VGC info

Lisens­sit

Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton kil­pai­lu­toi­min­nan kat­ta­va lisens­si on pakol­li­nen kai­kil­le kil­pai­lu­toi­min­taan osal­lis­tu­vil­le har­ras­ta­jil­le. Ostaes­saan lisens­sin urhei­li­ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton kil­pai­lusään­tö­jä ja kurin­pi­to­mää­räyk­siä. Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton lisens­si­kausi on kalen­te­ri­vuo­den mit­tai­nen ja oste­tut lisens­sit ja vakuu­tuk­set ovat voi­mas­sa ajal­la 1.1.–31.12. ja voi­mas­sao­lo päät­tyy auto­maat­ti­ses­ti vuo­den lopus­sa. Lisens­sien hin­nat eivät muu­tu kes­ken lisens­si­kau­den, vaik­ka lisens­si ostet­tai­siin esi­mer­kik­si syk­syl­lä.
SCL tar­jo­aa myös har­ras­te­va­kuu­tus­ta sel­lai­sil­le cheer­lea­din­gin har­ras­ta­jil­le, jot­ka eivät osal­lis­tu kil­pai­lu­toi­min­taan. Har­ras­te­va­kuu­tus ei sisäl­lä kilpailulupaa.

Aikai­sem­pi­na vuo­si­na toi­mi­tet­tu SCL Jäsen­kort­ti pois­tui käy­tös­tä vuon­na 2017. Lisens­sin voi­mas­sao­lo toden­ne­taan kil­pai­luis­sa suo­raan Suo­mis­por­tis­ta Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton edus­ta­jan toi­mes­ta. Voi­mas­sao­le­va lisens­si näkyy Suo­mis­por­tis­sa lisens­sin­hal­ti­jan pro­fii­lis­sa, ja on tar­kis­tet­ta­vis­sa lisenssinhaltijan/huoltajan toi­mes­ta suo­raan Suomisportista.

Lisens­sin osto: https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/

Lomak­keet

2020 Val­men­nus­jouk­ku­eet

Jouk­kue­ja­ko­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui ennä­tys­mää­rä tai­ta­via haki­joi­ta! Iso kii­tos kaikille! 

Olem­me pyr­ki­neet löy­tä­mään jokai­sel­le urhei­li­jal­le juu­ri hänen taso­aan ja kehi­tys­tään tuke­van jouk­ku­een joko har­ras­tus- tai kil­pa­ryh­mis­täm­me. Jos jouk­kue­ja­ois­ta tulee mie­leen kysy­myk­siä, olet­han yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se [email protected]

Jos et pys­ty otta­maan sinul­le tar­jot­tua jouk­kue­paik­kaa vas­taan, olet­han HETI yhtey­des­sä joko suo­raan val­men­ta­jiin tai säh­kö­pos­tit­se [email protected].

Tree­nit alka­vat pää­osin lop­piai­sen jäl­keen vii­kol­la kaksi.

VIDAL

Tree­nit alka­vat su 12.1.2020.

Aada M

Ali­na T

Anni A

Anni L

Ellen R

Elsi H

Emi­lia S

Emma A

Emma J

Fan­ni J

Hen­na H

Inka O

Jas­per T

Jen­ni K

Jen­ny R

Kata­rii­na Ki

Lii­nu M

Met­te K

Nel­li N

Noo­mi K

Noo­ra H

Olga M

Pep­pi S

Rii­na P

Sara V

Sii­ri V

Sini N

Sofia I

Sofia V

Vee­ra T

Ven­la T

Vil­ma S

 

VIABLE

Aamu R

Ada H

Aino M

Aman­da S

Auro­ra A

Ava K

Clau­dia K

Emma-Ly M

Emmi L

Fan­ny A

Hel­mi E

Hel­mi K

Ida E

Ida P

Iida R

Isa­bel­la K

Jas­min N

Kata­rii­na Ko

Kii­ra T

Lili M

Mea B

Mii­na K

Nee­la H

Nel­li T

Oli­via P

Saga S

Sini S

Vil­ja K

Vil­ma T

VIRTUAL

Alek­si M

Anna H

Annii­na J

Ele­na K

Hel­mi R

Hil­ma N

Isla V

Jen­na K

Kira R

Min­na R

Mona B

Nea K

Nel­li L

Nel­li P

Noo­ra V

Oliwia M

Pep­pi P

Rosa R

Saa­na J

Sara S

Sii­ri A

Sinia L

Stel­la N

Tiia S

Tii­tu R

 

VIGOR

Val­kut tie­dot­ta­vat tree­nien alka­mi­sen erikseen.

Aida H

Iida L

Iida V

Iina L

Isla L

Jen­nii­na M

Julia I

Karo­lin T

Kat­ri V

Meea M

Men­ni P

Mii­sa L

Mil­la L

Mil­la T

Mil­la V

Min­ni J

Nel­la H

Pep­pi K

Pet­ra J

Sal­ma A

Sara H

Vii­vi V

 

VIVACIOUS

Aada A

Aino K

Ali­sa H

Ali­sa L

Anni­ka S

Béa H

Eeri­ka S

Eli­na V

Elsa Ka

Emi­lia B

Emma Ne

Emma Ra

Emma Ru

Hel­mi T

Iiris N

Jon­na S

Julia H

Kat­ja K

Kia Y

Mikae­la M

Mil­la N

Moo­na S

Oona N

Pau­lii­na P

Pet­ra M

Pih­la K

Ree­ta P

Ron­ja L

Son­ja K

Tiia R

Vee­ra K

Ven­la K

Vera N

 

VOIMA

Eli­na B

Eli­na K

Erja V

Essi M

Hei­di N

Jaa­na R

Jen­ni R

Kat­ri P

Maa­rit L

Mia F

Miia K

Min­di N

Nina N

Noo­ra H

Noo­ra L

Pet­ra M

Pet­ra O

Päi­vi L

Ron­ja F

Sami S

San­na R

Satu S

Son­ja B

Sue H

Vil­le K

Jouk­kuet­ta saa­te­taan täy­den­tää myöhemmin.