Lumia

Ter­ve­tu­loa Lumian kotisivuille!

 

Lumia on vuo­si­na 2007 — 2009 syn­ty­nei­den tyt­tö­jen tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kue, joka aloit­ti tans­sil­li­ses­sa voi­mis­te­lus­sa kisaa­mi­sen kau­del­la 2019 — 2020. Ryh­mään kuu­luu kym­me­nen rei­pas­ta tyt­töä: Isa­bel­la, Jose­fi­na, Julia, Kai­sa, Lil­ja, Mil­la, Nata­lia, Nin­ni, Jila ja Sara. Ryh­mä siir­tyy kil­pai­lee kau­del­la 2020–2021 12–15  ‑vuo­tiai­den sarjaan.

Hei­tä val­men­ta­vat San­ni Oksa­nen, Hel­mi Haa­pa­ran­ta ja Suvi Halo­nen. Muka­na val­men­nus­tii­mis­sä on myös bale­tin­opet­ta­ja Iri­na Toropcina.

Ryh­mä har­joit­te­lee 4 krt vii­kos­sa, jois­ta kol­me on laji har­joit­te­lua sekä ker­ran vii­kos­sa har­joi­tel­laan balet­tia Iri­nan kans­sa sekä perus­tree­niä Hel­min kanssa.

Val­men­ta­jat

San­ni Oksanen

Aloi­tin voi­mis­te­lun 9‑vuotiaana Vih­ti-Gymis­sä ja sii­tä läh­tien olen seu­ras­sa toi­mi­nut. Aloi­tin ohjaa­ja­na voi­mis­te­lun alkeis­ryh­mäs­sä ja tyk­kä­sin sii­tä todel­la pal­jon. Myö­hem­min minul­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta aloit­taa val­men­ta­maan tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kuet­ta, ja iloi­sin mie­len tar­tuin tilai­suu­teen.  Nyt toi­min vas­tuu­val­men­ta­ja­na jouk­ku­eel­le Lumia. Par­hain­ta val­men­ta­mi­ses­sa on näh­dä val­men­net­ta­vien into lajiin ja uuden oppi­mi­seen. Har­ras­tan myös itse tans­sil­lis­ta voi­mis­te­lua jouk­ku­ees­sa Alegria täl­lä­kin hetkellä.

[email protected]

Suvi Halo­nen

Apu­val­men­ta­ja

Yhtey­de­no­tot jouk­ku­ee­seen liit­tyen pää­val­men­ta­jal­le San­ni Oks­a­sel­le sähköpostitse.