Nuor­ten lii­kun­ta 13 — 19 ‑vuo­ti­aat

Vih­ti-Gym tar­jo­aa nuo­ril­le moni­puo­li­sen har­ras­tus­mah­dol­li­suu­den tans­sin ja cheer­lea­din­gin paris­sa. Tun­neil­la har­joi­te­taan musii­kin ja liik­keen yhdis­tä­mis­tä näyt­tä­väk­si koko­nai­suu­dek­si sekä kehi­te­tään voi­maa, nopeut­ta ja liik­ku­vuut­ta. Mah­ta­va tapa kohot­taa kun­toa yhdes­sä, hyväl­lä fiiliksellä.

Nuor­ten lii­kun­nan hin­nat löy­dät tääl­tä.


Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää


Dance4Fun 12 — 16v.. 

 
Ohjaa­ja: Johan­na Määt­tä
Aika ja paik­ka: Kes­ki­viik­ko 17:30 — 18:30, Kamp­pai­lusa­li, Kuop­pa­num­men koulu

Eri tans­si­tyy­le­jä sekoit­te­le­va tans­si­tun­ti nuo­ril­le. Tun­nit koos­tu­vat alku­läm­mit­te­lys­tä, tek­nii­kas­ta,  tans­sil­lis­ten sar­jo­jen har­joit­te­lus­ta ja kokoa­mi­ses­ta koreo­gra­fiak­si, lihas­kun­to­har­joit­te­lus­ta ja venyt­te­lys­tä. Musiik­kia käy­te­tään lai­das­ta laitaan.

Kuva: Pie­ta­ri Hatanpää

Cheer­lea­ding

Volant, har­ras­tus­ryh­mä yli 10v.

Ohjaa­jat:
Aika ja paik­ka: Tors­tai 17:30 — 18:45, Luksia

 
Vih­ti-Gym Cheer­lea­din­gin har­ras­tus­ryh­mis­sä (Vivant ja Valiant) ope­tel­laan iäs­tä riip­pu­mat­ta cheer­le­din­gin perus­tei­ta; stunt­te­ja, pyra­mi­de­ja, akro­ba­ti­aa, hyp­py­jä ja tans­sia. Ryh­mät har­joit­te­le­vat ker­ran vii­kos­sa ja esiin­ty­vät seu­ran kevät­näy­täk­sis­sä. Har­ras­tus­ryh­mien on mah­dol­lis­ta halu­tes­saan myös kisa­ta aloit­te­li­jat-sar­jas­sa kevään kisois­sa. Kisoi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät ohjaa­jat ryh­män tai­to­jen ja moti­vaa­tion mukaan. Kenen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua kisoihin.

Har­ras­tus­ryh­mien kaut­ta voi halu­tes­saan myö­hem­min hakea cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­siin, jois­sa vaa­di­tut tai­dot ope­te­taan harrastusryhmissä.