Ker­to­mus joulujuhlasta

Vuo­den tal­koo­lai­nen Vil­le Kata­ja. Pal­kin­toa ojen­ta­mas­sa Taru Salo­nen ja juon­ta­mas­sa Anne Kempas

Jou­lu­juh­la 8.12.2019

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin oma jou­lu­näy­tös pidet­tiin sun­nun­tai­na 8.12.2019 Luk­sias­sa, Num­me­las­sa. Juh­las­sa esiin­ty­jät pää­si­vät näyt­tä­mään syk­syn aika­na oppi­mi­aan tai­to­ja ja naut­ti­maan esiin­ty­mi­sen jän­ni­tyk­ses­tä ja rie­mus­ta.  Yhteen­sä lähes 200 voi­mis­te­li­jaa ja urhei­li­jaa esit­ti paras­taan ihas­tu­neel­le ja hie­nos­ti kan­nus­ta­neel­le yleisölle.

Juh­las­sa oli kak­si näy­tös­tä, jot­ta kat­so­jat mah­tui­si­vat parem­min naut­ti­maan esi­tyk­sis­tä. Kat­so­mo oli koko näy­tök­sen ajan aivan täyn­nä, sil­lä lähes 700 kat­so­jaa kan­nus­ti esiin­ty­jiä. On upe­aa, että seu­ran jou­lu­juh­la kerää näin pal­jon kat­so­jia! Tuo­le­ja oli tuo­tu myös lat­tia­ta­sol­le ja kaik­ki pää­si­vät kat­so­maan läheis­ten­sä esityksiä.

Päi­vän esi­tyk­set edus­ti­vat Vih­ti-Gymin lähes kaik­kia laje­ja, eli cheer­lea­din­gia, jouk­kue­voi­mis­te­lua ja tans­sil­lis­ta voi­mis­te­lua, vain tans­si puut­tui ja sitä pääs­tään ihai­le­maan sit­ten Kevät­ki­ma­ras­sa. Aikuis­ten nais­ten har­ras­te­ryh­mä­kin esiin­tyi vuo­sien tauon jäl­keen naut­tien tans­sil­li­ses­ta voimistelusta. 

Tal­koo­lai­sia oli saa­tu jouk­kueis­ta mukaan kii­tet­tä­vä mää­rä, sil­lä raken­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen sujui todel­la vauh­dik­kaas­ti.  Suur­kii­tos kai­kil­le osallistuneille!

Juh­lan yhtey­des­sä pal­kit­tiin vuo­den cheer­lea­ding-ohjaa­ja­na Jemi­na Viher­kan­to. Hän ohjaa cheer­lea­din­gin har­ras­te­ryh­mien ääri­päi­tä, eli Cheer Mik­ro­ja ja aikuis­ten Alku­voi­maa. Jemi­na on aina val­mis aut­ta­maan ja hänen her­mon­sa pitä­vät tilan­teess­ta kuint ilan­tees­sa, niin kuin juu­ri näis­sä jouk­kueis­sa täy­tyy­kin. Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta Jemi­na on ääret­tö­män vas­tuul­li­nen ohjaa­ja, joka tekee työ­tään suu­rel­la sydämellä.

Vuo­den tal­koo­lai­nen on perin­tei­ses­ti pal­kit­tu aina jou­lu­juh­lan yhtey­des­sä ja täl­lä ker­taa halut­tiin nos­taa esil­le hen­ki­lö, joka on muka­na mones­sa roo­lis­sa Vih­ti-Gymis­sä. Hän on Vil­le Kata­ja, joka on aina tapah­tu­mis­sa aut­ta­mas­sa, rou­daa­mas­sa ja  raken­ta­mas­sa. Vil­le on on jo vuo­sia toi­mi­nut apu­val­men­ta­ja­na eri jouk­kueis­sa ja teh­nyt sen innol­la ja huu­mo­ril­la. Lisäk­si hän itse urhei­lee cheer­lea­ding-jouk­kue Voimassa. 

Jou­lu­juh­las­sa pal­kit­tiin myös syys­kau­del­la erin­omai­ses­ti menes­ty­nei­tä jouk­kuei­ta. Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kisois­sa saa­vu­te­tuis­ta mita­leis­ta kuki­tet­tiin Alegria, Impuls­si, Koren­not ja Säteet. Jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­ta kuki­tet­tiin mita­li­jouk­kue Biancat.  Cheer­lea­ding-kisois­sa saa­duis­ta mita­leis­ta puo­les­taan kuki­tet­tiin Viable, Vigor  ja Vivaciousja vie­lä oli­si Voi­maansain­nut kukat edel­li­se­nä päi­vä­nä Unel­ma Cupis­ta saa­dus­ta upeas­ta kul­ta­mi­ta­lis­ta, mut­ta he saa­vat kukat myö­hem­min, sil­lä ne lop­pui­vat jo kesken.

Ylei­sö kan­nus­ti esiin­ty­jiä hie­nos­ti ja tun­nel­ma oli välil­lä aivan katos­sa. Esi­tyk­set muo­dos­ti­vat hie­non kaval­ka­din eri-ikäis­ten esiin­ty­jien tai­dois­ta ja esiin­ty­mi­sen rie­mus­ta. Todel­la läm­min­hen­ki­nen ja iloi­nen juhla!

Kii­tos kai­kil­le juh­las­sa muka­na olleil­le, nyt on jou­lun aika:)

Anne Kem­pas

Per­he­lii­kun­taVivacious

Jou­lu­juh­lan kuvat löy­ty­vät Kuva­gal­le­rias­ta.