Koren­not

Ter­ve­tu­loa Koren­to­jen joukkuesivuille!

Koren­not 5.11.2022

Jouk­kue

Koren­not kil­pai­le­vat tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun 16–19 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa. Jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­lee kau­del­la 2022–2023 yhteen­sä kah­dek­san vuo­si­na 2005–2006 syn­ty­nyt­tä tyt­töä: Eli­se, Eve­lii­na, Iines, Mar­jut, Papu, Saga, Stel­la ja Vanes­sa. Koren­to­jen ohjel­man nimi on Ohjaan­ko omaa elä­mää­ni itse? Koren­to­ja val­men­taa Anna Rantanen.

https://www.instagram.com/korennot_vg/

Menes­tys kau­del­la 2022–2023

22.4.2024 Van­taa, Tan­vo Mes­ta­ruus­kil­pai­lut: sijoi­tus 2/10 (pis­tei­tä 160.833)

25.3.2023 Jyväs­ky­lä, Tan­voCup IV: sijoi­tus 2/9 (pis­tei­tä 160.000)

28.1.2023 Män­ty­har­ju, Tan­voCup III: sijoi­tus 3/8 (pis­tei­tä 151.000)

10.12.2022 Jyväs­ky­lä, Tan­voCup II: sijoi­tus 3/7 (pis­tei­tä 152.333)

5.11.2022 Mänt­sä­lä, Tan­voCup I: sijoi­tus 1/7 (pis­tei­tä 150.666)

Har­joi­tuk­set

Har­joi­tusa­jat ja ‑pai­kat kausi 2022–2023

Maa­nan­tai18:30–20:30Kamp­pai­lusa­li, Kuoppis
Tors­tai18:30–20:30Pal­loi­lusa­li, Kuop­pis (26.1.2023 alkaen)
Sun­nun­tai18:00–20:00Pal­loi­lusa­li, Kuoppis

Tytöt

  • Eevi
  • Eli­se
  • Eve­lii­na
  • Iines
  • Mar­jut
  • Papu
  • Saga
  • Stel­la
  • Vanes­sa

Val­men­ta­ja

Anna Ran­ta­nen
Aloi­tin voi­mis­te­lun 2‑vuotiaana Tam­pe­reel­la satu­ba­le­tis­sa. Nel­jä­vuo­ti­aa­na muu­tet­tuam­me Num­me­laan lii­tyin Vih­din nais­voi­mis­te­li­joi­hin ja jump­pa­sin satu- ja tyt­tö­jum­pis­sa ja lopul­ta aloi­tin jouk­kue­voi­mis­te­lun. Ohjausu­ra alkoi apuoh­jaa­ja­na, jos­ta siir­ryin satu- ja tyt­tö­jump­pien ohjaa­jak­si. 90-luvun lop­pu­puo­lel­la aloi­tin jouk­kue­voi­mis­te­lu­val­men­nuk­sen 8–10 ‑vuo­tiai­den tyt­tö­jen kans­sa. Samaan aikaan toi­min Vih­ti-Gymin nuo­ri­so­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na, kil­pai­lu­va­lio­kun­nas­sa sekä joh­to­kun­nas­sa. Uudel­leen pala­sin seu­raan opis­ke­lu­jen jäl­keen ja aloi­tin Piri­tan kans­sa Koren­to­jen val­men­ta­mi­sen 2010 syk­syl­lä. Vuon­na 2016 siir­ryim­me jouk­kue­voi­mis­te­lus­ta tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­le. Vuo­des­ta 2017 alkaen olen toi­mi­nut yksin jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja­na apu­val­men­ta­jien tuel­la. Kuu­lun itse tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kue Impuls­siin.
[email protected]

Yhteis­työ­kump­pa­nit:

Kou­lu­tus- ja val­men­nus A&T Oy

[email protected]

Kra­nic Oy
Perä­si­men­tie 13, 03100 Num­me­la
www.kranic.fi

Maan­ra­ken­nus Las­si Kai­po­nen Oy
Puh. 0400–472294
www.lassikaiponen.fi

M.Tiainen Oy
Pel­to­lan­mä­ki 65 03400 VIHTI
Puh. 040 527 7394 
GSM/Sivunumero 050 582 8600

His­to­rian havinaa


KAUSI 2021–2022
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa on kau­del­la 2021–2022 yhteen­sä 11 tyt­töä, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2005 ja 2006. Koren­not tree­naa­vat kol­me ker­taa vii­kos­sa. Koren­not kil­pai­le­vat kau­del­la 2021–2022 tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun 16–19 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa ohjel­mal­la Lér­ro­re del tem­po — Aika­vir­he. Koren­to­ja val­men­taa Anna Ran­ta­nen.
Menes­tys kau­del­la 2021–2022
Cup-hopea sar­jas­ta 16–19-vuotiaat
7.5.2022 Oulu, Tan­voCup IV: sijoi­tus 2/5 (pis­tei­tä 147.000)
23.4.2022 Jyväs­ky­lä, Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun mes­ta­ruus­kil­pai­lut: sijoi­tus 2/9 (pis­tei­tä 151.000)
27.3.2022 Hel­sin­ki, Tan­voCup III: sijoi­tus 4/ 8 (pis­tei­tä 140.667)
27.11.2021 Mänt­sä­lä, Tan­voCup II: sijoi­tus 2/9 (pis­tei­tä 152.666)
6.11.2021 Jyväs­ky­lä, Tan­voCup I: sijoi­tus 2/9 (pis­tei­tä 143.666)

KAUSI 2020–2021
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa on kau­del­la 2020–2021 yhteen­sä 10 tyt­töä, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2005 ja 2006. Har­joi­tus­päi­viä on nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja lisäk­si välil­lä pide­tään yli­mää­räi­siä har­joi­tuk­sia sekä leiripäiviä.Korennot kil­pai­le­vat kau­del­la 2020–2021 tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun 12–15-vuotiaiden sar­jas­sa ohjel­mal­la Minun elä­mä, mei­dän maa­il­ma. Koren­to­ja val­men­taa Anna Ran­ta­nen ja apu­val­men­ta­ja­na toi­mii Annii­na Jär­vi­nen. 
Menes­tys kau­del­la 2020–2021
Cup-mes­ta­ruus sar­jas­ta 12–15-vuotiaat
24.4.2021 Jyväs­ky­lä, Tan­voCup IV-etä­kil­pai­lu: sijoi­tus 1/13 (pis­tei­tä 152.333)
28.2.2021 Rai­sio, Tan­voCup II-etä­kil­pai­lu: sijoi­tus 1/11 (pis­tei­tä 154.334)
30.1.2021 Sei­nä­jo­ki, Tan­voCup III-etä­kil­pai­lu: ei osal­lis­tu­mis­ta poik­keus­o­lo­jen vuok­si 
7.11 2019 Lap­peen­ran­ta, Tan­voCup I: sijoi­tus 1/12 (pis­tei­tä 143.500) 

KAUSI 2019–2020
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa on 2019–2020 syys­kau­del­la yhteen­sä 11 tyt­töä ja kevääl­lä 10 tyt­töä, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2005 ja 2006. Har­joi­tus­päi­viä on nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja lisäk­si välil­lä pide­tään yli­mää­räi­siä har­joi­tuk­sia sekä leiripäiviä.Korennot kil­pai­le­vat syk­syl­lä 2019 tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun 12–15-vuotiaiden sar­jas­sa ohjel­mal­la Fight for the futu­re. Koren­to­ja val­men­taa Anna Ran­ta­nen ja apu­val­men­ta­ja­na toi­mii Annii­na Jär­vi­nen.
Menes­tys kau­del­la 2019–2020
1.2.2020 Espoo, Tan­voCup II: sijoi­tus 2/9 (pis­tei­tä 151.000)
23.11 2019 Tur­ku, Val­ta­kun­nal­li­set tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lut: sijoi­tus 1/13 (pis­tei­tä 153.333) 
9.11.2019 Ylö­jär­vi, Tan­voCup I: sijoi­tus 1/10 (pis­tei­tä 141.667) 

KAUSI 2018–2019
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa on kau­del­la 2018–2019 yhteen­sä 13 tyt­töä, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2005 ja 2006. Har­joi­tus­päi­viä on nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja lisäk­si välil­lä pide­tään yli­mää­räi­siä har­joi­tuk­sia sekä lei­ri­päi­viä. Koren­not kil­pai­le­vat syk­sys­tä 2018 alkaen tans­sil­li­ses­sa voi­mis­te­lus­sa 12–15- vuo­tiai­den sar­jas­sa ohjel­mal­la Mur­heel­li­nen meri. Ensim­mäi­nen kil­pai­lu on koti­seu­ran jär­jes­tä­mä 10.11.2018 Num­me­las­sa ja lisäk­si Koren­not osal­lis­tu­vat syys­kau­del­la Mänt­sä­läs­sä pidet­tä­viin tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin 24.11.2018. Kevät­kau­del­la Koren­not osal­lis­tu­vat Van­taal­la 30.3.2019, Jyväs­ky­läs­sä 4.5.2019 ja Espoos­sa 8.6.2019 pidet­tä­viin kilpailuihin.Korentoja val­men­taa Anna Ran­ta­nen ja apu­val­men­ta­ja­na toi­mii Annii­na Jär­vi­nen. 
Menes­tys kau­del­la 2018–2019
Cup-prons­si sar­jas­ta 12–15-vuotiaat
8.6.2019 Espoo, Tan­voCup III: sijoi­tus 1/8 (pis­tei­tä 149.333)
4.5.2019 Jyväs­ky­lä, Val­ta­kun­nal­li­set tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lut: sijoi­tus 3/23 (pis­tei­tä 142.667)
30.3.2019 Van­taa, Tan­vo Cup II: sijoi­tus 3/15 (pis­tei­tä 142.666)
24.11.2018 Mänt­sä­lä, Tan­vo-kil­pai­lut: sijoi­tus 3/15 (pis­tei­tä 146.500)
10.11.2018 Vihti,Nummela Tan­voCup I: sijoi­tus 3/7 (pis­tei­tä 140.000) 

KAUSI 2017–2018
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­lee kau­del­la 2017–2018 yhteen­sä 12 tyt­töä, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2005 ja 2006. Tytöt har­joit­te­le­vat pää­sään­töi­ses­ti nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja lisäk­si välil­lä on yli­mää­räi­siä har­joi­tus­vuo­ro­ja sekä leiripäiviä.Korennot kil­pai­le­vat syk­syl­lä 2017 tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­luis­sa 5.11.2017 Van­taal­la ja 25.11.2017 Iisal­mes­sa ohjel­mal­la Tyt­tö sinä tun­net. Kevääl­lä 2018 Koren­not tule­vat esiin­ty­mään myös Lumo-tapah­tu­mien Voi­mis­te­lu ja tans­si (pie­net ryhmät)-sarjassa ohjel­mal­la Tans­si tai­va­sal­la. Kesä­kuus­sa 2018 Turus­sa jär­jes­te­tään Gym­nae­stra­da Suo­mi-tapah­tu­ma ja siel­lä osa Koren­nois­ta osal­lis­tuu Sala­pe­räi­nen laby­rint­ti-kent­tä­oh­jel­maan. Lisäk­si Turus­sa on samaan aikaan Lumo-finaa­li, jon­ne Koren­not myös osallistuvat.Korentoja val­men­taa Anna Ran­ta­nen ja apu­val­men­ta­ja­na toi­mii Roo­sa Jär­ven­taus­ta. 
Menes­tys kau­del­la 2017–2018
9.6.2018 Tur­ku Lumo-finaa­li: sijoi­tus hopea­ka­te­go­ria (yht.32 jouk­kuet­ta)
5.5.2018 Oulu, Tan­vo: kate­go­ria II, sijoi­tus jaet­tu 1/9
23.4.2018 Van­taa Lumo-tapah­tu­ma: sijoi­tus hopea­ka­te­go­ria (yht. 21 jouk­kuet­ta)
14.4.2018 Jyväs­ky­lä Tan­vo: kate­go­ria II, sijoi­tus jaet­tu 1/9
28.1.2018 Espoo Tan­vo: kate­go­ria II, sijoi­tus jaet­tu 1/5 
25.11.2017 Iisal­mi Tan­vo: kate­go­ria II, sijoi­tus 2/8
5.11.2017 Van­taa Tan­vo: kate­go­ria III, sijoi­tus 2/3 

KAUSI 2016–2017
Koren­to­jen jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­lee kau­del­la 2016–2017 yhteen­sä 14 tyt­töä, jot­ka ovat vuo­si­na 2005 — 2006 syn­ty­nei­tä. Suu­rin osa tytöis­tä on har­joi­tel­lut yhdes­sä jo syk­sys­tä 2010 läh­tien. Kau­del­la 2016–2017 tytöt har­joit­te­le­vat kol­me-nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja kes­kit­ty­vät tan­sil­li­seen voimisteluun.Korennot osal­lis­tui­vat tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin ensim­mäi­sen ker­ran 5.3.2016 ohjel­mal­la Café Pari­sien ja saa­vut­ti­vat upeas­ti ikä­sar­jas­saan kul­ta­ka­te­go­rian eli par­haim­man sijan. Syk­syl­lä 2016 sekä kevääl­lä 2017 Koren­not kisaa­vat tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­luis­sa 8–12-vuotiaiden sar­jas­sa Suo­mi 100 vuot­ta tee­man innoit­ta­ma­na ohjel­mal­la Sau­nan sulo ja veden vil­po. Koren­not osal­lis­tui­vat samal­la ohjel­mal­la myös voi­mis­te­lun ja tans­sin Lumo-tapah­tu­man Gym for Life-sar­jaan Rai­sios­sa 26.11.2016 saa­vut­taen hie­nos­ti kul­ta­ka­te­go­rian sekä Van­taal­la 4.2.2017 tytöt pää­si­vät kova­ta­soi­ses­sa kil­pai­lus­sa hopea­ka­te­go­ri­aan. Koren­not on valit­tu esiin­ty­mään 28.5.2017 jouk­kue­voi­mis­te­lun MM-kil­pai­lu­jen finaa­lin jäl­kei­seen voi­mis­te­lu­näy­tök­seen, joka on Hel­sin­gin jää­hal­lis­sa eli edes­sä on jäl­leen upea koke­mus niin tytöil­le kuin taus­ta­jou­koil­le­kin! Koren­to­ja val­men­ta­vat Anna Ran­ta­nen sekä Piri­ta Vuo­ri­sa­lo ja apu­val­men­ta­ja­na toi­mii Roo­sa Järventausta.