Viik­ko-ohjel­ma

Vih­ti-Gymin viik­ko-ohjel­mas­ta löy­dät omil­ta sivuil­taan har­ras­te­ryh­mien sekä val­men­nus­ryh­mien ajat sekä ohjaajat/valmentajat. 
 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen har­ras­te­ryh­miin tapah­tuu netin kaut­ta Ilmoit­tau­tu­mi­nen-sivul­ta elo­kuus­sa. Tie­dot mak­suis­ta löy­ty­vät Jäsen­mak­sut-sivul­ta.


Val­men­nus­ryh­miin puo­les­taan pyri­tään aina erik­seen jär­jes­tet­tä­vis­sä tilai­suuk­sis­sa, syk­syl­lä ryh­miin ei enää ote­ta lisää voi­mis­te­li­joi­ta.
 

Ilmoi­ta aina ohjaa­jal­le, jos olet yli kuu­kau­den pois­sa jum­pas­ta, niin säi­ly­tät paik­ka­si jump­pa­ryh­mäs­sä. Muus­sa tapauk­ses­sa varauk­se­si peruun­tuu ja paik­ka­si vapau­tuu toi­sel­le jump­pa­ril­le

Tun­tien kuvauk­set löy­ty­vät joko Har­ras­te­ryh­mien sivul­ta tai Val­men­nus­ryh­mien sivulta.