admin

10.3. ZUMBA peruttu

Jou­dum­me peru­maan tämän iltai­sen ZUMBA ‑tun­nin ohjaa­jan äkil­li­sen sai­ras­tu­mi­sen vuok­si. Osal­lis­tu­jia on tie­do­tet­tu säh­kö­pos­til­la peruutuksesta. 

Aikuis­lii­kun­ta alkaa aikai­sin­taan 25.1. Las­ten & nuor­ten lii­kun­nan tilan­net­ta seurataan

Hei, Ete­­lä-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on mää­rän­nyt aikuis­lii­kun­taa & per­he­lii­kun­taa kos­ke­vat rajoi­tuk­set jat­ku­maan 24.1. asti. Näin ollen aikuis­lii­kun­ta & per­he­lii­kun­ta alkaa Vih­­ti-Gymis­­sä 25.1. alkaen.  Koro­na­mi­nis­te­riö­ryh­mä suo­sit­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia tauol­le. Asias­ta ei ole kui­ten­kaan vie­lä annet­tu mää­räys­tä. Odo­tam­me Avin ja Perus­kun­tayh­ty­mä Kar­via­sen sekä Vih­din kun­nan pää­tök­siä. Tie­do­tam­me jäse­nis­tö, mikä­li jou­dum­me lait­ta­maan myös las­ten ja nuorten …

Aikuis­lii­kun­ta alkaa aikai­sin­taan 25.1. Las­ten & nuor­ten lii­kun­nan tilan­net­ta seu­ra­taan Lue lisää »