Ohjaa­jil­le ja valmentajille

OHJAAMISESTA

- Saa­vut­han ohjaa­maan / val­men­ta­maan ainoas­taan ter­vee­nä. Jät­täy­dy pie­nes­tä­kin oirees­ta pois.

- Muis­ta huo­leh­tia hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta ja muis­tut­taa sii­tä myös ryh­mä­si jäseniä.

- Mikä­li ryh­mä­läi­sel­lä­si tode­taan Covid-19 tar­tun­ta tai altis­tu­mi­nen, olet­han vii­py­mät­tä yhtey­des­sä joh­to­kun­taan. Joh­to­kun­ta tie­dot­taa mui­ta ryh­mä­läi­siä, ei ohjaaja.

- Mikä­li ryh­mä­läi­sel­lä­si tulee kysy­myk­siä Covid-19 pan­de­mi­aan liit­tyen, johon et osaa vas­ta­ta, pyy­dät­hän ryh­mä­läis­tä ole­maan yhtey­des­sä [email protected]

KASVOMASKIT

  • Yli 12 ‑vuo­tiail­ta har­ras­tus­toi­min­taan osal­lis­tu­vil­ta edel­ly­te­tään kas­vo­mas­kin käyt­töä har­ras­tus­toi­min­nan jat­ku­mi­sen turvaamiseksi.
  • Kas­vo­mas­kia käy­te­tään kai­kis­sa tilan­teis­sa, pois lukien urheilutilanteet.

Suo­si­tus kos­kee yli 12 ‑vuo­ti­aas­ta alkaen. Mas­kin käy­tön ohel­la tulee huo­mioi­da myös muut tur­val­li­suus­oh­jeet, joi­hin kuu­lu­vat huo­lel­li­nen käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia, riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä huo­leh­ti­mi­nen, sai­ras­ta­mi­nen koto­na ja koro­na­tes­tiin hakeu­tu­mi­nen pie­nis­sä­kin oireissa. 

Mikä­li haluat käyt­tää kan­gas­mas­kia ohja­tes­sa, olet­han yhtey­des­sä omaan vas­ta­vaan.  Seu­ra hank­kii haluk­kail­le ohjaa­jil­le ja val­men­ta­jil­le kangasmaskit.

Har­ras­tus­toi­min­ta tulee suun­ni­tel­la siten, että

  • kas­vo­mas­kia käy­te­tään kai­kis­sa tilan­teis­sa, pois lukien urheilutilanteet.
  • nou­da­te­taan 2 met­rin tur­va­vä­le­jä sisä- ja ulkotiloissa
  • ryh­mien yhteis­har­joit­te­lua sekä ryh­mien sekoit­ta­mis­ta kes­ke­nään tulee välttää
  • Hyö­dyn­ne­tään hen­ki­lö­koh­tai­sia väli­nei­tä, mikä­li on vält­tä­mät­tö­myys käyt­tää varas­ton väli­nei­tä, jokai­nen väli­ne desin­fioi­daan huo­lel­li­ses­ti ennen ja jäl­keen käytön
  • mah­dol­li­suuk­sien mukaan har­joi­tuk­siin tul­laan urhei­lu­vä­li­neet puettuna
  • ohjaat­han ryh­mä­läi­siä­si odot­ta­maan puku­huo­neis­sa oman tun­tin­sa alkua, väl­te­tään käy­tä­väl­lä odottelua

HUOM:

- alle 7v. las­ten huol­ta­jat / saat­ta­jat saa­vat tul­la avus­ta­maan las­ta pukeu­tu­mi­ses­sa sisä­ti­loi­hin ennen ja jäl­keen tun­nin. HUOM: kas­vo­mas­kin köyttö!

- Huol­ta­jat eivät jää seu­raa­maan treenejä.

-Yli­mää­räis­tä oles­ke­lua puku­huo­neis­sa on vältettävä.