Jou­lu­juh­la

Vih­ti-Gymin jou­lu­juh­la 3.12.2022 Luksiassa

On alka­nut jou­lun aika. Pime­ää syk­syäm­me valai­se­vat jou­lun valot ja mie­leem­me tul­vi­vat jou­lun tunnelmat.

Jou­lun tun­nel­ma syn­tyy myös yhdes­sä teke­mi­sen haus­kuu­des­ta. Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry jär­jes­tää jou­lu­juh­lan, joka pide­tään lau­an­tai­na 3.12.2022  Luk­sias­sa, Ojak­ka­lan­tie 2, Nummela . 

Näy­tök­siä on kak­si: klo 13.00 ja 16:00

Lip­pu­ja myy­dään osoit­tees­sa www.lippu.fi. Lipun­myyn­ti alkaa tiis­tai­na 15.11.2022  klo 12.00 osoit­tees­sa lippu.fi.  

1. Näy­tök­sen liput

2. Näy­tök­sen liput

Esiin­ty­mis­jär­jes­tys jul­kais­taan 10.11. ja se löy­tyy navi­gaa­tio­pal­kis­ta. Ota valo­ku­va ohjel­mas­ta kän­ny­käl­lä­si tai print­taa se mukaa­si. Sääs­täm­me luon­toa, emme­kä tulos­ta pape­ri­sia käsioh­jel­mia näy­tök­siin jaettavaksi 🙂

Pää­sy­lip­pu­jen hinnat

Aikuis­ten lip­pu 13,50 € (sis. lippu.fi pal­ve­lu­mak­sun 1,5€) 
Las­ten lip­pu 2 — 12 v.  7,50 € (sis. lippu.fi pal­ve­lu­mak­sun 1,5€)

Syli­lap­set ilmaiseksi

Lip­pu­tu­loil­la kate­taan tila­vuo­kra ja juh­laa var­ten teh­tä­vät han­kin­nat sekä kerä­tään varo­ja koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­man talou­del­li­sen not­kah­duk­sen paikkaamiseksi. 

Jos haluat var­mis­taa oman paik­ka­si näy­tök­ses­sä, käy osta­mas­sa liput hyvis­sä ajoin. Saliin mah­tuu vain rajal­li­nen mää­rä kat­so­jia! Ensim­mäi­ses­sä ja toi­ses­sa näy­tök­ses­sä on osit­tain eri esiintyjiä.

Park­ki­pai­kat

Luk­sias­sa on kak­si park­ki­paik­kaa, Audi­to­rion oven vie­res­sä ole­va park­ki­paik­ka sekä Ojak­ka­lan­tiel­tä kat­sot­taes­sa raken­nuk­sen oikeal­la puo­lel­la ole­va  iso park­ki­paik­ka. Lisäk­si lähei­sen urhei­lu­ken­tän park­ki­paik­ka on laa­ja. Huo­mioit­han, että vie­rei­sen K‑marketin pihaan pysä­köi­mi­nen on kielletty.

Ojak­ka­lan­tien suun­tai­nen käve­ly­tie on pelas­tus­tie. Sil­le aja­mi­nen, pysä­köin­ti ja pysäh­ty­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty!


Kat­so­jien sisääntulo

Kat­so­jat tule­vat sisäl­le pää­oves­ta, audi­to­rion vie­res­tä.
 

Kat­so­mo­ti­lat

Kat­so­mo tyh­jen­ne­tään har­joi­tus­kier­rok­sen pää­tyt­tyä. Näy­tök­sen alkaes­sa kat­so­moon pää­see ainoas­taan pää­sy­lip­pua näyt­tä­mäl­lä. Esiin­ty­jil­le on varat­tu tilaa lat­tial­la cheer­mat­ton vieressä.


Buf­fet ja arpa­jai­set

Buf­fet auke­aa klo 10.00 ja on avoin­na välia­jal­la ja näy­tös­ten välil­lä. Voit ostaa suus­sa­su­la­via herk­ku­ja ja kah­via voi­mis­te­lun tukemiseksi.

Ensia­pu


Pai­kal­la on ensia­pu­pis­te. Ensia­pu­pis­tees­sä hoi­de­taan vain akuut­te­ja vammoja.

Ter­ve­tu­loa koko per­heen voi­min kat­so­maan ja naut­ti­maan tun­nel­mas­ta kanssamme!