Covid ‑19 toimintaohjeet

Covid-19 tar­tun­to­jen leviä­mi­sen ehkäiseminen

Alla ole­vat ohjeet kos­ke­vat kaik­kia ryh­miäm­me. Vel­voi­tam­me kaik­kia jäse­niä nou­dat­ta­maan seu­raa­via ohjei­ta, jot­ta har­ras­ta­mi­nen on kai­kil­le tur­val­lis­ta ja tur­hil­ta altis­tu­mi­sil­ta väl­ty­tään.

Ennen tun­tia
 

Tun­nil­le tul­laan vain ter­vee­nä! Lie­vim­mäs­tä­kin oirees­ta jää­dään kotiin. 

Mikä­li per­heen­jä­sen on fluns­sai­nen / tes­tat­tu, mut­ta tulos ei ole vie­lä tul­lut, jump­pa­ri saa osal­lis­tua tun­nil­le. Mikä­li tulos osoit­tau­tuu posi­tii­vi­sek­si, jump­pa­ri pitää ohjeis­tus­ten mukai­sen karanteenin. 

Nou­da­ta aina viran­omais­ten karan­tee­ni­suo­si­tuk­sia, eten­kin ulko­mail­ta pala­tes­sa­si ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Seu­raat­han aktii­vi­ses­ti seu­ram­me net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vää Covid-19 toi­min­taoh­jeet ‑sivua

Tun­nil­le saavuttaessa

Odo­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan puku­huo­nees­sa oman tun­ti­si alkua. Väl­tä käy­tä­väl­lä odot­te­lua, jot­ta käy­tä­vä ei ruuh­kau­du jump­pien vaih­tues­sa. Suo­sit­te­lem­me saa­pu­maan lii­kun­ta­pai­kal­le vas­ta vähän ennen tuntia. 

 Pese/desinfioi käte­si huo­lel­li­ses­ti saa­pues­sa­si lii­kun­ta­pai­kal­le. Pien­ten las­ten ryh­mis­sä ohjaa­ja val­voo käsien pesua. On suo­si­tel­ta­vaa pitää omaa käsi­de­siä mukana.

Tun­nin aika­na
 

Muis­ta yllä­pi­tää tur­va­vä­liä aina kun sii­hen on mah­dol­li­suus. Tun­nit suun­ni­tel­laan ohjaa­jiem­me toi­mes­ta niin, että osal­lis­tu­jien on mah­dol­lis­ta vält­tää lähi­kon­tak­tit kai­kes­sa toiminnassa.

Nou­da­ta liikuntapaikan/ohjaajan ohjeis­tus­ta tilois­sa liik­ku­mi­sen osal­ta, näin mini­moim­me eri ryh­mien kohtaamiset.

Käy­tä omaa mattoa/pehmustetta tun­nil­la (mikä­li käy­te­tään) ja juo aina omas­ta vesipullostasi.

Tun­nin jäl­keen
 

Mikä­li tun­nil­la käy­te­tään väli­nei­tä, puh­dis­ta käyt­tä­mä­si väli­neet ohjaa­jal­ta saa­ta­vil­la desinfiointiliinalla.

Pese/desinfioi käte­si huo­lel­li­ses­ti tun­nin jäl­keen. Pien­ten las­ten ryh­mis­sä ohjaa­ja val­voo käsien pesua.

Mikä­li saat posi­tii­vi­sen koro­na­tes­ti­tu­lok­set tun­nil­le osal­lis­tu­mi­sen jäl­keen, ilmoi­tat­han sii­tä välit­tö­mäs­ti ryh­män ohjaa­jal­le tai osoit­tee­seen [email protected].fi

Seu­ra­na olem­me sitou­tu­nei­ta teke­mään har­ras­ta­mi­ses­ta niin tur­val­lis­ta kuin mah­dol­lis­ta muun muas­sa näi­den käy­tän­tö­jen avulla:


Ohjaa­jam­me tule­vat pai­kal­le vain terveenä.

Ohjaa­jam­me pitä­vät kir­jaa tun­tien osal­lis­tu­jis­ta, ja altis­tu­mis­ta­pauk­ses­sa kaik­ki osal­lis­tu­jat tavoi­te­taan nopeal­la aikataululla.

Ryh­mä­koot on suun­ni­tel­tu niin, että tun­neil­la on mah­dol­lis­ta pitää etäi­syyt­tä mui­hin osallistujiin.

Käsi­hy­gie­nias­ta huo­leh­di­taan ennen tun­tia sen jäl­keen, ohjaa­jat aut­ta­vat pie­niä lap­sia käsien pesus­sa ja desinfioimisessa.

Seu­raam­me tii­vis­tii koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man COVID-19 pan­de­mian tilan­net­ta ja viran­omais­ten ohjeis­tuk­sia. Nou­da­tam­me THL:n, STM:n, Voi­mis­te­lu­lii­ton, Suo­men Cheer­lea­ding lii­ton, Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean, Vih­din kun­nan ja Perus­kun­tayh­ty­mä Kar­viai­sen suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Tie­do­tam­me jäse­niä käy­tän­nöis­tä tar­peen mukaan.