Urhei­lun pelisäännöt

Täh­täät­kö huippuaikuiseksi?

Las­ten urhei­lu­har­ras­tuk­sis­sa on muka­na pal­jon van­hem­pia, jot­ka omal­la käy­tök­sel­lään joko edis­tä­vät tai estä­vät lap­sen kehit­ty­mis­tä hyväk­si urhei­li­jak­si. Las­ten urhei­lu­har­ras­tuk­sen kul­ma­ki­viä ovat ilo, omaeh­toi­suus ja moni­puo­li­suus. Urhei­lu­har­ras­tus on par­haim­mil­laan, kun lap­si saa har­joi­tel­la ja kil­pail­la omien motii­vien ja kyky­jen­sä mukaan, hyväs­sä poru­kas­sa ja var­ma­na aikuis­ten tues­ta ja kannustuksesta.

”Huip­puai­kui­nen” käyt­täy­tyy ikän­sä mukai­ses­ti, pelaa yhteis­pe­liä val­men­ta­jan kans­sa ja innos­taa las­taan urheilemaan.

1.    Käyt­täy­dy ikä­si mukaisesti

Las­ten urhei­lu herät­tää van­hem­mis­sa suu­ria tun­tei­ta. Lap­sen arvos­te­le­mi­nen, pet­ty­mys­ten osoit­ta­mi­nen, ver­tai­le­mi­nen, vähek­sy­mi­nen ja pakot­ta­mi­nen vie urhei­lu­har­ras­tuk­ses­ta ilon ja hidas­taa lap­sen kehit­ty­mis­tä. Kes­ki­ty myön­tei­siin asioi­hin ja auta las­ta iloit­se­maan onnis­tu­mi­sis­taan ja pää­se­mään yli pettymyksistään.

2.    Kai­kel­la on aikansa

Ter­vey­den näkö­kul­mas­ta lap­si tar­vit­see lii­kun­taa vähin­tään kak­si tun­tia päi­väs­sä. Tavoit­teel­lis­ta kil­paur­hei­lua har­ras­ta­van tuli­si liik­kua kol­me tun­tia päi­väs­sä. Kaik­ki ei syn­ny ohja­tuis­ta har­joi­tuk­sis­ta, joten kan­nus­ta las­ta lii­kun­nal­li­seen elämäntapaan.

3.    Moni­puo­li­suus tekee mestarin

Älä edel­ly­tä lap­sel­ta­si huip­pusuo­ri­tuk­sia heti. Opit­ta­va­na on tai­to­ja, jot­ka vaa­ti­vat tois­to­ja ja aikaa. Usei­den lajien har­ras­ta­mi­nen ja moni­puo­li­nen har­joit­te­lu lisää­vät moti­vaa­tio­ta ja kuor­mit­taa kaik­kia fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia ja kehon eri toi­min­to­ja. Lap­si halu­aa oppia, kehit­tyä ja voit­taa nopeas­ti. Mei­dän aikuis­ten on aja­tel­ta­va pit­kä­jän­tei­sem­min, eikä tavoi­tel­la pikavoittoja.

4.    Kukaan ei ole saman­lai­nen kuin muut

Kah­ta saman­lais­ta las­ta ei ole. Lap­set eroa­vat toi­sis­taan fyy­si­ses­ti ja psyyk­ki­ses­ti, He kehit­ty­vät eri tah­tiin, ja myös hei­dän motii­vin­sa vaih­te­le­vat. Erois­taan huo­li­mat­ta lap­set har­joit­te­le­vat ja kil­pai­le­vat yleen­sä samas­sa sar­jas­sa ikän­sä vuok­si. Tämä aset­taa haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia meil­le van­hem­mil­le. Mei­dän täy­tyy jous­taa ja hyväk­syä las­ten erilaisuus

5.    Kil­pai­lu kasvattaa

Lap­si kil­pai­lee luon­nos­taan. Hyvin toteu­te­tuis­sa kil­pai­luis­sa ja peleis­sä jokai­nen lap­si pää­see haas­ta­maan itsen­sä, kas­vat­ta­maan roh­keut­ta, näyt­tä­mään ja mit­taa­maan tai­to­jaan sekä opet­te­le­maan tun­tei­den käsittelemistä.

Huip­puai­kui­sen valmennusvideo

http://www.youtube.com/watch?v=mRRqGjFg5sA&feature=share&list=UUtEZLK-wvfiC50Q75U1Jakw