Blo­gi


Kuva Kati Karjalainen-Rimppi
Anne Kem­pas World Gym­nae­stra­das­sa kesäl­lä 2019. 

 

Aivan mah­ta­va ja tapah­tu­ma­ri­kas kesä on koh­ta taka­na­päin.  Hei­nä­kuus­sa oli upe­aa osal­lis­tua World Gym­nae­stra­daan, Dorn­bir­nis­sa, Itä­val­las­sa! World Gym­nae­stra­da on kan­sain­vä­li­sen voi­mis­te­lu­lii­ton FIG:n jär­jes­tä­mä voi­mis­te­lun suur­ta­pah­tu­ma, joka koko­aa yhteen koko voi­mis­te­lu­per­heen. Tämä joka nel­jäs vuo­si jär­jes­tet­tä­vä tapah­tu­ma pidet­tiin jo 16. ker­taa ja se koko­si yhteen yli 20.000 voi­mis­te­li­jaa ympä­ri maa­il­maa. Tapah­tu­ma ei sisäl­lä kil­pai­lua, vaan edus­tet­tu­na ovat kaik­ki voi­mis­te­lu­la­jit eri­lais­ten esi­tys­oh­jel­mien muo­dos­sa. Valo­kei­las­sa on har­ras­ta­jia ja huip­pu­ja rin­nak­kain kai­kis­ta maa­no­sis­ta. Vih­ti-Gymis­tä tapah­tu­maan osal­lis­tui 30 voi­mis­te­li­jaa ja huol­ta­jaa kent­tä- ja hal­li­näy­tök­siin sekä FIG-gaalaan.

Kesä piti sisäl­lään pal­jon ulkoi­lua, ystä­vien tapaa­mi­sia ja koti­maan mat­kai­lua.  Nyt on muka­va pala­ta tut­tu­jen har­ras­tus­ten pariin ja aloit­taa kun­to­kuu­ri! Tule­va kausi on jo yhdes­tois­ta kau­te­ni puheen­joh­ta­ja­na ja odo­tan innol­la sen alka­mis­ta.  Vih­ti-Gymin jum­pat pyö­räh­tä­vät täy­sil­lä käyn­tiin viik­koa myö­hem­min kuin oli suun­ni­tel­tu kou­lu­jen sali­ti­lan­teen vuok­si. Kuop­pa­num­men kou­lun salit ovat kou­lun omas­sa ope­tus­käy­tös­sä ja Huh­mar­num­men kou­lun lat­tia on remon­tis­sa.  Kau­tem­me alkaa siis 9.9.2019. Ainoas­taan Rien­to­las­sa pidet­tä­vät Iki­vi­rei­den jum­pat ja zum­ba, sekä Uima­hal­lis­sa ole­va Hydro­bic aloit­ta­vat 2.9.2019.

Vih­ti-Gym on 43-vuo­tias vireä seu­ra, joka on vuo­sien var­rel­la kehit­ty­nyt jäsen­mää­räl­tään var­sin suu­rek­si noin 800 jäse­nen seu­rak­si. Vih­ti-Gym on sekä Suo­men Voi­mis­te­lu­lii­ton että Suo­men Cheer­lea­dinglii­ton jäsen­seu­ra.  Laa­duk­kaan toi­min­tan­sa ansios­ta seu­ra sai v. 2018 sekä aikuis­ten että lap­set & nuo­ret osa-alu­een Täh­ti­mer­kin.  Täh­ti­seu­ra on Olym­pia­ko­mi­tean, laji­liit­to­jen ja lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­jen laa­tuoh­jel­ma, joka osoit­taa suo­ma­lai­sen urhei­lun kes­keis­tä vah­vuut­ta: seu­ra­toi­min­taa. Vih­ti-Gym on myös cheer­lea­din­gin  Acti­ve Cheer ‑seu­ra. 

Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta jäse­nis­töl­le lii­kun­nan iloa ja elä­myk­siä sekä posi­tii­vis­ta yhdes­sä teke­mis­tä. Seu­ran toi­min­ta jakaan­tuu har­ras­te­lii­kun­taan, val­men­nus- ja kil­pa­toi­min­taan sekä lii­kun­ta­ta­pah­tu­miin. Pit­kän täh­täi­men tavoit­tee­na on saa­da lap­se­na aloi­tet­tu har­ras­tus jat­ku­maan läpi koko elämän.

Tule­val­la kau­del­la olem­me iloi­sia, että meil­lä on mah­dol­li­suus tar­jo­ta kai­kil­le ikä­ryh­mil­le moni­puo­lis­ta lii­kun­taa. Laje­ja on aina Per­he­lii­kun­nas­ta Iki­vi­rei­siin.  Roh­keas­ti  vain saleil­le kokei­le­maan eri­lai­sia tunteja!

Net­ti­si­vuil­tam­me osoit­tees­ta www.vihti-gym.fi löy­dät aina ajan­koh­tai­set uuti­set ja päi­vi­te­tyn tapahtumakalenterin.

Ter­ve­tu­loa liik­ku­maan kans­sam­me, hyväs­sä seu­ras­sa on ilo liikkua!

Anne Kem­pas
Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin puheenjohtaja