Ohjeet rekis­te­röi­ty­mi­seen ja ilmoittautumiseen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen aloi­te­taan Hoi­ka ‑jäsen­re­kis­te­rin käyt­tä­jäk­si rekis­te­röi­ty­mi­sel­lä, johon pää­see täs­tä lin­kis­tä. Rekis­te­röi­tyä voi koko vuo­den ajan täs­tä linkistä.

Rekis­te­röi­ty­mi­nen teh­dään täyt­tä­mäl­lä loma­ke, johon täy­te­tään omat hen­ki­lö­tie­dot (mm. nimi, osoi­te, ikä, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti). Kun olet täyt­tä­nyt ja lähet­tä­nyt lomak­keen, näet ruu­dul­la oman käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si sekä sala­sa­nan, joi­den avul­la voit kir­jau­tua säh­köi­seen ilmoit­tau­tu­mis­pal­ve­luun. Ohjel­ma lähet­tää saman tie­don anta­maa­si sähköpostiin. 

HUOM. jos olet jo aikai­sem­pi­na vuo­si­na rekis­te­röi­ty­nyt, älä rekis­te­röi itseä­si tois­ta ker­taa. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on aina oma säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja jos olet unoh­ta­nut sala­sa­na­si, voit pyy­tää sen jäsen­re­kis­te­rioh­jel­mas­sa uudestaan.

Mikä­li säh­kö­pos­tio­soit­tee­si muut­tuu, älä rekis­te­röi­dy uudel­leen vaan kir­jau­du sisään van­hal­la säh­kö­pos­tio­soit­teel­la­si ja käy muut­ta­mas­sa omis­sa tie­dois­sa­si osoi­te. Tal­len­nuk­sen jäl­keen uusi osoi­te on käyttäjätunnuksesi.

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ei ota vas­taan puhe­li­nil­moit­tau­tu­mi­sia. Jos tar­vit­set apua rekis­te­röi­ty­mi­ses­sä tai ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa, voit lähet­tää säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]

Lap­sen rekis­te­röi­mi­nen
 

Kun van­hem­pi on rekis­te­röi­nyt itsen­sä, pys­tyy hän rekis­te­röi­mään lap­sen­sa OMAT TIE­DOT-sivul­la / UUDEN ALIKÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI (sivun oikeas­sa lai­das­sa). Klik­kaa­mal­la avau­tuu rekis­te­röi­ty­mis­si­vu, johon täy­te­tään lap­sen tie­dot. Lii­kun­ta­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mis­si­vul­la on pudo­tus­va­lik­ko, jos­ta vali­taan ilmoi­tet­ta­van lap­sen nimi ja näin hänet voi­daan ilmoit­taa mukaan­ha­lut­tui­hin ryhmiin.

Rekis­te­röi­mäl­lä lap­sen ali­käyt­tä­jäk­se­si var­mis­tat, että las­kut tule­vat sinul­le, eivät­kä mah­dol­li­seen lap­sen sähköpostiin.

Mikä­li lap­se­si on jo rekis­te­röi­ty, mut­ta ei ole ali­käyt­tä­jä­si, voit pyy­tää seu­raa teke­mään siir­ron säh­kö­pos­til­la [email protected]

Muis­ta lait­taa säh­kö­pos­tio­soi­te (oma­si tai lap­sen) myös lap­sen tie­toi­hin, jot­ta ryh­män pos­tit löy­tä­vät peril­le! Lai­ta lisäk­si oma puhe­lin­nu­me­ro­si lap­sen tie­toi­hin, jot­ta saat tie­don tun­nin mah­dol­li­ses­ta peruun­tu­mi­ses­ta myös tekstarilla!

HUOM! Ilmoit­tau­tu­mi­nen on auki koko kau­den ajan sen jäl­keen, kun se on avautunut!

Inter­ne­tin kaut­ta ilmoit­tau­du­taan kaik­kiin har­ras­te­ryh­mien jump­piin lukuun otta­mat­ta Iki­vi­rei­tä, johon ilmoit­tau­du­taan ensim­mäi­sel­lä jumppakerralla.

Lii­kun­ta­ryh­miin ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tues­sa­si kir­jau­dut säh­köi­seen Hoi­ka ‑jäsen­re­kis­te­rin ilmoit­tau­tu­mis­pal­ve­luun lait­ta­mal­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sek­si oman säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja sala­sa­nak­si säh­kö­pos­tii­si saa­ma­si sala­sa­nan. Tämän jäl­keen ohjel­ma neu­voo, miten jump­piin ilmoit­tau­du­taan. Ohjei­ta on nou­da­tet­ta­va tar­kas­ti, jot­ta ilmoit­tau­tu­mi­nen onnis­tuu. Jump­piin ei voi ilmoit­tau­tua ennen kuin on rekis­te­röi­ty­nyt käyttäjäksi.

Jäsen­mak­sut ja jump­pien eril­lis­mak­sut löy­ty­vät Jäsen­mak­sut-sivul­ta.