Alegria

Ter­ve­tu­loa Alegrian joukkuesivuille!

Kuva: Tero Wes­ter Photography

Jouk­kue

Alegria ‑jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­lee seit­se­män vuo­si­na 1997–2003 syn­ty­nyt­tä tyt­töä. Jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­le­vat Aino, Jani­ka, Suvi, Emi­lia, Ven­la, Roo­sa ja Helen. 

Har­joi­tuk­set

Alegria tree­naa ker­ran vii­kos­sa. Har­joi­tuk­sis­sa kes­ki­ty­tään kil­paoh­jel­man teke­mi­seen tek­niik­kaan unohtamatta.

Sun­nun­taiklo 18–20Pal­loi­lusa­li

Kil­pai­lut

Alegria osal­lis­tuu kau­del­la 2022–2023 tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin yli 20 ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa. Jouk­kue aloit­ti tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun syk­syl­lä 2016, mut­ta tytöil­lä on kai­kil­la voimistelu/tanssitausta. Jouk­kue on aloit­ta­nut yhtei­sen tai­pa­leen­sa jo syk­syl­lä 2008 jouk­kue­voi­mis­te­lun puo­lel­la jouk­ku­ee­na Koral­lit, mut­ta tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun puo­lel­le siir­tyes­sä vaih­tui nimek­si Alegria.

Tulok­set

5.11.2017 — Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun CUP 1, Vantaa

Alegria sijoit­tui kau­den ensim­mäi­ses­sä kisas­sa upeas­ti kul­ta­si­jal­le, napa­ten samal­la täy­det 10 cup pistettä.

25.11.2017 — Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lu, Iisalmi

Alegria sijoit­tui nel­jän­nek­si tiu­kas­sa kil­pai­lus­sa (4/13).

2.12.2017 — LUMO Län­si-Suo­mi, Lieto

Alegria osal­lis­tui kisaan tans­sioh­jel­mal­laan “Hukas­sa”, ja ylsi ensim­mäi­sis­sä kisois­saan prons­si­mi­ta­liin (3/14).

28.1.2018 — Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun CUP 2, Espoo

Alegria sijoit­tui kau­den toi­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa hie­nos­ti hopeal­le napa­ten 9 pis­tet­tä. Cup-pis­tei­tä jouk­ku­eel­la on nyt yhteen­sä 19, ja Alegria joh­taa koko­nais­pis­teis­sä ennen kol­mat­ta osa­kil­pai­lua. Alegria ei kui­ten­kaan osal­lis­tu kol­man­teen osa­kil­pai­luun Jyväskylässä.

Valmentajat

Jouk­ku­een val­men­ta­ja­na toi­mii Kris­tii­na Jär­vi­nen. Hän voi­mis­te­lee itse seu­ran yli 20 ‑vuo­tiai­den tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun ryh­mäs­sä Impulssi. 

Tytöt

Aino
aloit­ta­nut 2008
Jani­ka
aloit­ta­nut 2011
Suvi
aloit­ta­nut 2016
Emi­lia
aloit­ta­nut 2020
Ven­la
aloit­ta­nut 2020
Helen
aloit­ta­nut 2022
Roo­sa
aloit­ta­nut 2022