­ses­sa sekä kehit­tää itseä­ni valmentajana. 

Jemi­na Viherkanto

 • Voi­ma

Moik­ka, oon Jemi­na ja val­men­nan Voi­maa. Pää­dyin cheer­lea­din­gin pariin ystä­vie­ni kaut­ta aloi­tet­tua­ni ylä­as­teen vuon­na 2017. Aloi­tin apuoh­jaa­ja­na jo ensim­mäi­sen kau­te­ni jäl­keen, ja siir­ryin­kin pian vas­tuu­oh­jaa­jak­si ja eteen­päin val­men­ta­jak­si. Olen ehti­nyt val­men­ta­maan kum­paa­kin ääri­pää­tä niin nuo­rim­mis­ta VGC Mik­rois­ta aikuis­ten har­ras­te­jouk­kue Alkuvoimaan. 

Viveca Sohl­berg

 • Vir­tual
 • Varie­ty

Olen aloit­ta­nut vih­ti-gymis­sä har­ras­ta­mi­sen 2009. Val­men­ta­mi­sen aloi­tin 2015 ja muu­ta­man vuo­den tree­na­sin itse val­men­ta­mi­sen lisäk­si. 2018 eteen­päin olen toi­mi­nut vain val­men­ta­ja kil­pa-ja harrastepuolella.

Moo­na Saikku

 • Viable

Hei! Olen 18-vuo­tias Moo­na ja val­men­nan Viablea. Olen itse har­ras­ta­nut cheer­lea­din­gia Vih­ti-Gymis­sä jo noin 8 vuot­ta. Täl­lä­kin het­kel­lä har­ras­tan alum­ni­jouk­kue Varie­tys­sa. Aloi­tin val­men­ta­mi­sen vii­me­kau­del­la (2021–2022) har­ras­tus­ryh­mien Volant ja Vivid kans­sa ja nyt jat­kan Viablella.

Hel­mi Lehtonen

 • Vidal
 • Volant

Oon Hel­mi Leh­to­nen ja val­men­nan täl­lä kau­del­la level 1 kil­pa­mi­ne­jä VGC Vida­lia ja har­ras­te­jouk­kuet­ta VGC Vivi­diä. Aloi­tin val­men­ta­mi­sen apu­val­men­ta­ja­na har­ras­te­jouk­kueil­la vuon­na 2018 ja 2021 syk­syl­lä lii­tyin Vida­lin valk­ku­tii­miin mukaan.

Aloi­tin cheer­lea­din­gin 2016 Vivan­tis­sa ja har­ras­tin itse sen lisäk­si Vida­lis­sa, Viables­sa ja Vir­tua­lis­sa vuo­teen 2019 asti. 2019–2021 har­ras­tin lajia HAC:ssa ja 2021 siir­ryin cheer­tans­sin puo­lel­le HAC Euphoriaan. 

Vera Nie­mi

 • Viable

Moik­ka, oon Vera ja val­men­nan Vih­ti-Gymis­sä minien level 2 cheer­lea­ding­jouk­kuet­ta Viablea. Aloi­tin val­men­ta­mi­sen syk­syl­lä 2020 Vida­lis­sa, jos­sa olin vuo­den. Sen jäl­keen siir­ryin Viableen, jos­sa olen nyt tois­ta vuot­ta. Olen itse har­ras­ta­nut lajia jo 10 vuo­den ajan. täl­lä het­kel­lä urhei­len seu­ran uuden Varie­ty joukkueessa. 

Pau­lii­na Pitkänen

 • Vir­tual

Olen Pau­lii­na, Vir­tua­lin val­men­ta­ja. Oma tai­pa­lee­ni cheer­lea­din­gin paris­sa alkoi vuon­na 2015 Vih­ti-Gymin jouk­kueis­sa. Ehdin har­ras­taa yhteen­sä kuu­den vuo­den ajan seu­ran jouk­kueis­sa Viable, Vigor ja Vivacious. Minul­la on pal­jon iha­nia muis­to­ja lajin paris­ta ja haluan nyt antaa uusil­le urhei­li­joil­le saman koke­muk­sen cheer­lea­din­gis­tä. Val­men­ta­mi­sen aloi­tin vuon­na 2021. 

Sue Haak­si

 • Vir­tual
 • Vivid

Olen Sue Haak­si, klas­sik­ko ikäi­nen cheer­lea­der ja val­men­nan täl­lä Vir­tual  sekä Vivid jouk­kuei­ta, lisäk­si olen Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa. olen mm. har­ras­ta­nut kara­tea, lai­te­su­kel­lus­ta sekä pale­sin len­toa­pal­loa 35 vuot­ta aina 1 sar­ja­ta­sol­le asti. Len­to­pal­los­ta minul­la 1 val­men­ta­ja­tut­kin­to. Tyt­tä­re­ni on tree­nan­nut useam­man vuo­den cheer­lea­din­giä ja tree­ni­kus­kin pes­ti on joh­ta­nut sii­hen, että vii­mei­sen  5 vuo­den ajan olen itse­kin  har­ras­ta­nut lajia Vih­ti-Gymin Voi­ma jouk­ku­ees­sa ja val­men­nus­hom­mia olen teh­nyt seu­ras­sa 1,5 vuotta.