Lilet­te 2009–2010

Syk­sy 2019 Kuva: Helen Haapala

Lilet­te on vuon­na 2009 ‑2010 syn­ty­nei­den tyt­tö­jen jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­mä. Täl­lä het­kel­lä Lile­tes­sä voi­mis­te­lee 13 moti­voi­tu­nut­ta tyt­töä. Jouk­kue har­joit­te­lee nel­jä ker­taa vii­kos­sa, jon­ka lisäk­si lisät­ree­ne­jä pide­tään noin nel­jä kisa­kau­den aikana.Tunnit koos­tu­vat nopeus -, voi­ma -, liik­ku­vuus — ja ket­te­ryys­har­joit­teis­ta sekä voi­mis­te­lun perus­liik­keis­tä kuten tasa­pai­nois­ta, var­ta­lon­liik­keis­tä, hypyis­tä ja akrobatialiikkeistä.

Lilet­te näh­dään seu­raa­van ker­ran kisa­ma­toil­la kevääl­lä 2020 10–12 vuo­tiai­den sar­jas­sa. Syk­syn ‑19 Lilet­te val­mis­tau­tuu sarjanousuun. 

Kuvat

Lilet­te Cai­lap Cupis­sa 29.10.2017
Kuva: Roo­sa Järventausta
Lilet­te jou­lu­juh­las­sa 5.12.2015
Kuva: Helen Haapala
Lilet­te Kevät­ki­ma­ras­sa 14.5.2016
Kuva: Helen Haapala
Lilet­te PNV Cupis­sa 13.5.2017 päät­täen kau­ten­sa kat. 2 ja 4. sijaan.
Kuva: Helen Haapala

Val­men­ta­jat

Helen Haa­pa­la

Olen 20-vuo­tias enti­nen jouk­kue­voi­mis­te­li­ja. Vihti-Gym:ssä olen ollut vuo­des­ta 2004 ensin har­ras­te­ryh­mis­sä ja vuo­des­ta 2007 jouk­kue­voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­mis­sä. Ohjaa­ja­na aloi­tin vuon­na 2011 ja olen ohjan­nut eri ikäi­siä mini­ryt­mi­siä sekä satu- ja mini­voi­mis­te­lua. Voi­mis­te­lun lope­tin vuon­na 2014 ja sii­tä läh­tien kes­kit­ty­nyt val­men­ta­mi­seen. Tänä vuon­na toi­min val­men­ta­ja­na  Lilettessä.

Roo­sa Järventausta

Olen 20-vuo­tias enti­nen jouk­kue­voi­mis­te­li­ja. Oman voi­mis­te­lu-uran aloi­tin vuon­na 2005.  Voi­mis­te­lin sii­hen saak­ka, kun­nes jouk­ku­eem­me lopet­ti v. 2013. Vuo­des­ta 2011 alkaen olen toi­mi­nut ohjaa­ja­na ja ollut muka­na eri ryh­mis­sä apuoh­jaa­ja­na. Val­men­ta­ja­na aloi­tin, kun Lilet­te perustettiin.

Jani­ka Kuusela

Aloi­tin Vih­ti-Gymis­sä vuon­na 2011 jouk­kue­voi­mis­te­lun Koral­lit jouk­ku­ees­sa. Ohjaa­mi­sen aloi­tin satu­voi­mis­te­lun 3–4‑vuotiaiden ryh­mäs­sä vuon­na 2014 sekä apu­val­men­nuk­sen Lilet­te jouk­ku­ees­sa, kun Lilet­te perus­tet­tiin syk­syl­lä 2015. Lisäk­si olen ohjan­nut 6–10-vuotiaiden mini­voi­mis­te­lu­ryh­mää. Nyky­ään apuoh­jaan edel­leen Lile­tes­sä sekä itse voi­mis­te­len Alegria jouk­ku­ees­sa tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puolella. 

Ven­la Tuomi

Har­ras­tin jouk­kue­voims­te­lua Vih­ti-Gymin Tre­diat jouk­ku­ees­sa kah­dek­san vuot­ta, alkaen vuo­des­ta 2010, jota ennen olen pie­nes­tä pitäen ollut muka­na seu­ran har­ras­te­ryh­mis­sä. Tre­diat jouk­ku­een lope­tet­tua,  siir­ryin val­men­ta­maan Lilet­teä vuon­na 2018.

Kou­lu­tus­taus­ta:

Jump­pa­kou­lu osa 1 (9h) Helen, Roo­sa, Jani­ka ja Venla

Jump­pa­kou­lu osa 2 (17h) Helen ja Roosa

Jump­pa­kou­lu osa 3, ohjaa­jas­ta val­men­ta­jak­si (9h) Helen ja Roosa

I‑Taso

Laji­tai­don perus­kou­lu­tus (22h) Helen ja Roosa

Fyy­si­sen val­men­nuk­sen perus­kou­luts (10h) Helen ja Roosa

Val­men­nuk­sen suun­nit­te­lun ja seu­ran­nan perus­kou­lu­tus (10h) Helen ja Roosa

Tuo­ma­ri­kou­lu­tus osa 1 (22h) Helen ja Roosa

Tuo­ma­ri­kou­lu­tus osa 2 Helen ja Roosa

II-Taso

Voi­mis­te­lu­val­men­ta­jien jat­ko­kou­lu­tus Helen ja Roosa

Yhteys­tie­dot

Teh­tä­väNimiSäh­kö­pos­ti 
Vas­tuu­val­men­ta­jaRoo­sa Järventausta[email protected] 
Val­men­ta­jaHelen Haa­pa­la[email protected] 
Apu­val­men­ta­jaJani­ka Kuusela  
Apu­val­men­ta­jaVen­la Tuomi

Yhteis­työ­kump­pa­nit

Lile­ten mat­kaa tukemassa:

Maan­ra­ken­nus Las­si Kai­po­nen Oy

www.lassikaiponen.fi

Mene­kit