Val­men­ta­jat

Kris­tii­na Jär­vi­nen TANSSILLINEN VOIMISTELU
Alegria 2000 — 2002 ja Lumia 2007–2009

Kris­tii­na on ollut seu­ran jäse­ne­nä 30 vuot­ta, aikui­nen-lap­si-ryh­mis­tä aloit­taen las­ten satu­jump­pien kaut­ta aina jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pa­ryh­mään asti. Aktii­viu­ra JV-voi­mis­te­li­ja­na päät­tyi 2000-luvun alus­sa, ja muu­ta­man vuo­den pääs­tä oma voi­mis­te­lu-ura jat­kui Impuls­sis­sa samal­la kun jouk­kue perus­tet­tiin. Ohjaa­ja­na Kris­tii­na on toi­mi­nut v. 1998 alkaen ensin las­ten har­ras­te­jum­pis­sa ja myö­hem­min JV-val­men­ta­ja­na (2003–2016). Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu tem­pa­si mat­kaan­sa toden teol­la ja Kris­tii­nan val­men­nus­jouk­kue Alegria voi­mis­te­lee nyt kol­mat­ta kaut­taan tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­la (2016->). Kris­tii­na on myös tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun tuo­ma­ri. Vih­ti-Gymin joh­to­kun­nas­sa Kris­tii­na toi­mi mon­ta kaut­ta 2000-luvun alku­puo­lel­la vas­tuu­alu­ee­naan nuo­ri­so­toi­mi­kun­ta. Kau­del­la  2018–2019 Kris­tii­na teki  paluun joh­to­kun­taan ja toi­mii voi­mis­te­lun valmennusvastaavana.

Kris­tii­na on amma­til­taan Ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK ja työs­ken­te­lee akuut­ti­hoi­to­työs­sä HUS-toi­mia­lu­eel­la. Hoi­to­työn ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen kiin­nos­taa ja tuo tar­vit­ta­vaa vas­ta­pai­noa hek­ti­seen kolmivuorotyöhön.

Kris­tii­nan tavoit­taa par­hai­ten säh­kö­pos­til­la [email protected].

 

Anna Ran­ta­nen TANSSILLINEN VOIMISTELU
Koren­not 2005 — 2006

Aloi­tin voi­mis­te­lun 2‑vuotiaana Tam­pe­reel­la satu­ba­le­tis­sa. Nel­jä­vuo­ti­aa­na muu­tet­tuam­me Num­me­laan lii­tyin Vih­din nais­voi­mis­te­li­joi­hin ja jump­pa­sin satu- ja tyt­tö­jum­pis­sa ja lopul­ta aloi­tin jouk­kue­voi­mis­te­lun. Ohjausu­ra alkoi Hämä­läi­sen Helin apuoh­jaa­ja­na, jos­ta siir­ryin satu- ja tyt­tö­jump­pien ohjaa­jak­si. 90-luvun lop­pu­puo­lel­la aloi­tin jouk­kue­voi­mis­te­lu­val­men­nuk­sen 8–10 ‑vuo­tiai­den tyt­tö­jen kans­sa. Samaan aikaan toi­min Vih­ti-Gymin nuo­ri­so­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na, kil­pai­lu­va­lio­kun­nas­sa sekä joh­to­kun­nas­sa. Lukion jäl­keen olin saa­nut het­kek­si aikaa “ylian­nos­tuk­sen” voi­mis­te­lus­ta ja muu­tin­kin muu­al­le opis­ke­le­maan ja töi­hin. Omien las­ten myö­tä pala­sin seu­raan, ja kap­pas, val­men­nan Koren­to­ja ja har­ras­tan itse tans­sil­lis­ta voi­mis­te­lua Impuls­sis­sa.  Edel­leen intoa täyn­nä ja tree­nei­hin on kiva men­nä. Vuon­na 2016 siir­ryim­me Koren­to­jen kans­sa jouk­kue­voi­mis­te­lus­ta tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­le. Vuo­des­ta 2017 alkaen olen toi­mi­nut yksin jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja­na apu­val­men­ta­jien tuel­la. Sekä Koren­not että Impuls­si toi­mi­vat hen­ki­rei­kä­nä­ni ja vas­ta­pai­no­na ras­kaa­seen työhön.

San­ni Oksa­nen TANSSILLINEN VOIMISTELU

Lumia 2007 — 2009

Aloi­tin voi­mis­te­lun 9‑vuotiaana Vih­ti-Gymis­sä ja sii­tä läh­tien olen seu­ras­sa toi­mi­nut. Aloi­tin ohjaa­ja­na voi­mis­te­lun alkeis­ryh­mäs­sä ja tyk­kä­sin sii­tä todel­la pal­jon. Myö­hem­min minul­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta aloit­taa val­men­ta­maan tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kuet­ta, ja iloi­sin mie­len tar­tuin tilai­suu­teen.  Nyt val­men­nan jouk­kuet­ta Lumia. Par­hain­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä val­men­net­ta­vien­sa into lajiin ja uuden oppi­mi­seen. Har­ras­tan myös itse tans­sil­lis­ta voi­mis­te­lua jouk­ku­ees­sa Alegria täl­lä­kin hetkellä.

Suvi Halo­nen TANSSILLINEN VOIMISTELU

Cla­ra 2010–2012 ja Lumia 2007–2009

Hel­mi Haa­pa­ran­ta TANSSILLINEN VOIMISTELU

Cla­ra 2010–2012

Aloi­tin voi­mis­te­lun Vih­ti-Gymis­sä 7‑vuotiaana jouk­kue­voi­mis­te­lun paris­sa Koral­leis­sa. Vuo­des­ta 2016 olen voi­mis­tel­lut tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­la Alegria jouk­ku­ees­sa. Ohjaa­ja­na olen toi­mi­nut seu­ras­sa vuo­den 2015 tam­mi­kuus­ta alkaen, ensin har­ras­te­ryh­mien ja vuo­des­ta 2019 myös val­men­nus­ryh­mien paris­sa. Täl­lä het­kel­lä toi­min vas­tuu­val­men­ta­ja­na Cla­ra jouk­ku­eel­le, jon­ka lisäk­si ohjaan voi­mis­te­lua myös har­ras­te­puo­lel­la. Val­men­ta­mi­ses­sa paras­ta on näh­dä val­men­net­ta­vien kehi­tys ja onnis­tu­mi­nen voimistelijoina!

San­na Nur­mes­nie­mi TANSSILLINEN VOIMISTELU

Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu 2013–2015

Arja Puro TANSSILLINEN VOIMISTELU

Lumia 2007–2009 ja Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu 2013–2015

Annii­na Jär­vi­nen TANSSILLINEN VOIMISTELU

Lumia 2007–2009

Helen Haa­pa­la JOUKKUEVOIMISTELU
Lilet­te 2009 — 2010


Olen voi­mis­tel­lut 6‑vuotiaasta asti Vih­ti-Gymis­sä;  aluk­si har­ras­te­ryh­mis­sä ja 5 vuot­ta Koo­kok­set/Coco-jouk­ku­ees­sa. Olen toi­mi­nut apuoh­jaa­ja­na ja ohjaa­ja­na ryt­mi­sen voi­mis­te­lun har­ras­te­puo­lel­la ja ohjan­nut 3 — 4 vuo­tiai­den Satu­voi­mis­te­lua sekä 5 — 6 ‑vuo­tiai­den Mini­voi­mis­te­lua yhdes­sä kah­den muun ohjaa­jan kanssa.

Roo­sa Jär­ven­taus­ta JOUKKUEVOIMISTELU
Lilet­te  2009 — 2010 

 
Olen pari­kymp­pi­nen enti­nen jouk­kue­voi­mis­te­li­ja. Oman voi­mis­te­lu-ura­ni aloi­tin vuon­na 2005 Koo­kok­set/Coco-jouk­ku­ees­sa. Olen toi­mi­nut ohjaa­ja­na ja apuoh­jaa­ja­na seu­ras­sa vuo­des­ta 2011 alkaen. Ohjaa­ja vuo­sii­ni on mah­tu­nut niin har­ras­te­ryh­miä kuin val­men­nus­ryh­miä. Täl­lä het­kel­lä toi­min vas­tuu­val­men­ta­ja­na Lilet­te joukkueelle. 

San­ni Mäy­rä­lä JOUKKUEVOIMISTELU

Ales­sia 2011 — 2012

Aloi­tin voi­mis­te­lun 9 ‑vuo­ti­aa­na Vih­ti-Gymin har­ras­te­ryh­mis­sä sekä Koo­kok­set jouk­ku­ees­sa. Jouk­kue­voi­mis­te­lun ohel­la har­ras­tin myös ryt­mis­tä voi­mis­te­lua. Vuon­na 2011 siir­ryin Ola­rin voi­mis­te­li­joi­den Mag­nee­tit jouk­ku­ee­seen. Par­haim­pia saa­vu­tuk­sia­ni voi­mis­te­li­ja­na on useat SM-mita­lit sekä junio­rei­den MM-kisat Bul­ga­rias­sa. Olen val­men­ta­nut vuo­des­ta 2018 alkaen. Täl­lä het­kel­lä toi­min vas­tuu­val­men­ta­ja­na Ales­sia jouk­ku­eel­le sekä val­men­ta­ja­na Biancat jouk­ku­eel­le. Tämän lisäk­si ohjaan myös minivoimisteluryhmiä. 

Aino Lai­ti­nen JOUKKUEVOIMISTELU

Ales­sia 2011–2012 ja Kia­ra 2016–2015

Seu­ran toi­min­nas­sa olen ollut aktii­vi­ses­ti muka­na vuo­des­ta 2008 läh­tien, kun aloi­tin jouk­kue­voi­mis­te­lun Koral­leis­sa. Vuon­na 2016 pol­ku­ni ohjaa­ja­na alkoi, kun pää­sin apu­val­men­ta­jak­si Biancat-jouk­ku­ee­seen. Nel­jän vuo­den aika­na minul­le on ker­ty­nyt run­saas­ti koke­mus­ta eri ikäis­ten las­ten ja nuor­ten ohjaa­mi­ses­ta jouk­kue- sekä ryt­mi­sen voi­mis­te­lun val­men­ta­ja­na. Nyky­ään kuu­lun itse tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kue Alegri­aan, sekä val­men­nan Bianco­ja tavoitteellisesti. 

Ali­sa Lai­ti­nen JOUKKUEVOIMISTELU

Kia­ra 2015–2016

Ven­la Tuo­mi JOUKKUEVOIMISTELU

Kira­na 2015–2016 ja Lilet­te 2009–2010

Cheer­lea­ding

Taru Salo­nen 
VGC Voi­ma

Aloi­tin seu­ran cheer­le­ding­toi­min­nan vuon­na 2008. Sii­tä läh­tien olen val­men­ta­nut usei­ta seu­ram­me nykyi­siä ja enti­siä jouk­kuei­ta. Osa van­hois­ta val­men­net­ta­vis­ta­ni ja Vih­ti-Gymin kas­va­teis­ta on nykyi­sin cheer­lea­din­gin maa­il­man­mes­ta­rei­ta. Kau­del­la 2021–2022 val­men­nan klas­sik­ko­jouk­kuet­tam­me Voi­maa. Olen kou­lut­tau­tu­nut laji­val­men­ta­jak­si sekä kil­pac­heer­lea­ding tuo­ma­rik­si Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton vaa­ti­min koulutuksin.

Essi Män­nik­kö
VGC Viable

Löy­sin tie­ni cheer­lea­din­gin pariin vuon­na 2016 kun aikuis­ten jouk­kue Voi­ma perus­tet­tiin. Pian har­ras­tuk­sen aloi­tet­tua­ni aloin ohja­ta aivan pie­nim­piä cheer-har­ras­ta­jia. Tämän jäl­keen olen val­men­ta­nut sekä junior- että senior­kil­pa­jouk­kuei­ta ja alka­neel­la kau­del­la ensi ker­taa minien parissa. 

Vih­ti-Gymin joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyyn läh­din mukaan, kun seu­ra­toi­min­ta alkoi kiin­nos­taa ja nyt toi­min joh­to­kun­nan jäse­ne­nä kol­mat­ta kaut­ta. Lei­pä­työ­tä­ni teen perus­kou­lus­sa kotitalousopettajana. 

Hel­mi Leh­to­nen
VGC Vidal, Vivid ja Volant

Olen Hel­mi Leh­to­nen, lukion ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja ja Vih­ti-Gymin val­men­ta­ja. Cheer­lea­din­gin val­men­ta­mi­sen aloi­tin vuon­na 2018 apu­val­men­ta­ja­na Valian­tis­sa ja sii­tä eteen­päin olen­kin val­men­ta­nut har­ras­te­jouk­kuei­ta. Täl­lä kau­del­la val­men­nan Vida­lia, Vivi­diä ja Volan­tia. 

Har­ras­tin itse 5 vuot­ta cheer­lea­din­gia, jois­ta 3 vuot­ta VGC:ssä.

Anni­ka Saa­ja­ka­ri
VGC Vidal

Aloi­tin cheer­lea­din­gin Vih­ti-Gymis­sä yhdek­sän vuo­ti­aa­na har­ras­te­jouk­ku­ees­sa, jos­sa viih­dyin puo­li vuot­ta kun­nes siir­ryin val­men­nus­ryh­mään. Vuo­sien var­rel­la kuu­luin kol­meen eri val­men­nus­ryh­mään ja kisaa­mi­nen sekä yhte­näi­nen jouk­kue oli­vat mun ehdot­to­mat lem­pi­ju­tut. Vii­mei­sem­pä­nä kuu­luin Vivacious ‑jouk­ku­ee­seen, jon­ka jäl­keen 9 vuo­den oma tär­keä har­ras­tus lop­pui. Nyt syk­syl­lä 2021 aloi­tin val­men­ta­maan Vida­lia. Tätä ennen en ole iki­nä val­men­ta­nut mitään jouk­kuet­ta, mut­ta muun­lai­nen ryh­män ohjaa­mi­nen oli minul­le ennes­tään tuttua.

Päi­vi Lah­ti
VGC Vidal

Olen Päi­vi Lah­ti ja val­menn­nan Vida­lia. Urhei­lua eri­muo­dois­sa olen har­ras­ta­nut pie­nes­tä pitäen. Lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa olen har­ras­ta­nut pal­loi­lu­la­je­ja ja tans­sia, sekä ylei­sur­hei­lua. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen Yhtei­sö­pe­da­go­gi AMK ja las­ten- ja nuor­ten eri­tyi­soh­jaa­ja. Olen työs­ken­nel­lyt eri­tyis­nuor­ten paris­sa rei­lut 15 vuot­ta. Vida­lia olen val­men­ta­nut vuo­des­ta 2018. Cheer­lea­din­gia olen har­ras­ta­nut Voi­mas­sa vuo­den 2016 alus­ta saak­ka. Laji on vie­nyt sydä­me­ni täysin! 

Pau­lii­na Pit­kä­nen
VGC Vir­tual

Olen aloit­ta­nut cheer­lea­din­gin Vih­ti-Gymis­sä vuon­na 2014 ja har­ras­ta­nut kuusi vuot­ta lajia. Urhei­lin Viables­sa kausi­na 2014 ja ‑15, Vigo­ris­sa ‑16 ja ‑17 ja Vivacious jouk­ku­ees­sa 2018 — 2020. Oman urhei­li­ja mat­ka­ni pää­tyt­tyä Vih­ti-Gymis­sä sain innon alkaa val­men­ta­maan. Toi­min nyt yhte­nä VGC Vir­tua­lin valmentajista.

Iiris Niuk­ka­nen
VGC Vir­tual ja Viable, sekä har­ras­te­ryh­mät Vivid ja Volant

Olen aloit­ta­nut cheer­lea­din­gin vuon­na 2016 Vih­ti-Gymin har­ras­te­jouk­ku­ees­sa, jos­ta siir­ryin seu­ram­me kil­pa­jouk­kuei­siin. Urhei­lin Vir­tua­lis­sa, Vigo­ris­sa ja vii­mei­sek­si Vivaciousis­sa, jos­sa lope­tin vuon­na 2020. Val­men­ta­mi­sen aloi­tin Vir­tua­lis­sa vuo­den 2020 alus­sa. Täl­lä kau­del­la val­men­nan har­ras­te­jouk­kuei­ta Vivi­diä ja Volan­tia sekä kil­pa­jouk­kuei­ta Viablea ja Virtualia

Inka Kärk­käi­nen
VGC Vir­tual ja Vidal

Olen toi­mi­nut Vih­ti-Gymis­sä cheer­lea­ding val­men­ta­ja­na pian kol­men vuo­den ajan. Täl­lä het­kel­lä val­men­nan lvl 3 jouk­kuet­ta Vir­tua­lia, sekä lvl 2 jouk­kuet­ta Vida­lia. Aikai­sem­min olen myös val­men­ta­nut seu­ram­me entis­tä lvl 4 jouk­kuet­ta Vigo­ria. Itsel­lä­ni on lajis­ta taus­taa sekä tie­tä­mys­tä noin seit­se­män vuo­den ver­ran. Har­ras­ta­mi­se­ni lop­pui tapa­tur­man takia, mut­ta sii­tä löy­tyi onnek­si moti­vaa­tio val­men­ta­mi­seen, johon pyrin anta­maan kaik­ke­ni. Oman koke­muk­sen lisäk­si olen suo­rit­ta­nut muu­ta­mia kou­lu­tuk­sia, joi­den kokoel­maa oli­si aikee­na laa­jen­taa tule­vai­suu­des­sa. Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton myön­tä­mät kou­lu­tuk­set minul­le: SCL stunt & akro­ba­tia level 1 & 2. sekä SCL stunt level 3&4.

Viveca Sohl­berg
VGC Vir­tual 

Olen Viveca ja kau­del­la 2021–2022 val­men­nan seu­ran lv3 jun­nu­ja, Vir­tua­lia. Lajin paris­sa olen ollut yli 10-vuot­ta, ja kisan­nut vii­mei­sen kau­te­ni Hel­sin­gis­sä lv6 jouk­ku­ees­sa v2017. Val­men­ta­mi­sen olen aloit­ta­nu 2014 ja olen val­men­ta­nut Mik­ro­ja, Valiant­tia, Vigo­ria, Vida­lia sekä Vivacious jouk­kuei­ta. Omiin har­ras­tuk­siin kuu­luu kun­to­sa­li ja koi­ran kans­sa lenk­kei­ly. Olen amma­til­ta­ni hie­ro­ja ja täs­tä on ollut suu­ri apu valmentamisessa.

Pet­ra Marin
VGC Viable

Aloi­tin itse har­ras­ta­maan cheer­lea­din­giä vuon­na 2015  har­ras­te­jouk­ku­ees­sa Vgc Valiant. Nopeas­ti siir­ryin­kin sit­ten val­men­nus­jouk­ku­ee­seen Vgc Vigo­riin, jos­sa viih­dyin mel­kein 3- vuot­ta. Kun ikä riit­ti pää­sin­kin har­ras­ta­maan vie­lä vii­mei­set vuo­te­ni Vgc Vivacious nimi­ses­sä jouk­ku­ees­sa. Lope­tet­tua­ni kevääl­lä 2021 siir­ryin heti val­men­nus­puu­hiin syk­syl­lä 2021. Val­men­nan täl­lä het­kel­lä Minien kil­pa­jouk­kuet­ta: Vgc Viablea.

Vera Nie­mi
VGC Viable

Aloi­tin cheer­lea­din­gin vuon­na 2013 Vivan­tis­sa, jos­ta siir­ryin Viableen 2015. Sen jäl­kee har­ras­tin Vigo­ris­sa 2017–2018, jos­ta siir­ryin HAC Xtre­me jouk­ku­ee­seen. Siel­lä har­ras­tin 1,5vuotta, jon­ka jäl­keen pala­sin takai­sin Vih­ti-Gymiin Vivacious jouk­ku­ee­seen. Val­men­ta­mi­sen aloi­tin syk­syl­lä 2020 Vida­lis­sa ja nyt täs­tä syk­sys­tä eteen­päin val­men­nan minien level 2 jouk­kuet­ta Viablea.